تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 18
  • بازدید دیروز : 19
  • بازدید کل : 348168

بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391


بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1385-1391

چکیده

بنگاه­هابهمنظوراجرایپروژه­هایسودآورودستیابیبهحداکثربازدهیدرجهتافزایش منافعسهامدارانخود،ازمنابعمالیمختلفبهرهمی­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکت­ می­باشد. تعداد فرضیه­های مورد آزمون در این پژوهش 12 فرضیه است که در این بین 2 فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی می­باشد. این پژوهش از نظر نوع، همبستگی و پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می­باشد.روشنمونه­گیريدر این پژوهش تصادفیسادهو نمونه­يآمارياینپژوهش ­برايششصنعت تجهیزات،صنایعغذایی،صنایعشیمیایی،محصولاتغیرفلزي،نقلیه­يموتوريو فلزاتسنگین،انتخابشدهاست. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش ضريبهمبستگيپيرسون و اسپیرمنوبااستفادهازتحليلرگرسيونچندمتغيره می­باشد. یافته­های این پژوهش حاکی از تأیید رایطه­ی تمام روش­­های تأمین مالی کوتاه­مدت و بلندمدت با ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال­های 1385 تا 1391 می­باشند.

کلیدواژه: ابزارهای تأمین مالی کوتاه­مدت، ابزارهای تأمین مالی بلندمدت، ارزش شرکت، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران.

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده .........................................................................................................................................................

1

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................

3

1-2- بیان مسأله .........................................................................................................................................

3

1-3- اهمیت موضوع .................................................................................................................................

4

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................................................................

5

1-4-1- هدف اصلی 1: شناخت رابطه بین روشهای تأمین مالی کوتاه مدت و ارزش شرکت

5

1-4-1-1- اهداف فرعی

5

1-4-2- هدف اصلی 2 : شناخت رابطه بین روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت و ارزش شرکت ..

6

1-4-2-1- اهداف فرعی ...........................................................................................................................

6

1-5- فرضیات تحقیق ................................................................................................................................

6

1-6- مدل مفهومی تحقیق .........................................................................................................................

8

1-7- قلمرو پژوهش ..................................................................................................................................

9

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش .............................................................................................................

9

1-7-2- قلمرو زمانی انجام پژوهش ..........................................................................................................

9

1-7-3- قلمرو مکانی پژوهش ...................................................................................................................

9

1-8- تعریف متغیرها .................................................................................................................................

9

1-8-1- تعاریف مفهومی ...........................................................................................................................

9

1-8-2- تعاریف عملیاتی ..........................................................................................................................

10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه ................................................................................................................................................

15

2-2- منابع تأمین مالی کوتاه مدت .............................................................................................................

16

2-2-1- منابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت ..............................................................................................

16

2-2-1-1- اعتبار تجاری ...........................................................................................................................

16

2-2-1-2- وام بانکی .................................................................................................................................

17

2-2-1-3- وام های فصلی ........................................................................................................................

17

2-2-1-4- تأمین مالی مقدماتی .................................................................................................................

18

2-2-1-5- نرخ بهره وام های بانکی .........................................................................................................

18

2-2-2- اسناد تجاری ................................................................................................................................

20

2-2-3- هزینه تأمین مالی ..........................................................................................................................

24

2-2-4- عمل نوسانی (چرخشی) ..............................................................................................................

24

2-2-5- عمل تسویه حساب .....................................................................................................................

25

2-2-6- اهداف تأمین مالی کوتاه مدت .....................................................................................................

25

2-2-7- منابع بی بهره ................................................................................................................................

26

2-2-8- منابع سود دار بدون وثیقه ............................................................................................................

27

2-2-9- منابع کوتاه مدت بی وثیقه بانکی ................................................................................................

30

2-2-10 مؤسسات سرمایه دار ....................................................................................................................

33

2-2-11- تضمین تأمین مالی با صورت حسابهای قابل وصول .................................................................

34

2-3- تأمین مالی میان مدت .......................................................................................................................

37

2-3-1- قرارداد اعتباری مدور ...................................................................................................................

37

2-3-2- وام دوره ای .................................................................................................................................

38

2-3-3- اجاره ............................................................................................................................................

38

2-3-4- وام های بانک تجاری ..................................................................................................................

38

2-3-5- وام های شرکتهای بیمه ................................................................................................................

39

2-3-6- وام های شرکتهای مالی و سازندگان تجهیزات ............................................................................

39

2-3-7- وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی ........................................................................

40

2-4- ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت .................................................................................................

40

2-4-2- سهام ممتاز ...................................................................................................................................

42

2-4-3- اوراق قرضه .................................................................................................................................

43

2-4-4- اوراق مشارکت ............................................................................................................................

45

2-4-5- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه ..........................................................

48

2-5- روش های قرضی استقراضی ............................................................................................................

51

2-5-2- روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری) ......................................................................................

55

2-5-2-1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ...............................................................................................

55

2-5-2-2- سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی ..........................................................................................

56

2-5-2-3- معاملات جبرانی ......................................................................................................................

56

2-5-2-4- صکوک ....................................................................................................................................

58

2-5-2-5- ویژگی های صکوک، تفاوتها و شباهت های آن با اوراق قرضه ............................................

