تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 453
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331308

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران


بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

چكيده:

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طي دوره زماني 86–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

 

 فهرست مطالب

چكيده:........................ 1

مقدمه:.. ....................................2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه .:..........................................4

2-1 بیان مسأله.................................4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق....................................... 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق..................................... 8

5-1 اهداف تحقیق....................................... 9

1-5-1 هدف کلی........................................ 9

2-5-1 هدف ویژه...................................9

6-1 چارچوب نظری تحقیق........................................... 9

7-1 فرضیات تحقیق........................................... 12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. .........................................12

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه:..................................15

2-2 بازار مالی:................................15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی...................................... 16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه.........................................16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی........................................ 16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)........................................17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.............................................. 17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی........................................... 17

1-2-2-2 بازار پول. ...............................18

2-2 -2-2 بازار سرمایه.........................................18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان............................. 18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. ..........................................19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار................................... 21

6-2 دارایی................................. 22

1-6-2 دارایی مالی..................................... 22

7-2 اوراق بهادار................................... 23

8-2 سهام عادی..................................... 23

9-2 بازدهسهام...............................24

1-9-2 مفهوم بازده.....................................24

10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار.................................. 24

1-10-2 بازده تحقق یافته...............................25

2-10-2 بازده مورد انتظار.............................................. 25

11-2 اجزای بازده........................................25

1-11-2 سود دریافتی................................................. 25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه......................................25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت......................................... 29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت........................................... 29

13-2 شاخص های اندازه.................................30

1-13-2 میزان دارایی شرکت.......................................... 30

2-13-2 میزان فروش کل شرکت.......................................... 30

3-13-2 لگاریتم فروش کل.......................................... 31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت................................................... 31

5-13-2 ارزش بازار شرکت................................................. 31

14-2مفهوم ارزش.................................................... 32

15-2 انواع ارزش............................................. 32

1-15-2 ارزش اسمی....................................... 32

3-15-2 ارزش بازار........................................ 33

4-15-2 ارزش انحلال................................... .34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت............................................ 34

6-15-2 ارزش ذاتی.......................................... 34

7-15-2 ارزش منصفانه..............................................35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ...........................................(BE/ME )35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی.................................... 35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز................................. 36

19-2 مدل های تعادلی................................... 36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ............................................. 37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای........................................ 39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای.................................. 41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ.......................................... 41

1-3-19-2 عامل اندازه................................43

2-3-19-2 عامل ارزش................................. 43

24-2 پیشینه تحقیق................................ 44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران..................................... 44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران...................................... 49

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه.......................53

2-3 روش تحقیق................................ 53

3-3 جامعه مطالعاتی............................................. 54

4-3 قلمرو تحقیق:.........................................55

1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق .....................................:55

2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق .......................................:55

3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق ......................................:55

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق.............................................. 56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.............................. 58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه:..............................................64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها.........................64

3-4 آزمون فرضیه ها...............................65

1-3-4 فرضیه اول............................................ 67

2-3-4 فرضیه دوم...........................71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره..................................75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه.......................................76

6-4 آزمون هم خطی.................................... 86

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها..........................................87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه......................91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها....................................91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره.....................................91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره........................................93

3-5 نتیجه گیری.................................... 93

4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق.......................... 95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی........................................... 96

6-5 محدودیت های تحقیق........................................... 97

پيوستها:

پيوست الف:............................99

پيوست ب:.........................................................105

پيوست ج:.........................................111

پيوست د:.................................................117

پيوست ه:...................................................123

منابع و ماخذ:

منابع فارسي:.......................................131

منابع لاتین:...............................................133

منابع اینترنتی:.............................................135

چکیده انگلیسی .......................................................................................................136

 

 

 

نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام..................................10

نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها ....................................(Statistics)65

نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. .......................66

نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده.....................................67

نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی............................. S/H................... 68

نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی.............................. S/H.. 69

نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده............................71

نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی .................................S/H.. 72

نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی................................. ….S/H.. 73

نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی...................... 76

نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه...............................77

نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی .......................................B/H 77

نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی........................................ B/M 78

نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی ......................................B/L 78

 

 

نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی ................................S/H 79

نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی ...............................S/M 79

نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی .......................................S/L 80

نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی........................... B/H.. 80

نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی........................... B/M.. 81

نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی.......................... B/L. 82

نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی........................... S/H.. 83

نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی.................................. S/M.. 84

نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی........................ S/L. 85

نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل.......................................... 86

نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها...........................................87

نگاره 25-4 خلاصه نتايج فرضيات................................................. 89

 

 

 

 

نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی................................. 56

نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. ......................................53

نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده .واقعی........................................... 70

نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی .......................................S/H.. 70

نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی.......................................... 74

نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ..................................S/H.. 74


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 244

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.