تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3655
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306449

شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي


شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده  عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

فهرست مطالب

 

 

فصل اول کليات تحقيق

 

1-1 مقدمه 2

1-2 مسأله تحقيق 2

1-3 تشريح و بيان موضوع 3

1-4 ضرورت انجام تحقيق 6

1-5 فرضيه هاي تحقيق 6

1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق 6

1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق 7

1-8 روش انجام تحقيق 7

1-9 روش گردآوري اطلاعات 7

1-10 قلمرو تحقيق 7

1-11 جامعه آماري 7

1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8

1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق 8

1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 8

 

فصل دوم بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق

 

2-1 مقدمه 11

2-2 بين المللي شدن 12

2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل 14

2-3-1 صادرات 14

2-3-2 همکاري مشترک 16

2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم 17

2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل 18

2-5 بازاريابي صادراتي 18

2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي 18

پنج

2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي 19

2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي 21

2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي 21

2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک 21

2-6-2 مدل ابي واسلتر 25

2-6-3 مدل اکاس وجوليان 28

2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني 29

2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل 30

2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي 33

2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس 34

2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي 36

2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي 37

2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي 37

2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني 40

2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني 41

2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي 42

2-8 مدل مفهومي پايان نامه 42

2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي 42

2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي 43

2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي 43

2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي 43

2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي 44

2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت 44

2-8-2-1 اندازه شرکت 44

2-8-2-2 تجربه صادراتي 44

2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات 45

2-8-3-1محرک صادراتي 45

2-8-3-2 مشکلات صادراتي 45

2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي 45

2-8-4 تعهد صادراتي 45

2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي 47

شش

 

2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي 47

2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد 48

2-9 صنعت مواد غذايي 48

2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور 48

2-9-2 صادرات صنايع غذايي 49

2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور 49

2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي 50

2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 53

2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور 53

2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته 53

فصل سوم روش تحقيق

3-1 مقدمه 563-2 روش تحقيق 56

3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني 57

3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري 57

3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني 57

3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري 58 3-2-3 تحليل عاملي تأييدي 65

3-3 متغيرهاي تحقيق 65

3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات 65

3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري 68

3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري 69

3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي 70

3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري 70

3-5 جامعه و نمونه آماري 71

3-5-1 جامعه آماري 71

3-5-2 فلمرو مکاني 71

3-5-3 قلمرو زماني 71

3-5-4 نمونه آماري 71

3-6 شيوه تحليل داده ها 72

 

هفت

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها

 

4-1 مقدمه 74

4-2 يافته هاي توصيفي 74

4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق 77

4-4 فرضيه هاي تحقيق 79

 

فصل پنجم نتايج و پيشنهادات

 

5-1 مقدمه 89

5-2 بررسي نتايج تحقيق 89

5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده 89

5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده 90

5-3 ارائه پيشنهادات 90

5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي 90

5-3-2 محدوديت هاي تحقيق 92

5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 92

 

منابع و مآخذ 94

پيوست 100

 

 

هشت

فهرست جدول ها

جدول 2-1- جايگاه صنايع غذايي درکل صنعت کشور طي دوره زماني 83-1379 49

جدول 2-2- آمار صادرات کالاهاي صنايع غذايي در سالهاي 84-1383 50

جدول 2-3- صادرات زيرگروه هاي عمده بيسکويت و شکلات 51

جدول 2-4- صادارت زير گروه هاي عمده ميوه هاي تازه و سبزيها 51

جدول 2-5- صادرات زير گروه هاي فرآورده هاي دريايي 52

جدول 2-6- صادرات زيرگروه هاي عمده خشکبار 53

جدول 2-7- صادرات گروه هاي عمده بخش صنعت مواد غذايي 53

جدول 3-1- متغيرهاي تحقيق 65

جدول 3-2- ضرايب پاياني کل آزمون و خرده مقياس هاي آن 69

جدول 3-3- برازندگي مدل اندازه گيري 71

جدول 4-1- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 74

جدول 4-2- توزيع فراواني ودرصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي 75

جدول 4-3- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد سالهاي در گير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه 76

جدول 4-4- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با متغير وابسته 77

جدول 4-5- بررسي ميزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتي 79

جدول 4-6- بررسي ميزان ارتباط تجربه صادراتي با عملکرد صادراتي 80

جدول 4-7- بررسي ميزان ارتباط محرک هاي صادراتي با عملکرد صادراتي 80

نه

 

جدول 4-8- بررسي ميزان ارتباط مشکلات صادراتي با عملکرد صادراتي 81

جدول 4-9- بررسي ميزان ارتباط مزيتهاي رقابتي با عملکرد صادراتي 82

جدول 4-10- بررسي ميزان ارتباط تعهد صادراتي با عملکرد صادراتي 82

جدول 4-11- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي 83

جدول 4-12- بررسي ميزان ارتباط استراتژي تطابق محصول با عملکردصادراتي 84

جدول 4-13- بررسي ميزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقيم با عملکرد صادراتي 84

جدول 4-14- بررسي ميزان ارتباط استفاده از هزينه هاي تبليغات خارجي با عملکرد صادراتي 85

جدول 4-15- برازندگي مدل اندازه گيري 87

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- عوامل توضيح دهنده بين المللي شدن 14

شکل 2-2- مدل کلي آميخته بازاريابي صادراتي 20

شکل 2-3- پيش بيني کننده هاي پيشنهادي عملکرد صادراتي 22

شکل 2-4- مدل ابي واسلتر درباره عملکرد صادراتي 27

شکل 2-5- چارچوب مفهومي اکاس و جولياس براي عملکرد صادراتي 28

شکل 2-6- چارچوب مفهومي يکپارچه استراتژي جهاني 30

شکل 2-7- چارچوب مفهومي کالنتون، کيم، اچميدت و کاوسيگل 31

شکل 2-8- مدل لئونيدو، کتسيکس و سامي در مورد عملکرد صادراتي 35

شکل 2-9- مدل تحقيق هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس 36

شکل 2-10- طبقه بندي عوامل مستقل و وابسته 39

شکل 2-11- مدل مفهومي پايان نامه 46

شکل 4-1- درصد فراواني تعداد کشورهايي که شرکت هاي مورد بررسي به آن ها صادرات دارند 75

شکل 4-2- توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد کارکنان در شرکت هاي مورد بررسي 76

شکل 4-3- درصد فراواني تعداد سالهاي درگير در صادرات در شرکت هاي مورد مطالعه 77

شکل 4-4- مدل مفهومي (مدل درونداد) 78

شکل 4-5- مدل مفهومي (مدل برونداد) 86


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 211

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.