58

2-6- تئوری سلسله مراتبی روشهای تأمین مالی ........................................................................................

63

2-7- حسابداری مخارج تأمین مالی ..........................................................................................................

63

2-8- پیشینه ی تحقیقات انجام شده .........................................................................................................

63

2-8-1- تحقیقات داخلی ...........................................................................................................................

63

2-8-2- پیشینه ی خارجی .........................................................................................................................

63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه ................................................................................................................................................

72

3-2- روش تحقیق .....................................................................................................................................

72

3-3- جدول متغیرها ..................................................................................................................................

72

3-4- جامعه آماری ....................................................................................................................................

73

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری ....................................................................................................

73

3-6- روش گردآوری داده ها ...................................................................................................................

74

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................................................................

74

3-7-1- روش محاسبه متغیرها .................................................................................................................

74

3-7-1-1- ارزش شرکت ..........................................................................................................................

74

3-7-1-2- ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت ..............................................................................................

75

3-7-1-3- میان مدت و بلند مدت ............................................................................................................

75

3-7-2- مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیات ........................................................................................

75

3-7-2-1- متغیر وابسته ............................................................................................................................

75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................................................

 

4-1- مقدمه ................................................................................................................................................

80

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .........................................................................................................

80

4-3- آزمون فرضیات تحقیق ...................................................................................................................

81

4-3-1- معادلات ساختاری و معادلات رگرسیونی ..................................................................................

81

1) مدل اول ................................................................................................................................................

82

1-1) آزمون دوربین واتسون ......................................................................................................................

82

1-2) معادله ساختاری ...............................................................................................................................

83

1-3) معیارهای مناسبت مدل ......................................................................................................................

86

2) مدل دوم ................................................................................................................................................

92

2-1) آزمون دوربین واتسون ......................................................................................................................

92

2-2) معادله ساختاری ................................................................................................................................

94

2-3) معیارهای مناسبت مدل ......................................................................................................................

96

3) مدل سوم ...............................................................................................................................................

100

3-1) آزمون دوربین واتسون .....................................................................................................................

100

3-2) معادله ساختاری ...............................................................................................................................

102

3-3) معیارهای مناسبت مدل ......................................................................................................................

104

4) مدل اکتشافی ..........................................................................................................................................

105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها .........................................................................................................

 

5-1- مقدمه ...............................................................................................................................................

109

5-2- نتیجه گیری و فرضیات پژوهش .......................................................................................................

109

5-3- پیشنهادها .........................................................................................................................................

113

5-4- موانع پژوهش ...................................................................................................................................

114

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ................................................................................................

115

منابع و مآخذ ...............................................................................................................................................

116

منابع فارسی ................................................................................................................................................

117

منابع لاتین ..................................................................................................................................................

119

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول شماره 2-1 روشهای تأمین مالی کوتاه مدت (مرادزاده فرد، 1383) ................................................

36

جدول شماره 2-2 روشهای تأمین مالی میان مدت و بلند مدت (فرشادگهر و شهیدی، 1375) .................

49

جدول 2-3 تعدادی از صادر کنندگان دولتی اوراق صکوک (صندوق بین المللی پول، 2007) .................

61

جدول 2-4 تعدادی از صادر کنندگان شرکتی اوراق صکوک (صندوق بین المللی پول، 2007) ................

62

جدول 3-1 جدول متغیرهای پژوهش بر اساس نقش و معیار سنجش متغیر .............................................

72

جدول 4-1 خلاصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ....................................................................................

80

جدول 4-2 نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ..................................................

81

جدول 4-3 جدول تجزیه واریانس ............................................................................................................

85

جدول 4-4 ضرایب استاندارد شده متغیرهای مستقل .................................................................................

85

جدول 4-4 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 ..................................................................................

87

جدول 4-5 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 ...................................................................................

88

جدول 4-6 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 ..................................................................................

89

جدول 4-7 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 4 ...................................................................................

90

جدول 4-8 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 5 ...................................................................................

91

جدول 4-9 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 6 ...................................................................................

92

جدول 4-10 جدول تجزیه واریانس ..........................................................................................................

95

جدول 4-11 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 1 .................................................................................

97

جدول 4-12 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 2 .................................................................................

98

جدول 4-13 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 3 .................................................................................

99

جدول 4-14 نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی 4 .................................................................................

100

جدول 4-15 جدول تجزیه واریانس ..........................................................................................................

103

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش .............................................................................................................

8

نمودار 2-1 انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سالهای 2000 تا 2006 (میلیارد دلار) (صندوق بین المللی پول، 2007) ..............................................................................................................................

62

نمودار 2-2 الگوی شناخت مخارج تأمین مالی (احدی سرکانی، 1385) ..................................................

65

نمودار 2-3 مخارج تأمین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی (پورحیدری، 1374) ..................

66

نمودار 4-1 ضرایب رگرسیونی متغیرهای سود سهام پیشنهادی و ارزش شرکت ......................................

83

نمودار 4-2 ضریب رگرسیونی میان متغیرهای اندوخته قانونی و ارزش شرکت .......................................

93

نمودار 4-3 ضریب رگرسیونی میان متغیرهای سود سهام پیشنهادی و ارزش شرکت ...............................

101

نمودار 4-4 مدل اکتشافی متغیرهای پژوهش .............................................................................................

106


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 272

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.