تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 474
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331329

بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان)


بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان)

چکيده:

امروزه سازمانهاي کشور به مانند ساير سازمانهاي جهان ناگزيرند تا با ديگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محيط کسب و کار باقي بمانند. از اين رو آنها بايد بتوانند دست کم در يک زمينه برتر از رقباي خود بوده، به عبارت ديگر آنها چاره اي ندارند جز اينکه نوآور باشند. اين پژوهش با هدف "تأثير فرآیندهاي مديريت دانش بر عملکرد توسعه محصول جديد" به صورت موردي زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان اجرا شد. اطلاعات مورد نياز به وسيله پرسشنامه محقق ساخته اي که مبتني بر مدل مفهومي پژوهش اقتباس از مدل شفيعي نيک آبادي (1391) و ون پاي ونگ (2009) گردآوري شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع‌آوري شده ابتدا در سطح توصيفي با استفاده از شاخص‌هاي آماري به توصيف و تلخيص ويژگي­هاي جمعيت شناختي افراد نمونه در تحقيق شامل سابقه کاري و تحصيلات و جنسیت پرداخته مي‌شود. در آمار تحليلي اين تحقيق به منظور آزمودن معناداري روابط ميان سوالات و متغيرها و برازش مدل‌هاي اندازه‌گيري به دست آمده و سنجش روايي عاملي از تحليل عاملي تأييدي استفاده گرديده است. همچنين به منظور بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق از آزمون ميانگين يک جامعه يا تي يک نمونه­اي استفاده شده است و پس از بررسي روايي سوالات پرسشنامه از طريق تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول و دوم، به منظور بررسي اثرات ميان متغيرهاي تحقيق از مدل معادلات ساختاري و بطور اخص تکنيک تحليل مسير با استفاده از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. يافته ها نشان مي­دهد که بين استراتژي هاي مديريت دانش و عملکرد توسعه محصول جديد رابطه معناداري وجود دارد، طبق نتايج بدست آمده از پنج فرضیه فرعی تحقیق حاضر، سه فرضیه یعنی خلق دانش- عملکرد توسعه محصول جدید، ثبت، ذخیره و نگهداری دانش- عملکرد توسعه محصول جدید و ارزیابی و بازخور دانش- عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به عدد معناداری آنها تأیید شدند. اين پژوهش در خاتمه به ارائه پيشنهادهاي کاربردي پرداخته است.

 

کلمات کليدي: استراتژي هاي مديريت دانش، عملکرد توسعه محصول جديد، توسعه محصول جديد.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:‌ع

کلیات تحقيق. ‌ع

1-1: مقدمه. 2

1-2: بيان مسئله. 2

1-3: اهميت و ضرورت موضوع. 6

1-4: مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-6: فرضيه های پژوهش.. 9

