تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 82
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333353

بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران


بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.

همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

واژه‌های کلیدی: محافظه کاری، مدیریت سود، استراتژی اکتشافی، استراتژی مقاومتی

 

فهرست

1-1)مقدمه. 2

1-2)بيان مسئله اصلی تحقیق.. 3

1-3)ضرورت انجام تحقيق.. 8

1-4)اهداف تحقيق.. 9

1-5) فرضيه هاي تحقيق.. 9

1-6)روش تحقيق.. 10

1-7)روش گرد آوري اطلاعات.. 10

1-8) قلمرو زماني تحقيق.. 11

1-8-1) قلمرو زماني تحقيق.. 11

1-8-2) قلمرو مكاني تحقيق.. 11

1-9) تعريف واژه گان تحقيق.. 11

1-10) ساختار تحقیق.. 12

1-11) خلاصه فصل.. 13

2-1)مقدمه. 15

بخش اول: استراتژی شرکت... 16

2-1) استراتژی شرکت... 16

2-1-1) تعاریف‌ استراتژي‌21

2-1-2) استراتژی و انواع آن.. 25

2-1-2-1) استراتژی‌های اصلی:25

2-1-2-2) استراتژی‌های فرعی.. 27

2-1-2-3) استراتژی‌های رقابتی.. 31

2-1-3) راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی.. 33

2-1-3-1) راهبردتمايزپورتر. 33

2-1-3-2) راهبرد رهبری هزینه. 35

بخش سوم: مدیریت سود. 38

2-2) مفهوم مدیریت سود. 38

2-2-2) انواعروشهایمدیریتسود. 41

2-2-3) انواعمدیریتسود:46

2-2-4) الگوهایمدیریتسود. 49

2-2-4-1) الگویبدستآوردنآرامش.... 49

2-2-4-2) الگویحداکثرکردنسود. 50

2-2-4-3) الگویحداقلکردنسود. 50

2-2-4-4) الگویهموارسازیسود. 51

2-2-4) انگیزه‌هایمدیریتسود. 51

2-2-4-1 ) تامینانتظاراتتحلیلگرانمالی.. 51

2-2-4-3 )هموارسازیسودطییکدورهزمانیبلندمدتبارشدمناسب... 53

2-2-4-4 ) تامینکردناحتیاجاتطرحپاداشی.. 53

2-2-4-5) تعویضمدیریت... 54

2-2-4-6 ) قراردادبینمدیرانومالکان:54

2-2-4-7 ) قراردادبینمدیرانوبستانکاران:55

2-2-4-8 )انگیزههایمربوطبهنخستینعرضهعمومی.. 56

2-2-5) قربانیانمدیریتسود،چهکسانیهستند؟. 56

2-2-6) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد. 57

بخش سوم: محافظه کاری سود. 58

2-3) مفهوم محافظه کاری.. 58

2-3-1) اهمیت محافظه کاری.. 62

2-3-2) جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري.. 63

2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی.. 64

2-3-4) معيارهاي ارزيابی محافظه کاري.. 66

2-3-4-1)معيارهاي خالص دارايي‌ها66

2-3-4-2) معيارهاي سود و اقلام تعهدي.. 67

2-3-4-3) معيارهاي رابطه سود و بازده سهام. 68

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 68

2-4) پیشینه تحقیق.. 68

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 68

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 71

3-1) مقدمه. 77

3-2) روش تحقيق.. 77

3-3)جامعه آماري.. 78

3-4)روش نمونه گيري.. 78

3-5) حجم نمونه آماري.. 79

3-6) روش جمع آوري داده ها80

3-7) دوره زماني تحقيق.. 80

3-8) فرضيات تحقيق.. 80

3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها81

3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق.. 81

3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق.. 83

3-9-3) متغيرهای کنترل.. 84

3-10) شيوه آزمون فرضيات.. 86

3-10-1) مدل آزمون فرضيه اول.. 86

3-10-2) مدل آزمون فرضيه دوم. 87

3-10-3) مدل آزمون فرضيه سوم. 88

3-11) روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات.. 88

3-11-1) روش داده های پانل.. 88

3-11-1-1) روش اثراث ثابت:90

3-11-1-2) روش اثرات تصادفی:91

3-11-1-3) آزمون چاو یاF لیمر:91

3-11-1-4) آزمون هاسمن:93

3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل.. 94

3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق.. 94

3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 95

3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها:95

3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل:96

3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:96

3-11-4-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها:97

3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها98

4-1) مقدمه. 101

4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها102

4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق.. 105

4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق.. 105

2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 108

3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 111

1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری.. 111

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود. 114

4-5) خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضیات.. 117


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 542

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.