تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 278
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332842

بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسي رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلي اين پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگي سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله سهام ، نسبت جریان سهام، نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی)، نسبت نقدشوندگی سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام و شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان متغیر وابسته و از قیمت سهم، اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش 7 سال و از سال 1382 تا 1388 مي باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه­ای است. برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون تك متغيره و چند متغيره استفاده شده است. نتايج آزمون های تک متغیره و چند متغیره نشان مي دهد بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و تعداد روزهای معاملاتی سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کليات پژوهش............................................................................... 1

1-1. مقدمه......................................................................................................... 2

1-2. بیان مسأله ................................................................................................... 4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش..................................................................... 6

1-4. اهداف پژوهش............................................................................................ 7

1-4-1. اهداف آرمانی .................................................................................... 8

1-4-2. اهداف علمی ...................................................................................... 8

1-4-3. اهداف ویژه و کاربردی......................................................................... 9

1-5. سؤال‌هاي پژوهش...................................................................................... 10

1-6. فرضيه‌هاي پژوهش..................................................................................... 10

1-7. تعریف واژه های تخصصی پژوهش............................................................... 11

1-8. ساختار پژوهش.......................................................................................... 15

 

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش................................................... 17

2-1. مقدمه....................................................................................................... 18

2-1-1. مبانی نظری........................................................................................... 19

2-2. محافظه­کاری............................................................................................. 19

2-2-1. محافظه­کاری شرطی و غیرشرطی ....................................................... 21

2-2-2. دلایل محافظه­کاری ......................................................................... 23

2-2-3. تبیین­های محافظه­کاری ..................................................................... 25

2-2-3-1. تبیین قراردادی...................................................................... 26

2-2-3-1-1. قراردادهای استقراض...................................................... 28

2-2-3-1-2. قراردادهای مزایای جبران خدمات.................................... .31

2-2-3-2. تبیین دعاوی حقوقی............................................................... 32

2-2-3-3. تبیین مالیات بر درآمد............................................................. 33

2-2-3-4. تبیین قانونی........................................................................... 35


2-2-4. ویژگی مشترک تبیین اقتصادی .......................................................... 37

2-2-5. انتقاد از محافظه­کاری ....................................................................... 38

2-2-5-1. نااعتمادی............................................................................. 38

2-2-5-2. پنهان­کاری........................................................................... 38

2-2-5-3. نفی اصول حسابداری............................................................. 39

2-2-5-4. سوءگیری............................................................................. 39

2-2-5-5. امر ذهنی.............................................................................. 39

2-2-6. دفاع از محافظه­کاری ........................................................................ 40

2-2-7. معیار­های محافظه­کاری ..................................................................... 41

2-2-7-1. معیار عدم تقارن زمانی سود باسو (AT)...................................... 42

2-2-7-1-1. مزایای مدل AT ............................................................ 49

2-2-7-1-2. معایب مدل AT ............................................................ 50

2-2-7-2. معیار عدم تقارن در رابطه اقلام تعهدی و جریان نقد..................... 51

2-2-7-3. معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بالعکس (MTB).......... 53

2-2-7-3-1. مزایای و معایب(MTB) ................................................ 56

 

2-2-7-4. معیار اقلام تعهدی منفی (NA)................................................. 57

2-2-7-4-1. مزایا و معایب مدل (NA) ............................................... 59

2-2-7-5. معیار اندوخته­های پنهانی (HR)................................................ 59

2-2-7-5-1. معایب مدل (HR) ......................................................... 61

2-3. نقدشوندگی سهام ...................................................................................... 61

2-3-1. تعداد روزهای معاملاتی سهام............................................................. 63

2-3-2. تعداد دفعات معامله سهام................................................................... 63

2-3-3. حجم معاملات سهام......................................................................... 64

2-3-4. ارزش معاملات سهام........................................................................ 64

2-3-5. درصد سهام شناور آزاد سهام.............................................................. 64

2-3-6. گردش سهام.................................................................................... 65

2-3-7. گردش سهام شناور........................................................................... 65

2-3-8. زمان مورد انتظار معامله سهام.............................................................. 65

