تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 46
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332488

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ....


رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ....

چكیده

پژوهش حاضر با هدف تعیینرابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان .... به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان .... به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241 با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تسهیم دانش جعفری (1393) با 24 گویه و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون (1970) با 20 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات چند نفر از پاسخگویان و متخصصان تایید شد و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی( 460/0=r، (05/0>(p رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین بعد تعاملات شخصی( 295/0=r) (01/0>(p، تعامل با جامعه (281/0=r) (015/0>(p وهمکاری های مکتوب ( 661/0=r) (01/0>(p با عملکرد شغلی معنادار بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در گام اول بعد همکاری های مکتوب و در گام دوم بعد تعامل با جامعه و در گام سوم تعاملات شخصی بوده است. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخ گویان در متغیر تسهیم دانش وابعاد آن بر حسب سن، مدرک و سابقه و در عملکرد شغلی برحسب سن و سابقه تفاوت معنی داری وجود داشت.

 

واژگان کلیدی:تسهیم دانش، تعاملات شخصی، تعامل با جامعه، همکاری های مکتوب ، ارتباطات سازمانی، عملکرد شغلی

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چكيده1

فصل اول:كليات پژوهش

1-2- بیان مسـاله. 3

1-3- ضرورت پژوهش... 5

1-4- اهداف پزوهش... 7

1-4-1- هدف اصلي.. 7

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-5- فـرضيـه هاي پژوهش... 8

1-5-1- فرضيه اصلي.. 8

1-5-2- فرضيه های فرعي.. 8

1-6-تعاریف متغیرها8

1-6-1- تعاریف نظری متغیرها8

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها10

فصل دوم :پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- مديريت دانش... 12

2-3- چرخه مديريت دانش... 12

2-3-1- تعریف و ماهیت تسهیم دانش... 13

2-3-2- اهمیت تسهیم دانش... 15

2-4- عوامل انسانی موثر بر تسهيم دانش در سازمان. 15

2-5- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش... 17

2-6- موانع بالقوه تسهيم دانش... 19

2-6-1- موانع بالقوه فردی تسهيم دانش... 20

2-7- عوامل موثر بر تسهیم دانش طبق الگوی وانگ و همکارانش(2010)23

2-8- عملکرد شغلی.. 24

2-8-1- اهمیت نیروي انسانی در سازمان. 24

2-8-2- تعاريف عملكرد شغلي.. 24

2-8-3- عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 25

2-9- پیشینه پژوهش... 30

2-9-1- تحقیقات داخلی.. 30

2-9-2- تحقیقات خارجی.. 31

2-10- خلاصه و جمع بندی.. 32

2-11- مدل نظری پژوهش... 33

فصـل سـوم:روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه. 34

3-2- نوع و روش پژوهش... 34

3-3- جامعه آماری پژوهش... 35

3-4- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش... 35

3-4-1- روش نمونه گیری.. 35

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 36

3-5-1- پرسشنامه تسهیم دانش... 36

3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی.. 37

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش... 37

3-6-1- روایی پرسشنامه. 37

3-6-2- پایایی پرسشنامه ها38

3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری.. 39

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 41

4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه. 41

4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه. 42

4-3- یافته های استنباطی.. 48

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه. 56

5-2- خلاصه. 56

5-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش... 57

5-3-1- فرضيه اصلی.. 57

5-3-1-1- فرضيه فرعی اول. 58

5-3-1-2- فرضيه فرعی دوم. 59

5-3-1-3- فرضيه فرعی سوم. 60

5-3-1-4- فرضيه فرعی چهارم. 61

5-3-1-5- فرضيه فرعی پنجم. 62

5-3-1-6- فرضيه فرعی ششم. 63

5-4- پيشنهادات.. 63

5-4-1- پيشنهادات کاربردي.. 63

5-4-2-پيشنهادات پژوهشي.. 65

5-5- محدوديت هاي پژوهش... 65

فهرست منابع. 67

پیوست ها74

چکیده انگلیسی.. 76

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوانصفحه

جدول(3-1): توزیع سوالات تسهیم دانش... 36

جدول(3-2): طیف لیکرت پرسشنامه تسهیم دانش... 37

جدول(3-3): طیف لیکرت پرسشنامه عملکرد شغلی.. 37

جدول (3-4): ضرایب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی.. 39

جدول (3-5): ضرایب پایایی کل پرسشنامه مؤلفه های تسهیم دانش... 39

جدول (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن.. 42

جدول (4-2): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات.. 43

جدول(4-3): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس... 44

جدول(4-4): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت... 45

جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی.. 46

جدول(4-6): میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تسهیم دانش... 47

جدول (4-7): ضریب همبستگی بین تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 48

جدول (4-8): ضریب همبستگی بین بعد تعاملات شخصی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 48

جدول (4-9): ضریب همبستگی بین بعد ارتباطات سازمانی از تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 49

جدول (4-10): ضریب همبستگی بین بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 50

جدول (4-11): ضریب همبستگی بین بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 50

جدول (4-12): جدول ضریب همبستگی چندگانه ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 51

جدول (4-13): جدول ضریب بتا در پیش بینی ابعاد تسهیم دانش با عملکرد شغلی.. 52

جدول (4-14):جدول متغیرهای بیرون معادله در رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی.. 52

جدول (4-15): تحلیل واریانس چندراهه نمرات تسهیم دانش با توجه به متغیرهای دموگرافیک... 53

جدول (4-16): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب سن.. 53

جدول (4-17): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب مدرک تحصیلی.. 54

جدول (4-18): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش بر حسب سابقه خدمت... 54

جدول (4-19): تحلیل واریانس چندراهه نمرات عملکرد شغلی با توجه به متغیرهای دموگرافیک... 55

جدول (4-20): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات عملکرد شغلی بر حسب سن.. 55

جدول (4-21): آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات عملکرد شغلی بر حسب سابقه خدمت... 55

 

 

فهرست شکل­ها

عنوانصفحه

شکل (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن.. 42

شکل (4-2): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات.. 43

شکل (4-3): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس... 44

شکل (4-4): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت... 45

شکل (4-5): مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی.. 46

شکل (4-6): مقایسه میانگین مؤلفه های تسهیم دانش... 47


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 362

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.