تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 24
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333295

بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان


بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

حاوی فایل داده ها و خروجی spss

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

شکل 4-1: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت................................... 54

شکل 4-2: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت.................................... 55

شکل 4-3: نمودار درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سن .....................................56

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت.................................... 54

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت .........................................55

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سن............................................... 56

جدول 4-5: ضريب همبستگي متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین......................................... 59

جدول 4-6: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین......................................... 60

جدول 4-7: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تحول‌آفرین.................................................. 61

جدول 4-8: ضريب همبستگي متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین............................................. 61

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین......................................... 61

جدول 4-10: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین........................................ 62

جدول 4-12: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین ......................................62

جدول 4-13: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین............................................ 63

جدول 4-14: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین .......................................63

جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین........................................ 64

جدول 4-16: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفری............................................. 64

جدول 4-17: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین ......................................65

جدول 4-18: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین.......................................... 65

جدول 4-19: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین............................................... 65

جدول 4-20: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین......................................................... 66

جدول 4-21: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین............................................ 66

جدول 4-22: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین......................................... 66

جدول 4-23: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین........................................... 67

جدول 4-24: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین ........................................67

جدول 4-25: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تحول‌آفرین....................................... 67

جدول 4-26: نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک رهبری تبادلی با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و ابعاد آن............................. 69

جدول 4-27: ضريب همبستگي متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تبادلی.................................... 70

جدول 4-28: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری تبادلی .......................................70

جدول 4-30: ضريب همبستگي متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی............................................. 71

جدول 4-31: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی........................................... 71

جدول 4-32: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی.......................................... 73

جدول 4-33: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی.......................................... 73

جدول 4-34: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی.......................................... 73

جدول 4-35: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی.............................................. 73

جدول 4-36: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی .................................73

جدول 4-37: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی....................................... 74

جدول 4-38: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی........................................... 74

جدول 4-39: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی............................................ 75

جدول 4-40: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی......................................... 75

جدول 4-41: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی......................................... 76

جدول 4-42: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی........................................ 76

جدول 4-43: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی.......................................... 77

جدول 4-44: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی................................................ 77

جدول 4-45: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی....................................... 78

جدول 4-46: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی................................... 78

جدول 4-47: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین مؤلفه های سبک رهبری تبادلی................................... 79

جدول 4-48: نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک رهبری عدم مداخله‌گر با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان............................. 80

جدول 4-49: ضريب همبستگي متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر......................................... 81

جدول 4-50: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر.................................... 81

جدول 4-51: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک توانمندسازی روان‌شناختی و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر...................................... 81

جدول 4-52: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر....................................... 82

جدول 4-53: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر........................................... 82

جدول 4-54: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس معنی‌داری در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر........................................ 82

جدول 4-55: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر.................................... 83

جدول 4-56: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر............................... 83

جدول 4-57: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس شایستگی در شغل و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر........................................83

جدول 4-58: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر ........................................84

جدول 4-59: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر.................................... 84

جدول 4-60: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس داشتن حق انتخاب و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر........................................... 84

جدول 4-61: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر.......................................... 85

جدول 4-62: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر........................................ 85

جدول 4-63: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مؤثر بودن و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر..................................... 85

جدول 4-64: ضريب همبستگي متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر................................... 86

جدول 4-65: نتایج تحلیل رگرسیون متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر ......................................86

جدول 4-66: ضرايب رگرسيوني متغير ملاک احساس مشارکت با دیگران و پیش‌بین سبک رهبری عدم مداخله گر............................................. 86

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه ...............................2

1-2 بیان مسئله .......................................3

1-3 هدف پژوهش........................................ 4

1-3-1 هدف کلی............................................ 4

1-3-2 اهداف جزئی .......................................4

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش .......................................4

1-5 مدل نظری پژوهش....................................... 5

1-6 فرضیه های پژوهش...................................... 6

1-6-1 فرضیه کلی................................... 6

1-7 متغیرهای پژوهش.................................. 6

1-8 قلمرو مکانی.......................................... 6

1-9 قلمرو زمانی....................................... 6

1-10 قلمرو موضوعی.................................... 6

1-11 تعریف اصطلاحات پژوهش................................ 7

1-11-1 تعاریف نظری........................................... 7

1-11-2 تعاریف عملیاتی......................................... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینهی پژوهش

2-1مقدمه................................... 12

2-2 مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين.............................................. 13

2-2-1 رهبري عدم مداخله گر............................................. 15

2-2-2 سبک رهبری خدمتگزار................................... 16

2-2-3 رهبر و رهبری خدمتگزار......................................... 17

2-4 ویژگی‌های رهبری خدمتگزار......................................... 20

2-5 مفهوم رهبري............................................ 21

2-6 تعريف رهبري................................ 22

2-7 نظريه هاي رهبري....................................... 23

2-8 نظريه هاي رفتار رهبري........................................ 24

2-9 مديريت رهبري (مديريت تيمي) .................................................28

2-9-1 نظريه رهبري تبديلي ............................................29

2-9-2 نظريه رهبري تيمي................................................ 29

2-9-3 نظريه پويايي روان......................................... 30

2-9-5 نظريه هاي وضعي و اقتضايي............................................ 30

2-9-6 نظريه تنن بام و اشميت......................................... 31

2-10 سبکهای رهبری و مدیریت ..................................................31

2-10-1 رهبری فرهمند................................................. 31

2-10-2 رهبری تحول گرا ..................................32

2-11 رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی................................................ 32

2-12 رهبران آزاد منش و رهبران مستبد............................... 32

2-13 ضرورت و اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی............................................ 33

2-14 مزایای توانمندسازی نیروی انسانی.................................. 33

2-15 موانع توانمندسازی نیروی انسانی..................................... 33

2-16 تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی............................ 33

2-17 ویژگیهای کلی کارکنان توانمند..................................... 35

2-18 سه کلید موفقیت در راستای تواناسازی کارکنان:................................. 36

2-19 مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان................................. 38

2-20 رهنمودهای عمل برای تواناسازی گروه..................................... 38

پیشینه پژوهش............................. 40

پژوهش های داخلی............................... 40

پژوهش های خارجی ....................................41

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1مقدمه................................ 44

3-2 روش پژوهش.................................... 46

3-3 جامعه آماری................................... 47

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.................................. 47

3-5 ابزار گردآوری داده ها ..............................47

3-6 پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی................................... 48

3-6-1 روایی پرسش‌نامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان........................................ 48

3-6-2 پایایی پرسش‌نامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان........................................... 48

3-7 پرسش نامه رهبری چند عاملی (MLQ) 50

3-7-1 روایی پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ) 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ) 50

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها .........................................51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه .........................54

4-2 تجزیه‌وتحلیل و توصیف دادههای گردآوری‌شده ................................54

4-2-1 توصیف نمونه آماری..................................... 54

4-3 تحلیل داده‌ها.............................. 57

4-3-1 آزمون فرضیه های تحقیق............................................ 58

4-3-1-1 آزمون فرضیه‌ی اول................................... 58

4-3-1-2 آزمون فرضیه‌ی دوم....................................... 68

4-3-1-3 آزمون فرضیه‌ی سوم..................................... 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه................................................ 88

5-1 نتیجه گیری........................................ 89

5-3 پیشنهادها............................................ 92

5-4 محدودیتها.................................................... 92

 


مبلغ واقعی 20,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 370

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.