تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 116
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348094

بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهید بهشتی شهرستان .....در سال 1392


بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهید بهشتی  شهرستان .....در سال 1392

حاوی فایل داده ها و خروجی spss

 

چکیده:

امروزه اکثر سازمانها سعی دارند تا با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و تدوین راهبردهای مناسب دور نمایی از آینده را ترسیم کنند و در راستای یک مزیتهای رقابتی و حفظ و توسعه آنها گرایش سازمان باید به سمت سازمان استراتژیک باشد؛ چرا که سرعت تحولات آنقدر زیاد است که با برنامه ریزی عملیاتی و کوتاه مدت نمی توان به تغییرات پاسخ مناسب داد و منابع انساني ماهر و خودكفا، بعنوان مهمترين عامل پويايي اجتماعي، شناخته شده است. رابطه متقابل یا تعامل، سازمان ها را قادر می سازد که مدیران و کارکنان خود را تقویت (تغذیه فکري) نمایند، زیرا آنها در تعیین هدف هاي سازمانی سهیم می شوند، به آنها تفویض اختیارداده می شود تا خدمات بهتري را ارائه نمایند و به نقشی که در امور ایفا می نمایند ارج نهند. در مجموع باید گفت در کلیه سازمان ها بخصوص سازمان هاي بزرگ، براي رسیدن به بهبود عملکرد سازمان بخشی مهمی از آن در گرو بهبود عملکرد فردي کارکنان آن سازمان است که این موضوع در برگیرنده متغیرهایی چون ایجاد انگیزش، بهبود کیفیت محصول ارائه شده، بهبود روابط درون سازمانی، افزایش تعهد و وفاداري پرسنل به سازمان و اهداف آن و نیز خلاقیت کارکنان در انجام کارهایشان، می باشد. هر کدام از این متغیرها شاخص هاي زیادي در بردارند در نهایت اعمال مدیریت استراتژیک می تواند با تأثیر بر روي آنها در بهبود عملکرد فردي کارکنان نقش مؤثري داشته باشد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه در سال 1392مي باشد،جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه به تعداد 100می باشد. ما در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده کردیم و با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون اسپیرمن در مقایسه مؤلفه های برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد كاركنان مقدار Sig بدست آمده برابر با 0.022 می باشد که از مقدار 0.05کمتر بوده بنابراین فرض H0 رد می شود و بین برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد كاركنان رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: برنامه ريزي استراتژيك، عملكرد كاركنان

 

فهرست مطالب

عنوان                                       شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه................................ 2

1-2 بیان مسأله............................... 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق................................ 4

1-4 اهداف تحقیق.............................. 6

1-4-1 هدف اصلی تحقیق....................................... 6

1-4-2 اهداف فرعی....................................... 6

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق................................................... 6

1-5-1 فرضیه اصلی................................................... 6

1-5-2 فرضیه فرعی................................................... 6

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها.............................................. 7

1-6-1 استراتژیک............................................... 7

1-6-2 برنامه ریزی استراتژیک........................................................... 7

1-6-3 عملکرد............................................. 7

1-6-4 بیمارستان......................................... 7

1-6-5 برنامه‌ريزي تخصصي............................................... 8

1-6-6 برنامه ريزي اجرایی....................................... 8

1-6-7 برنامه ريزي نيروي انساني ........................................8

1-6-8 برنامه ريزي عملياتي (اجرايي)......................................... 8

فصلدوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: برنامه ریزی استراتژیک

2-1 تعريف برنامه ریزی....................................... 10

2-2 ويژگي‌هاي برنامه ریزی............................................ 10

2-3 انواع برنامه ريزي................................................. 11

2-4 برنامه ریزی استراتژیک..................................................... 11

2-5 مزاياي برنامه ریزی استراتژيك............................................ 12

2-6 ويژگي‌هاي برنامه ریزی استراتژیک................................................ 13

2-7 برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتي.............................................. 14

