تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 442
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331297

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی


ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

چكيده:

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 

 فهرست مطالب

چكيده:..............................1

مقدمه:................................ 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:....................................4

2-1 بیان مسأله....................................4

3-1 اهداف پژوهش............................... 7

4-ا اهمیت و ضرورت پژوهش............................. 7

5-1فرضیه پژوهش................................... 9

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش....................................... 9

7-1 متغیرهای پژوهش......................................... 11

8-1 قلمرو پژوهش.................................... 12

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش......................................... 12

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش.................................... 12

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش.. 12

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش....................................... 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه :............................15

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود...............................16

1-2-2مفاهیم سود برای گزارشگری..................................... 16

2-2-2 مفهوم مدیریت سود...........................18

3-2-2 انگیزه های مدیریت سود..................................20

4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود.....................................23

1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود:............................................23

2-4-2-2 انواع مدیریت سود:..........................................27

5-2-2- هموارسازی سود............................................30

3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری. ...................................33

1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود............................33

2-3-2 اقلام تعهدی :..................................34

3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری. ................................36

4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت.................................... 37

1-4-2حاکمیت شرکتی................................ 37

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی ......................................:37

2-1-4-2 تئوری نمایندگی:.............................................38

2-4-2- مالکیت نهادی. .............39

1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سو......

3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران.............................. 43

4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری. ...................................45

5-4-2- مالکیت خانوادگی..................................... 46

6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود............................48

5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت.............................................. 50

1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود................................50

2-5-2شاخص های اندازه :......................................52

6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش.................................... 53

1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور...................................... 53

2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور........................................ 56

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه :..................................61

2-3 جامعه آماري. ..........................................61

3-3 تعيين حجم نمونه......................................62

4-3 فرضيه پژوهش............................. 63

5-3 روش پژوهش........................................ 64

6-3 گردآوری اطلاعات.................................................. 64

7-3 تابع آماره..........................................65

1-7-3 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف.......................... (ks )65

2-7-3 آزمون دوربین - واتسون............................................ (DW)65

8-3 رگرسیون چندگانه ومنطق آزمون فرضیه............................................66

1-8-3 آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون وتایید یا رد فرضیه.............................................67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏:......................................................69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها......................................69

4-4 آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ ( وابسته )........................74

1-4-4 آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال ...........................................t+1. 74

2-4-4آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال................................. t+1. 77

3-4-4آزمون تغییرات سود در سال ...................................t+1. 79

5-4 آزمون فرضیه پژوهش........................................ 81

1-5-4 رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال................................... t+1(CFOt+1)81

2-5-4 رگرسيون چند گانه با متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال ....................................t+1 (NDNIt+1)86

3-5-4 از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆)..............................92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:.................................105

2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه................................................105

1-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقدحاصل ازعملیات سال ..........................t+1(CFOt+1)105

2-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت و اندازه شرکت با شاخص سودخالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال ...................t+1 (NDNIt+1)106

3-2-5 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه وبررسی اثرات ساختارمالکیت واندازه شرکت با تغییرات سودسال .......................t+1 (EARNt+1∆)106

4-2-5جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بارهرسه شاخص سودآوری آتی............................................. 107

3-5-نتيجه گيري کلي پژوهش :...............................................108

4-5 پيشنهادها...........................108

1-4-5 پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش........................ 109

2-4-5 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي ......................................:109

5-5 محدوديت هاي پژوهش ............................:110

پیوستها:

پیوست شماره 1. .......................................112

پیوست شماره 2. .........................................114

پیوست شماره 3. .........................119

پیوست شاره 4 :..................................124

پیوست شماره 5. ...................................141

منابع و ماخذ:

منابع فارسي:.......................................159

منابع لاتین:......................................................162

چکیده انگلیسی .......................................................................................................164

 

 

 

 

 

 

نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش................................... 11

نگاره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود..............................58

نگاره (2-3) : متغیرهای پژوهش........................................... 64

نگار (1-4)شاخص های توصیف کننده متغیرها :........................................70

نگاره (2-4 ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی............................................. (DFAM)71

نگار (3-4) : توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت........................................ (Dsize)71

نگاره (4-4)ماتريس همبستگي وضريب همبستگي پيرسون...................................... 73

نگاره (5-4) : آزمون کولموگروف –اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال .........................T+1 75

نگاره (6-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده...............................76

نگاره (7-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال.................................................. T+1 77

نگاره (8-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شد...............................ه78

نگاره (9-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیروابسته تغییرات سود در سال .......................T+1 79

نگاره (10-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1تبدیل شده......................................80

نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل...................................... 80

نگاره (11-4) : متغیر های مستقل وارد شده /متغیر های حذف شده.............................81

نگاره (12-4) : ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و آزمون دوربین-واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال................... t+1)82

 

 

نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات........................ t+1 82

نگاره (4-14) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات.......................... t+1. 83

نگاره (15-4) : آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ ...................................CFO t+186

نگاره (16-4) : متغيرهاي مستقل وارد شده /متغيرهاي حذف شده....................87

نگاره (17-4) : ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين –واستون : بين متغيرهاي مستقل و سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال........................... t+1. 87

نگاره (18-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) متغيرهاي مستقل و متغيروابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال ........................t+1. 88

نگاره( 19-4 ): ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال.............................................. t+1. 89

نگاره(20-4 ):آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطایا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ1......................... NDNIt+ 91

نگاره(21-4 ):متغیرهای مستقل وارد شده | متغیرهای حذف شده..............................92

نگاره(22-4 ) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وآزمون دوربین- واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال .............................t+1 92

نگاره(23-4 ) :تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال................................. t+1 93

نگاره (24-4 ):ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته تغییرات سود در سال............................. t+1 94

نگاره (25-4 ) :آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1. 97

 ...........................

نگاره (26-4 ) خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص ها ی سودآوری آتی. .........................97

نگاره (27-4)خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها برپیش بینی سودآوری اتی.................................... 98

نگاره(28-4) اطلاعات مالی شرکت........................ 99

 

 

 

 

نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود......................................32

نمودار 1-4:نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی .......................................75

نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی.............................. 76

نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل................................ 77

نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل............................... 78

نمودار (5-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل. ............................79

نمودار (6-4): نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل............................... 80

نمودار (7-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقدحاصل از عملیات در سال ...................t+1. 85

نمودار (8-4): نمودار هیستوگرامباقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال................... t+1. 91

نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییرا سود در سال.......................... t+1 96


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 380

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.