تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 128
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348106

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود


بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

چكيده:

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در اين پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

 

 

 فهرست مطالب

چكيده:1

مقدمه:2

فصل اول:كليات تحقیق

1-1 مقدمه4

2-1 بیان مسئله6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول:16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری:25

2-3-2 روش های پیش بینی سود:27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز:28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز:28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی:29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره30

1-4-2 بازده30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام36

5-4-2 تئوری بازار کارآ40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت:43

1-5-2 ماهیت ریسک:43

2-5-2 ریسک چیست؟43

3-5-2 انواع ریسک... 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول)45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏81

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها81

3-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 84

4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:84

5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود85

1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول:85

2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيهاصلی دوم90

3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم97

4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم99

5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم101

6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم102

فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها109

1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتايج فرضیه اصلیدوم109

3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم110

4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهارم111

5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم111

6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسي:121

منابع لاتین:122

منابع اینترنتی:125

چکیده انگلیسی:126

 

 

 

 

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق 85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک 95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

 

 

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter105

 

 

 

نمودار (1-2 ) همبستگی کاملاً منفی. 35

نمودار (2-2) همبستگی کاملاً مثبت.. 35

نمودار (3-2 ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. 36

نمودار (4-2 ) انواع ریسک... 44

نمودار (1-3) مدل تحلیلی تحقیق. 67

نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره89

نمودار (2-4) خط و معادله رگرسیون. 90

نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 94


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 605

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.