تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348078

بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان ....


بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان ....

چکیده :

سازمان تامين اجتماعی متولی تامين پوشش بيمه ای كارگرانی است كه مشمول قوانين خاص بيمه ای نيستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسياری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراكندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در كارگاه های يك نفره تا كارخانه های بسيار بزرگ و نهايتاً قوانين ناهماهنگی كه هر يك به نوعی درصدد گسترش حمايت قشری از بيمه شدگان هستند.
اين ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن می نمايد و امكان اجتناب از پرداخت حق بيمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسايی دقيق ظرفيت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقليل حق بيمه سهم كارگر و كارفرما به ويژه در ماه های اخير به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان .... می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل می باشد که دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

 

 

فهرست

عنوان صفحه

چکیده ...........................................................................................................................1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه .................................................................................................................... 3

2-1- بیان مسئله ..............................................................................................................5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق...........................................................................................6

4-1- هدف اصلی تحقیق ...................................................................................................7

1-4-1-اهداف فرعی تحقیق................................................................................................7

5-1- سوالات تحقیق ........................................................................................................8

6-1-فرضیات تحقیق.........................................................................................................8

7-1-روش تحقیق ............................................................................................................9

7-1-1-روش گردآوری اطلاعات ........................................................................................9

فصل دومادبیات تحقیق

1-1-2-مقدمه................................................................................................................12

2-1-2-تاریخچه ...........................................................................................................13

3-1-2-تاریخچه بیمه درایران...........................................................................................13

1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران........................................................15

4-1-2-تعریف واژه بیمه..................................................................................................18

5-1-2-عناصر تشكيل دهنده بيمه.......................................................................................18

6-1-2-انواع بیمه..........................................................................................................19

7-1-2-بيمه مسئوليت......................................................................................................20

8-1-2-بيمه تجاري........................................................................................................20

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

2-2-1 مقدمه................................................................................................................21

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی.........................................................................................21

3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی...........................................................................................22

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ..............................................23

5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان .............................................................................23

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک................................................................................26

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی .................................................................................26

8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان.........................................................................28

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

1-3-2-تعریف تامين اجتماعي ..........................................................................................30

2-3-2-تاثیرتامیناجتماعی درجامعه ...............................................................................30

3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران.............................................................................31

4-3-2-تاريخچه سازمان تأمين اجتماعي در استان ............................................................34

5-3-2-فعالیت ..............................................................................................................35

6-3-2-وظایف..............................................................................................................36

7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران.................................................................................36

8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ................................................................43

9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور...................................................45

10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی .............................................................................46

11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران........................................................48

12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه................................................................................................................50

13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان............................................................................59

14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران...............................63

15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها................67

16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین...........................................................70

17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین...........................................................................71

18-3-2-کشورهای صنعتی وپیشرفته.................................................................................71

19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان........................................73

20-3-2-مزایای کوتاه مدت..............................................................................................74

21-3-2-مزایای بلند مدت................................................................................................74

22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار...................................................................................78

23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران...........................................79

24-3--2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی..............................................................84

25-3--2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان...............................................................................84

26-3--2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی........................75

27-3--2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت..................................................86

28-3--2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی..............................................................86

بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق

1-4-2-پیشینه تحقیق داخلی.............................................................................................. 89

2-4-2-پیشینه تحقیق خارجی ............................................................................................90

فصل سوم روش تحقیق

1-3-مقدمه ..................................................................................................................93

2-3-متغیرهای تحقیق .....................................................................................................93

3-3-روش تحقیق ..........................................................................................................94

4-3-روش های گردآوری داده های تحقیق............................................................................94

5-3-جامعه آماری..........................................................................................................95

6-3-نمونه آماری...........................................................................................................95

7-3-تعیین حجم نمونه......................................................................................................96

8-3-روش نمونه گیری....................................................................................................96

9-3-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) .............................................................................97

فصل چهارم تحلیل آماری

1-4-مقدمه.................................................................................................................104

2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات...................................................................................104

2-2-4-آماراستنباطی....................................................................................................105

3-4-تحلیل توصیفی......................................................................................................105

4-4-تحلیل استنباطی.....................................................................................................118

فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

1-5-نتیجه گیری..........................................................................................................129

2-5- یافته های اطلاعات جمعيت شناختي...........................................................................130

-5-3 یافته های پژوهش ازفرضیه ها................................................................................130

4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق.........................................................................................132

5-5-محدودیت های تحقیق..............................................................................................133

6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده..............................................................................133

منابع ........................................................................................................................135

پیوست ها ..................................................................................................................138

چکیده لاتین...............................................................................................................142

 

صفحه

81

82

98

99

106

106

107

108

109

110

111

113

120

126

126

 

 

 

 

 

 

 

صفحه

 

106

107

108

109

110

111

112

112

 

فهرست جداول

عنوان

جدول 1-2-سیرتغییرات نرخ حق بیمه

جدول حداکثرحقوق ماخذکسر حق بیمه کارگران

جدول 1--3مقیاس 5گزینه ای

جدول3-2 ضریب الفای کرونباخ

جدول 1-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب جنسیت

جدول 2-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سن

جدول 3-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب میزان تحصیلات

جدول 4-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سوابق خدمتی

جدول 5-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب نوع فعالیت کارگاه یاشرکت

جدول 6-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب مدت فعالیت کارگاه یاشرکت

جدول7-4-توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب تعدادکارگران در کارگاه یاشرکت

جداول4-8 شاخص های توصیفی سئوالات تحقیق

جدول9-4 آزمون نرمال بودن متغیر ها در نمونه مربوط

جداول آزمون Tتک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها

جدول4-17میانگین رتبه های رشته های شش گانه مربوط به نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان

نمودار1-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب جنسیت

نمودار2-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سن

نمودار3-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب میزان تحصیلات

نمودار4-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سوابق

نمودار5-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب نوع فعالیت کارگاه یاشرکت

نمودار6-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب مدت فعالیت کارگاه یاشرکت

نمودار7-4- توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب تعدادکارگران در کارگاه یاشرکت

 

 

 

 

 

 

 


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 282

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.