تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 13
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333284

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در ذوب آهن …..


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در ذوب آهن …..

حاوی فایل داده ها و خروجی spss

 

چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان عوامل مؤثری در افزایش اثربخشی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت ، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها و اعتقادها تعیین می شود

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در کارخانه ذوب آهن کردستان می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان خط تولید ذوب آهن کردستان 150 نفر می باشد در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی استفاده شده است که حجم نمونه 108 نفر می باشد برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای پایایی 90% و پرسشنامه اثربخشی منابع انسانی با پایایی 92% استفاده شده است .پاسخ دهندگان وضعیت فرهنگ سازمانی کارخانه را متوسط ارزیابی کرده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت ، خلاقیت فردی ، سبک رهبری ، تعلق سازمانی و سازش با پدیده تعارض رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد

واژگان کلیدی : فرهنگ سازمانی ، اثربخشی منابع انسانی ، حمایت مدیریت ، خلاقیت فردی ، سبک رهبری ، تعلق سازمانی و سازش با پدیده تعارض

 

فهرست مطالب

عنوان                           صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه .........................................................................................................................................................3

1-2 بیان مسئله....................................................................................................................................................6

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................................................7

1-4 اهداف تحقیق .............................................................................................................................................8

1-4-1 هدف کلی .............................................................................................................................................8

1-4-2 هدف جزئی............................................................................................................................................8

1-5 فرضیات تحقیق............................................................................................................................................8

1-5-1 فرضیه اهم...............................................................................................................................................8

1-5-2 فرضیات اخص........................................................................................................................................8

1- 6 مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................................................9

1-6 قلمرو تحقیق..............................................................................................................................................10

1-6-1 قلمرو موضوعی.....................................................................................................................................10

1-6-2 قلمرو زمانی .........................................................................................................................................10

1-6-3 قلمرو مکانی.........................................................................................................................................10

1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها.................................................................................................................10

1-9 خلاقیت فردی...........................................................................................................................................11

1-10 حمایت مدیریت......................................................................................................................................11

1-11تعلق سازمانی...........................................................................................................................................11

1-12 سبک رهبری..........................................................................................................................................12

1-13 تعارض با پدیده سازش...........................................................................................................................12

1-13-1 تعارض..............................................................................................................................................12

1-13-2 سازش...............................................................................................................................................12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ......................................................................................................................................................13

2-2 تعریف فرهنگ.................... ...................................................................................................................14

2-3 تعریف سازمان...........................................................................................................................................16

2-4 حوزه های فرهنگ....................................................................................................................................16

2-5 رابطه کلی فرهنگ و مدیریت......................................................................................................... ........ 17

2-6 تاریخچه ی فرهنگ سازمانی.................................................................................................................... 17

2-7 منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی........................................................................... .............18

2-8 اهمیت فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................20

2-9 تعاریف فرهنگ سازمانی......................................................................................................................... 21

2-10 تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی.........................................................................................................22

2-10-1 دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت...................................................................................22

2-10-2 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها.......................................................................................................23

2-10-2-1 خرده فرهنگ های افقی................................................................................................................23

2-10-2-2 خرده فرهنگ های عمودی...........................................................................................................23

2-10-3 دیدگاه جفری سانن فلد....................................................................................................................24

2-10-4 انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی...............................................................................24

2-10-5 دیدگاه چالز هندی...........................................................................................................................26

2-11 سطوح (لایه های)فرهنگ سازمانی........................................................................................................27

بخش دوم: بخش منابع انسانی

2-12-1 سلامت سازمانی .............................................................................................................................28

2-12-2 مشخصه های فضاهای کاری سالم...................................................................................................29

2-12-3 فلسفه مدیریت منابع انسانی............................................................................................................31

2-12-4 مفهوم مدیریت منابع انسانی............................................................................................................32

2-12-5 اهداف مدیریت منابع انسانی...........................................................................................................32

2-12-6 وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی.................................................................................33

2-12-7 سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی....................................................................................................34

2-13 نظریه مدیریت علمی..........................................................................................................................34

2-14 نظریه اداری.......................................................................................................................................36

2-15 پیدایش نظریه های نئوکلاسیک(روابط انسانی)...................................................................................37

2-16آموزش و توسعه منابع انسانی..............................................................................................................38

2-17حقوق و دستمزد.................................................................................................................................38

2-18 ارزشیابی شایستگی کارکنان..............................................................................................................39

2-19 سلامتی ، ایمنی و رفاه کارکنان.........................................................................................................40

2-20رویکردهای اثربخشی.........................................................................................................................41

2-20-1رویکرد سنتی.................................................................................................................................41

2-20-1-1 روش مبتنی بر فرآیند درونی سازمان(فرهنگ سازمانی) .............................................................42

2-20-2 رویکرد جدید اثر بخشی ...............................................................................................................43

2-21 مدیریت منابع انسانی .........................................................................................................................43

2-21-1 سیر تطور مدیریت منابع انسانی ......................................................................................................43

2-21-2 اهمیت نیروی انسانی.....................................................................................................................44

2-22 پیشینه ی تحقیقات.............................................................................................................................45

2-22-1 پیشینه ی تحقیقات در داخل...........................................................................................................45

2-22-2 پیشینه ی تحقیقات در خارج..........................................................................................................47

2-22-3 طرح یا الگویی برای تحقیق...........................................................................................................48

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق.......................................................................................................................................50

3-2 جامعه ی آماری تحقیق.......................................................................................................................50

3-3 نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................................................50

3-4 ابزار جمع آوری داده ها......................................................................................................................51

3-5 روایی و پایایی....................................................................................................................................51

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................53

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی............................................................................54

4-2-1 توصیف ویژگی های فردی کارکنان کارخانه ذوب آهن کردستان..................................................54

4-2-2 سمت.............................................................................................................................................55

4-2-3 سطح تحصیلات.............................................................................................................................56

4-3 فرضیه اهم..........................................................................................................................................57

4-4 تجزيه و تحليل داده ها با شاخص های آمار استنباطی...........................................................................59

4-4-1 آزمون فرضيه شماره اول.................................................................................................................59

4-4-2 آزمون فرضيه شماره دو..................................................................................................................61

4-4-3 آزمون فرضيه شماره سه..................................................................................................................63

4-4-4 آزمون فرضيه شماره چهار...............................................................................................................65

4-4-5 آزمون فرضيه شماره پنج.................................................................................................................67

4-5 نتیجه گیری تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.................................................................................................................................................70

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم تحقیق....................................................................................70

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اخص اول تحقیق..........................................................................70

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اخص دوم تحقیق..........................................................................71

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اخص سوم تحقیق.........................................................................71

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اخص چهارم تحقیق......................................................................72

5-7 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اخص پنجم تحقیق........................................................................72

5-8 پیشنهادها............................................................................................................................................73

5-8-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق............................................................................73

5-8-2 پیشنهادهای عام و کلی تر...............................................................................................................74

5-8-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی.......................................................................................................74

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ............................................................................................................................................76

منابع انگلیسی..........................................................................................................................................78

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و اثربخشی......................................................................................................80


مبلغ واقعی 20,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 309

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.