1-7: جامعه و نمونه آماري. 9

1-8: روش شناسی پژوهش.. 10

1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی. 10

1-10: تعاريف عملياتی واژگان پژوهش.. 11

1-10-1: مديريت دانش:11

1-10-2: فرآیند:11

1-10-3: قابليت نوآوری:11

1-10-4: عملکرد بازار:11

1-10-5: توسعه محصول جديد:11

1-10-6: عملکرد توسعه محصول جديد:13

1-10-7: زنجیره تأمین:13

1-11: ساختار فصل های پژوهش.. 13

فصل دوم:15

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 15

2-2: مديريت دانش.. 18

2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش:20

2-2-2: دانش پنهان و آشکار. 21

2-2-3: عوامل کليدی موفقيت مديريت دانش.. 21

2-2-4: استراتژي های مديريت دانش.. 22

2-2-5: فرآیندهای مديريت دانش.. 24

2-3: عملکرد توسعه محصول جديد35

2-3-1: الف)توسعهیمحصولجديد35

2-3-2: ب) اهداف فرايند توسعه محصول. 36

2-3-3: مقايسه الگوهاي توسعه محصول. 39

2-3-4: عواملموفقيتپروژههای توسعه محصول جديد (NPD)43

2-3-5: عملکرد توسعه محصول جديد44

2-4: تحقيقات مرتبط خارجی. 46

2-5: تحقيقات مرتبط داخلی. 48

2-6: جمع بندی. 50

فصل سوم:51

روش شناسی پژوهش.. 51

3-2: موضوع و روش تحقيق. 61

3-3: جامعه آماری. 62

3-4: نمونه آماری و روش نمونه گيری. 62

3-5:متغيرهاي تحقيق. 63

3-6: ابزار گردآوری اطلاعات. 64

3-7: روايی و پايايی ابزار سنجش.. 65

3-8: فرضيههای تحقيق. 68

3-9: روش تجزيه و تحليل داده ها69

3-9-1: تحليل عاملي تأييدي. 70

3-9-2: تعيين برازش مدل. 72

3-9-3: آزمون فرضيات پژوهش از طريق تحليل مسير. 73

3-10: جمع بندی. 73

فصل چهارم:75

تجزیه و تحلیل. 75

داده های پژوهش.. 75

4-1: مقدمه. 77

4-2- تجزيه و تحليل آمار توصيفی. 77

4-2-1- جنسیت. 79

4-2-2- وضعیت تحصیلی. 79

4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی. 80

4-3-1: سابقه کاری. 80

4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری. 81

4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق. 81

4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش.. 82

4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید84

4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش.. 84

4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 86

4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید86

4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 88

4-6- آزمون فرضیات تحقیق. 88

4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری. 88

4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی. 89

4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش.. 89

‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق. 96

4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق. 98

4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها99

4-6-3- مدل معادلات ساختاری. 100

4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 101

4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 102

4-7- آزمون‌های برازندگی مدل. 105

جمع بندی فصل. 106

فصل پنجم:108

نتیجه گیری و پیشنهاد108

5-1: مقدمه. 111

5-2: نتايج و دستاوردهای حاصل از تحقيق. 111

5-3: مقایسه با سایر تحقیقات. 116

5-4: پيشنهادات. 117

5-4-1: پيشنهادهای کاربردی. 117

5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده118

5-5: محدوديت های پژوهش.. 119

منابع و مأخذ120

 

فهرست جداول

جدول 1-2انواعفرآیندهايمدیریت دانش(جمعآوريتوسطشفیعی نیکابادی، 1391)24

جدول 2-2:شاخصهايفرآیندکسب،خلقوتولیددانشدرزنجیرهتامین(جمعآوريتوسطشفیعی نیکابادی 1391)26

جدول 2-3:شاخصهايفرآیندسازماندهی،نگهداريوانباردرزنجیرهتامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی1391)29

جدول2-4 :شاخصهايفرآیندانتقال،اشتراكوتوزیعدرزنجیرهتامین(جمعآوريتوسط شفیعی نیکابادی، 1391)30

جدول2-5 شاخصهايفرآینداستفاده،کاربردوبهرهبرداريدرزنجیرهتامین(جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391)32

جدول2-6:شاخصهايفرآیندارزیابیوبازخوردرزنجیرهتامین جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391)35

جدول 2-7 :پژوهش هاي کاربردي در زمينه فرايند توسعه محصول جديد43

جدول2-8 : ون پاي ونگ(2009)45

جدول 3-1 مشخصه پرسشنامه اصلي مورد بررسي. 64

جدول 3-2 : ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق. 66

جدول 3-3 برخي از آزمونهاي برازندگي مدل در معادلات ساختاري(هومن، 1387)72

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 79

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی. 80

جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری. 81

جدول 4-4- آماره های یک نمونه ای. 82

جدول 4-5- آزمون یک نمونه ای. 82

جدول 4-6- آماره های یک نمونه ای. 84

جدول4-7- آزمون یک نمونه ای. 84

جدول 4-8- آماره های یک نمونه ای. 85

جدول 4-9- آزمون یک نمونه ای. 85

جدول 4-10- آمار های یک نمونه ای. 86

جدول4-11- آزمون یک نمونه ای. 87

جدول4-12: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت.. 88

جدول 4-13 : همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق. 100

جدول 4-14 : شاخص های برازش مدل. 106

جدول 5-1: نتايج فرضيات تحقيق. 114

 

فهرست اشكال

شکل 2-1:ارتباط بين داده ها، اطلاعات و دانش(توربان و افرايم، 2006)20

شکل2-2:چرخه سيستم مديريت دانش(توربان و افرايم، 2006)23

شكل 3-2 فرآیندهای اصلی مدیریت دانش.. 25

شکل 4-2 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری. 92

شکل 4- 3 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد94

شکل 4- 4 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری. 95

شکل 4- 5 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد97

شکل 4- 6 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری 97

شکل 4- 7 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد98

شکل 4-8 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری 99

شکل 4-9 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد101

شکل 4-10 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری. 102

شکل 4-11 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (فرضیات فرعی)103

شکل 4-12 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری (فرضیات فرعی)104

 

فهرست نمودارها

نمودار1-2: فرايند توسعه محصول جديد42

نمودار 1-4 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. 79


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 417

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.