تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 343
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332907

بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران


بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.

با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

 

فصل اول: کليات

1-1- مقدمه2

1-2- بيان مساله2

1-3- بيان اهداف تحقيق. 3

1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق. 4

1-5- چهارچوب نظري تحقيق. 4

1-6- مدل تحقيق. 5

1-7- فرضيات تحقيق. 7

1-8- متغير ها و داده ها7

1-9- جامعه آماري مورد مطالعه7

1-10- بر آورد حجم نمونه8

1-11- روش تحقيق. 8

1-12- ابزار گرد آوري داده‌ها8

1-13- روش هاي گردآوري داده ها8

1-14- روش تحقیق. 8

1- 15- قلمرو تحقیق. 9

1-15-1 قلمرو موضوعي. 9

1-15-2 قلمرو مکاني. 9

1-15-3 قلمرو زماني. 9

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه11

2-2- پيدايش بيمه در جهان. 12

2-4- تعريف حقوقي بيمه15

2-5- تعريف فني بيمه16

2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه16

2-7- انواع رشته‌هاي بيمه17

2-8- بيمه اشخاص... 17

2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان. 18

2-9-1-اهداف بيمه نامه18

2-9-2-خسارات تحت پوشش.. 18

2-9-3- شرايط عمومي. 19

2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي. 19

2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان. 19

2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي. 21

2-9-6-1- صدور گروهي. 21

2-9-6-2- قرارداد اصلي. 21

2-9-6-3-هزينه پايين. 22

2-9-6-4- قابليت انعطاف.. 22

2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي. 22

2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور. 22

2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha))22

2-11-1-اهداف بيمه نامه22

2-11-2-مخاطبين بيمه نامه23

2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي. 23

2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران. 23

2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران. 24

2-14-1- تأمين اجتماعي. 24

2-14-2- خدمات درماني. 25

2-14-3- شركت‌هاي بيمه26

2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 28

2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 29

2-17-1- بخش دولتي. 30

2-17-2- بخش خصوصي. 31

2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران. 37

2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي. 37

2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران. 38

2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران. 40

2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 41

2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان. 42

2-24-پيشينه تحقيق. 43

2-24-1-تحقيقات داخلي. 43

2-24-2-تحقيقات خارجي. 45

25-2-معرفي شرکت بيمه ايران. 47

2-25-1-موضوع فعاليت.. 48

2-25-2-نيروي انساني. 48

2-25-3-شبکه فروش.. 48

2-25-4-سرمايه بيمه ايران. 48

 

فصل سوم: روش شناسي

تحقيق. 49

3-1- مقدمه50

3-2- روش تحقيق. 50

3-3-جامعه آماري. 50

3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري. 51

3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات.. 53

3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع. 53

3-6-1 پرسشنامه53

3-7- روايي پرسشنامه54

3-8- پايايي پرسشنامه54

3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه55

3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها55

3-9-1- آزمونt يک جامعه56

3-9-2-آزمون دوجمله اي. 56

3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون)56

3-9-4-آزمون فريدمن. 57

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

4-1- مقدمه58

4-2 آمار توصيفي. 58

4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن. 58

4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل. 59

4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات.. 60

4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار. 61

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي. 62

4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار. 64

4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 65

4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 67

4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT. 69

4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن. 72

4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت.. 72

4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات.. 73

4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل)73

4-3-آمار استنباطي. 74

4-3-1- بررسي توزيع متغيرها75

4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق. 76

4-3-2-1- فرضيه اول. 76

4-3-2-2- فرضيه دوم77

4-3-2-3- فرضيه سوم77

4-3-2-4- فرضيه چهارم79

4-3-2-4-1- شاخص DMFT. 79

4-3-2-4-2- سن. 79

4-3-2-4-3- جنسيت.. 80

4-3-2-4-4- سطح تحصيلات.. 80

4-3-2-4-5- وضعيت تاهل. 81

4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق. 82

4-3-3-1- تأثير متغير سن. 82

4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات.. 83

4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي. 84

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

5-1- مقدمه85

5-2- نتايج فرضيات تحقيق. 85

5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق. 86

5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق. 87

5-5- پيشنهاد به محققان آتي. 87

5-6- محدوديت هاي تحقيق. 88

منابع و مآخذ89

ضمائم

ضمیمه 1 آدرس شعب

ضمیمه 2 پرسشنامه

ضمیمه Out Put

 

 

فهرست جداول

عنوان                   صفحه

جدول2-1: ترتيب سيستم بيمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازماني در بعضي از کشور هاي جهان 34

جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان و دندان در ايران. 39

جدول 3-1 اندازه نمونه با توجه به حجم جامعه آماري مفروض – جدول کرجسي و مورگان. 51

جدول 3-2 حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از نمايندگي هاي بيمه ايران. 52

جدول 3-3 طيف پنجگانه ليکرت.. 53

جدول3-4 بررسي پايايي پرسشنامه55

جدول 4-1 بررسي متغير سن. 58

جدول 4-3 بررسي توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل. 59

جدول 4-4 بررسي توزيع فراواني متغير تحصيلات.. 60

جدول 4-5 بررسي توزيع فراواني تعداد افراد خانوار. 61

جدول 4-6 بررسي توزيع فراواني زمان ويزيت دندانپزشکي. 62

جدول 4-7 توزيع سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار. 64

جدول 4-8 توزيع سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 65

جدول 4-9 توزيع سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 67

جدول 4-10توزيع سؤالات متغير شاخص DMFT. 69

جدول 4-11 توزيع سؤالات متغير سن. 72

جدول 4-12 توزيع سؤالات متغير جنسيت.. 72

جدول 4-13 توزيع سؤالات متغير سطح تحصيلات.. 73

جدول 4-14 توزيع سؤالات متغير وضعيت تاهل بيمه گذار. 73

جدول 4-15 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها75

جدول 4-16 آزمون t متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي. 76

جدول 4-17 آزمون t متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار. 77

جدول 4-18 آزمون t متغير ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي. 79

جدول 4-19 آزمون t متغير شاخص DMFT. 79

جدول 4-20 آزمون دوجمله اي متغير سن. 80

جدول 4-21 آزمون دوجمله اي متغير جنسيت.. 80

جدول 4-22 آزمون دوجمله اي متغير سطح تحصيلات.. 81

جدول 4-23 آزمون دوجمله اي متغير وضعيت تاهل. 81

جدول 4-24 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن. 82

جدول 4-25 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي و سن. 83

جدول 4-26 جدول فراواني دوبعدي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات.. 83

جدول 4-27 بررسي آزمون کاي دو، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشگي و سطح تحصيلات.. 83

جدول 4-28 آزمون فريدمن. 84

جدول 4-29 رتبه بندي متغيرها84

 

 

فهرست نمودار

عنوان                  صفحه

نمودار 4-1 توزيع فراواني متغير جنسيت.. 74

نمودار 4-2 توزيع فراواني متغير وضعيت تأهل. 75

نمودار 4-3 توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات.. 76

نمودار 4-4 توزيع فراواني متغير تعداد افراد خانوار. 77

نمودار 4-5 توزيع فراواني متغير زمان ويزيت دندانپزشكي. 78

 

 

فهرست شكل

عنوان        صفحه

شكل 1: مدلي براي دو بعد خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان. 38


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 727

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.