تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 413
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331268

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چكيده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

چكيده1

مقدمه2

فصل اول:كليات تحقیق

1-1مقدمه4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مسئله6

4-1 فرضیه های تحقیق. 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق. 8

6-1 اهداف تحقیق. 8

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10

فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه13

2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا. 13

1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا. 14

3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا. 15

4-2فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده17

1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)17

2-4-2 تئوری هزینه سیاسی. 17

3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری. 19

1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه19

2-3-4-2 قانون نرخ. 20

3-3-4-2 مالیاتها21

4-3-4-2 قراردادهای استقراض... 22

5-3-4-2نسبت هایاهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)25

5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا. 27

1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 27

2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری. 27

3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري. 29

1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي. 30

2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار. 32

3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود32

4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود33

5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی. 33

6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی. 33

7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 34

8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)34

9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی. 35

5-5-2 مفهوم اقتصادی سود35

6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود36

7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37

8-5-2 تحلیل کیفیت سود40

9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود41

10-5-2واکنش سود44

6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 45

7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 48

8-2 پیشینه تحقیق. 49

1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 49

2-8-2 در داخل کشور:59

9-2 خلاصه فصل دوم59

فصل سوم:روش‌اجرای تحقیق

1-3 مقدمه61

2-3 اهداف تحقیق. 61

3-3 تهیه وتنظیم فرضیه62

1-3-3 فرضیه اندازه62

2-3-3 فرضیه اهرم62

3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش.. 63

4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت.. 63

5-3-3 فرضیه مقایسه64

4-3مدل تحلیلی تحقیق. 64

5-3روش تحقیق. 66

6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66

1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته66

2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل. 66

7-3جامعه آماری و نمونه گیری. 67

8-3تعيين اندازه نمونه67

9-3آزمون فرضیه ها68

10-3خلاصه فصل. 71

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4مقدمه‏73

2-4 آمار توصيفي. 74

3-4 رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري. 75

4-4 رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري. 77

5-4 رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري. 78

6-4 رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري. 80

7-4 رابطه بين سودآوري و روش حسابداري. 82

8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری. 84

9-4 خلاصه فصل. 84

فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5مقدمه86

2-5نتيجه گيري. 86

3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 88

4-5محدودیتهای تحقیق. 88

پیوستها

پیوست الف:جدول تحليل واريانس.. 91

پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس.. 92

پیوست ج :نمودار میانگین داده ها93

پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه95

منابع و ماخذ

منابع فارسي. 97

منابع لاتین. 98

چکیده لاتین. 103

 

 

 

جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا. 5

جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال. 69

جدول 1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه74

جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول. 75

جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول. 76

جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم77

جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم77

جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم78

جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم79

جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم80

جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم81

جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم82

جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم82

جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها84

 

 

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 65

نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع. 68

نمودار3-3سطح زیر منحنی H0وH1 در آزمون استقلال کای مربع. 71

نمودار 1-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه اول. 76

نمودار 2-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه دوم78

نمودار 3-4ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه سوم79

نمودار 4-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه پنجم83


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 469

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.