تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 345
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482944

بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان ..... استان .....


بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان ..... استان .....

چکیده

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که موفقیت يا شکست حکومت ها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان ..... می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

 

 

فهرست موضوعی

چکیده1

1- کليات پژوهش... 2

مقدمه3

1-1- بیان مساله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5

1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-4- سؤالات تحقیق.. 7

1-5- فرضيه های تحقیق.. 7

1-6- قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1- قلمرو مکانی.. 7

1-6-2- قلمرو موضوعی.. 7

1-6-3- قلمرو زمانی.. 7

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها7

2- مبانی نظری تحقیق.. 9

مقدمه10

2-1- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. 10

2-1-1- سازمان. 10

2-1-2- سيستم. 11

2-1-3- اداره12

2-2- فساد اداری.. 12

2-2-1- تعريف فساد. 15

2-2-2- سطوح فساد. 17

2-2-3- انواع فساد. 18

2-2-4- فساد سياسي.. 19

2-2-5- فساد مالي (اقتصادي)20

2-2-6- فساد اداري.. 20

2-2-6-1-مفهوم و تعريف فساد اداري.. 20

2-2-6-2-انواع فساد اداري‏22

2-2-6-3-تاريخچه فساد اداري.. 26

2-2-7- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم. 27

2-2-8- آثار و علل فساد در جهان سوم. 28

2-2-9- تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته. 29

2-2-10-تاريخچه فساد در ايران. 30

2-2-11-مبارزه با فساد در ايران. 30

2-2-12-وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي.. 32

2-2-13-رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. 34

2-2-13-1- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي.. 34

2-2-13-2- اقتصاد دولتي و فساد. 35

2-2-13-3- بزرگي دولت و فساد. 36

2-2-14-خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد. 36

2-2-15-فساد و فقر. 37

2-2-16-فساد و قوانين و مقررات... 38

2-2-17-فساد و دستگاه قضايي.. 38

2-2-18-توسعه سياسي، دمكراسي و فساد. 39

2-2-19-فرهنگ و فساد. 39

2-2-20-فساد و جنسيت... 40

2-2-21-فساد و برنامه‌هاي توسعه. 40

2-2-22-سياست‌هاي اقتصادي و فساد. 41

2-2-23-فساد و سرمايه‌گذاري.. 41

2-2-24-تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار. 42

2-2-25-تبيين علل موجبه فساد. 43

2-2-26-رهيافت‌هاي تبيين فساد. 47

2-2-27-عوامل محيطي موجبه فساد. 49

2-2-28-قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50

2-2-29-متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد. 50

2-2-30-شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد. 53

2-2-31-سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد. 55

2-2-31-1- رقابت در ارائه خدمات دولتي.. 56

2-2-31-2- تشكيل‌ نهادهاي مستقل مبارزه با فساد. 56

2-2-31-3- نظارت‌هاي قانوني.. 57

2-2-31-4- ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران. 57

2-2-31-5- قضات سالم. 57

2-2-31-6- پاسخگويي و نظارت مدني.. 57

2-2-31-7- تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي.. 57

2-2-31-8- سنجش و نظرخواهي.. 57

2-2-31-9- افكار عمومي.. 58

2-2-31-10- آزادي مطبوعات... 58

2-2-31-11- سازمان‌هاي حمايتي مدني.. 58

2-2-31-12- برگزاري سمينارهای محلي و بومي.. 58

2-2-31-13- سياست‌هاي اقتصادي.. 58

2-2-31-14- مقابله پليسي.. 58

2-3- ساختار سازمانی.. 59

2-3-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر62

2-3-2- ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ62

2-3-2-1-ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ62

2-3-2-2-رﺳﻤﯿﺖ63

2-3-2-3-‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی65

2-3-2-4-‫ﺗﻤﺮﮐﺰ65

2-3-2-5-ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ65

2-3-3- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ66

2-3-3-1-ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-2-تصمیم گیری.. 67

2-3-4- ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ68

2-3-4-1-ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده68

2-3-4-2-ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ70

2-3-4-3-ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای71

2-3-4-4-ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ72

2-3-4-5-ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ74

2-3-5- ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر75

2-3-6- ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری76

2-4- پیشینه تحقیق.. 77

2-4-1- پيشينه تحقيق داخلی.. 77

2-4-2- تحقیقات خارجی.. 87

2-5- ‫مدل مفهومی تحقیق.. 92

3- فصل سوم: روش تحقيق.. 93

مقدمه94

3-1- روش تحقیق.. 94

3-2- جامعه آماري،حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 94

3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها95

3-3-1- پرسشنامه ساختار سازمانی.. 95

3-3-2- پرسشنامه سنجش سلامت اداری.. 95

3-3-3- مولفه‌هاي فساد اداري.. 96

3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش... 97

3-4-1- روایی ابزار سنجش... 97

3-4-2- پایایی ابزار سنجش... 97

3-5- آزمون‌هاي آماري مورد استفاده98

4- فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها100

مقدمه101

4-1- آمار توصیفی.. 101

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق.. 102

4-2-1- فرضيه اول. 102

4-2-2- فرضيه دوم. 103

4-2-3- فرضيه سوم. 104

4-3- آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 105

5- فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات... 107

مقدمه108

5-1- بحث در خصوص نتایج به دست آمده108

5-2- پیشنهادهایی به محققین آینده116

5-3- محدودیت های تحقیق.. 116

6- منابع و مواخذ. 118

منابع فارسی.. 119

منابع انگليسی.. 121

 

فهرست جداول

جدول 2-1: اهميت عوامل موثر بر فساد اداری.. 90

جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار سازمانی.. 98

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فساد اداری.. 98

جدول4-1: سطح تحصیلات... 101

جدول 4-2: سابقه کار. 102

جدول 4-3: جنسیت... 102

جدول 4-4: وضعیت تاهل.. 102

جدول 4-5: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان پیچیدگی و سلامت نظام اداری.. 103

جدول 4-6: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان رسمیت و سلامت نظام اداری.. 104

جدول 4-7: نتايج آزمون همبستگي پیرسون ميان تمرکز و سلامت نظام اداری.. 105

جدول 4-8: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن به منظور بررسي مولفه های ساختار سازمانی.. 106

جدول 4-9:آزمون معني داري فريدمن.. 106

جدول 4-10: خلاصه نتایج ازمون فرضیه های تحقیق.. 106

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: ساختار تخت... 61

نمودار 2-5: ساختار بورکراسی حرفه ای.. 71

نمودار 2-9: رابطه فساد اداری با حقوق و دستمزد. 89

نمودار 2-10: مدل مفهومی تحقیق.. 92


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1421

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.