2-3-9. نسبت جریان سهام ........................................................................... 65

2-3-10. نسبت عدم نقدشوندگی سهام ( اثر قیمتی ) ......................................... 65

2-3-11. نسبت نقد شوندگی سهام ................................................................ 66

2-3-12. شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام............................ 66

2-3-13. شکاف نسبی پیشنهادی خرید و فروش سهام ....................................... 67

2-4. متغیرهای کنترلی ........................................................................................ 69

2-4-1. قیمت سهم ............................................................................................ 69

2-4-2. اندازه شرکت.......................................................................................... 69

2-4-3. ارزش دفتری به ارزش بازار ....................................................................... 70

2-4-4. نوسان بازده ............................................................................................. 70

2-5. رابطه محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام............................ 70

2-6. پیشینه پژوهش­های انجام شده....................................................................... 72

2-7. خلاصه فصل............................................................................................. 79

فصل سوم: روش پژوهش................................................................................... .80

3-1. مقدمه....................................................................................................... 81


3-2. جامعه و نمونه آماري................................................................................. 81.

3-3. روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده­ها................................................ 82

3-4. روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضيه‌ها............................................... .83

3 -4-1. ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده............................................. 84

3-4-2. ضريب همبستگي............................................................................... 85

3-4-3. آزمون معني دار بودن r...................................................................... 86

3-4-4. آزمون معني دار بودن در الگوي رگرسيون............................................ 87

3-4-4-1. آزمون معني دار بودن معادله رگرسيون......................................... 87

3-4-4-2. آزمون معني دار بودن ضرايب..................................................... 88

3-4-5. تعيين صحت مدل رگرسيون و بررسي تأثير مدل ارائه شده......................... 88

3-5. بررسي نرمال يا غير نرمال بودن داده هاي تحقيق.............................................. 89

3-6. آزمون رگرسيون خطي............................................................................... 90

3-7. قلمرو پژوهش............................................................................................ 90

3-7-1. قلمرو موضوعی............................................................................... 90


3-7-2. قلمرو مکانی.................................................................................... 90

3-7-3. قلمرو زمانی..................................................................................... 90

3-8. فرضيه هاي پژوهش....................................................................................... 91

3-9. تعريف عملياتي متغیرهای پژوهش.................................................................... 92

3-10. خلاصه فصل.............................................................................................. 97

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌های پژوهش................................................. 98

4-1. مقدمه............................................................................................................. 99

4-2. يافته هاي توصيفي.......................................................................................... 100..

4-2-1. آمار توصيفي متغيرها.............................................................................. 100

4-2-2. آزمون كولموگروف اسميرنوف براي مشخص نمودن نرمال بودن متغيرها........ 101

4-3. يافته هاي استنباطي.......................................................................................... 102

4-3-1. همبستگي بين متغيرها............................................................................. 102

4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده........................... 103

4-4. رگرسيون چندگانه به روش Enter................................................................... 104

4-5. خلاصه نتايج آزمون هاي رگرسيون................................................................... 140

 

4-6. خلاصه فصل................................................................................................ 140

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهای پژوهش­................................................ 142

5-1. مقدمه........................................................................................................... 143

5-2. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها............................................................... 143

5-2-1. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول..................................................... 143

5-2-2. تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تا سیزدهم...................................... 143

5-3. خلاصه نتايج................................................................................................. 144

5-4. نتیجه گیری کلی............................................................................................ 144

5-5. پيشنهادات پژوهش......................................................................................... 145

5-5-1. پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش................................................................ 145

5-5-2. پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي........................................................ 146

5-6. محدوديت هاي انجام پژوهش.......................................................................... 146

5-6-1. محدوديت هاي مربوط به انجام تحقيق........................................................ 146


5-6-2. محدوديت هاي مربوط به تعميم يافته ها...................................................... 147

5-7. خلاصه فصل................................................................................................. 148

منابع و مآخذ..................................................................................................... 149

الف. منابع فارسي............................................................................................ 149

ب. منابع انگليسي............................................................................................ 153

پيوست............................................................................................................... 156

چکیده انگلیسی.................................................................................................. 161


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 293

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.