2-8 مدل برايسون.......................................14

2-9 تعريف برنامه ريزي منابع انساني........................................... 17

2-10مراحل برنامه ريزي نيروي انساني...................................... 17

2-11 برنامه ريزي استراتژيك ..........................................17

2-12 تعريف برنامه ريزي استراتژيك........................................... 18

2-13پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي منابع انساني....................................... 18

2-14 برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني.............................................. 20

2-15 انواع برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني............................................... 20

2-16 مدلهاي متداول برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني....................................... 20

2-17 مدل‌ طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌ با رويكرد اجرايي‌............................................... 21

2-17-1 مراحل سيستم پيش بيني منابع انساني............................................. 21

2-17-2 اشتباهات متداول در برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني........................................................ 21

بخش دوم: عملکرد کارکنان

2-18 مقدمه..................................... 23

2-19 دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد ...............................................23

2-20 ميانگين زماني ارزيابي عملکرد........................................................ 24

2-21 معيارهاي ارزيابي عملکرد..................................... 25

2-22 ارتباط بين ارزيابي عملکرد، ارزشيابي شغل، ميزان حقوق و مزايا .......................................26

2-23 روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد.................................................. 27

2-23-1 روش امتيازبندي ...................................................27

2-23-2 روش رتبه‌بندي مستقيم............................................. 27

2-24 روش حصول اطمينان از برابري ارزيابيهاي انجام شده در مورد کليه کارکنان......................................... 28

2-25 خطاي هاله‌اي............................. 29

2-26 هدف نهايي از ارزيابي عملکرد........................................... 30

2-27 خصوصيات شخصيتي ارزياب............................................... 31

2-28 مفهوم ارزشيابي عملكرد................................................... 31

2-29 اهداف ارزشيابي عملكرد............................................... 33

2-30 رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد............................................. 35

2-31 روشهاي ارزشيابي عملكرد.......................................... 36

2-32 خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد ............................................40

2-33 عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد............................................ 43

بخش سوم: پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی................................................ 45

تحقیقات خارجی................................................ 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه................................................ 50

3-2روش تحقیق.............................................. 51

3-2-1 تحقیقات بنیادی ................................................51

3-2-2 تحقیقات کاربردی...................................................... 51

3-2-3 تحقیقات عملی............................................. 52

3-2-4 روش تحقیق در این پژوهش....................................................... 52

3-3 ماهیت و روش پژوهش............................................. 52

3-3-1 تحقيقات تاريخي............................................... 52

3-3-2 تحقيقات توصيفي.................................................. 52

3-3-3 تحقيقات همبستگي.................................................... 53

3-3-4 تحقيقات عليّ...................................................... 53

3-3-5 تحقيقات تجربي...................................................... 53

3-4 قلمرو تحقیق............................................... 53

3-4-1 قلمرو موضوعی.............................................. 53

3-4-2 قلمرو مکانی................................................ 53

3-4-3 قلمرو زمانی................................................ 53

3-5 جامعه آماری........................................... 54

3-5-1 روش نمونه گیری............................................... 54

3-5-2 نمونه گیری خوشه ای........................................... 54

3-5-3 تعیین حجم نمونه..................................... 55

3-5-4 روش تعیین حجم نمونه............................................. 55

3-6 روش جمع آوری اطلاعات.......................................... 56

3-6-1 ابزارجمع آوري اطلاعات ......................................56

3-6-2 مقیاس لیکرت......................................... 56

3-6-3 روايي............................................... 57

3-6-4 پايايي.................................. 57

3-7 طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق............................................. 58

3-7-1 آمار تحلیلی مورد استفاده..............................................58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه............................................ 60

4-2 توصیف داده ها........................................... 61

4-2 آمار استنباطی......................................... 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه..................................... 75

5-2 نتیجه گیری فرضیات.......................................... 76

5-3 پیشنهادها......................................... 78

5-4 محدودیتها................................................. 78

منابع و مآخذ

پرسشنامه


مبلغ واقعی 20,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 457

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.