تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 99
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332541

بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران


بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه­ی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقوله­ای مهم و مورد توجه در سازمان­ها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان­های پلیس می­باشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس .

این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام می­رسد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية کارکنان فاتب مي‌باشند که از میان آ­ن­ها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده­ها، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می­دهداز میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید.

واژگان کلیدی:سرمایه اجتماعی، توانمندی پلیس، تبلیغات پلیس، اقتدار پلیس، پلیس دانش بنیان

 

 

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3-1اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-4-1 هدف اصلی تحقیق.. 9

1-4-2 اهداف فرعی.. 9

1-4-3 اهداف کاربردی.. 9

1 – 5 سوالات تحقیق.. 9

الف) سوال اصلی.. 9

ب) سوالات فرعی.. 10

1-6 فرضیات تحقیق.. 10

1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 10

1-8 کاربردهای تحقیق.. 11

1-9 محدوده تحقیق.. 11

1-9-1 محدوده مکانی.. 11

1-9-2 محدوده زمانی.. 11

1-9-3 محدود موضوعی.. 12

1-10خلاصه فصل.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 مفهوم دارایی های نامشهود. 14

2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی.. 17

2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی.. 19

2-3نظریههای سرمایه اجتماعی.. 23

2-3-1 نظریه پیوندهای ضعیف... 23

2-3-2 نظریه شکاف ساختاری.. 24

2-3-3 نظریه گوشال و ناهاپیت... 25

4-3-4 نظریه سرمایه اجتماعی-اعتماد. 26

2-3-5 نظریه منابع اجتماعی.. 27

2-3-6 نظریه SCAT. 27

2-4 مدل های سرمایه اجتماعی.. 28

2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت... 33

2-6 سرمایه اجتماعی و اقتدار پلیس.... 35

2-6-1 منشاء و ویژگی‌های اقتدار. 36

2-6-2عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس.... 36

2-7 سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس.... 38

2-8سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس.... 38

2-9عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی.. 39

2-10 پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی.. 40

2-11تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی.. 40

2-12تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمايه انسانی.. 43

2-13تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمايه ساختاری/ سازمانی.. 44

2-14پیشینه تحقیق.. 46

2-15خلاصه فصل.. 51

فصل سوم. 52

روششناسی تحقیق.. 52

3-1 مقدمه. 53

3-2 نوع تحقیق.. 53

3-3 کاربردهای تحقیق.. 54

3-4 محدوده تحقیق.. 54

3-4-1 محدوده مکانی.. 54

3-4-2 محدوده زمانی.. 54

3-4-3 محدود موضوعی.. 55

3-5 روش تحقیق.. 55

3-6تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق.. 55

3-7مدل تحقیق.. 56

3-8جامعه آماري و حجم نمونه. 58

3-9روش گردآوري اطلاعات... 59

3-01 تحلیل پرسشنامه. 59

3-10-1 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه. 60

3- 10-2 پايايي (اعتمادپذيري) پرسشنامه. 61

3-11 خلاصه فصل.. 62

فصل چهارم. 63

تجزیه تحلیل داده ها63

4-1مقدمه. 64

4-2 تحلیل توصیفی دادهها64

4-3 تحلیل توصیفی.. 64

4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت... 66

4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات... 67

4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی.. 68

4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق.. 69

4-8-1 مولفههای مدل تحقیق.. 69

4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی.. 71

4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی.. 71

4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها71

4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار. 78

4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک.... 81

4-12 معادله رگرسیون چند متغیره. 89

4-13 خلاصه فصل.. 92

فصل پنجم.. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات... 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتایج کلی.. 94

5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی.. 95

5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی.. 96

5-2-4 عملکرد پلیس-سرمایه اجتماعی.. 97

5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی.. 98

5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق.. 98

5-5 پیشنهادات کاربردی.. 99

5-6 جنبه نوآوری تحقیق.. 99

5-7پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 100

فهرست جدول­ها:

جدول 2 - 1 مدل گوشال و ناهاپیت در تشریح ابعاد سرمایه اجتماعی ( منبع: گوشال و ناهاپیت ، 1998)25

جدول 2 2 مقايسه مفهوم سازی های سرمايه فکری ( مدهنی و همکاران ، 1392)41

جدول 2 - 3 شاخصهای سرمایه انسانی ( منبع : چن و همکاران ، 2004)43

جدول 2 - 4 شاخصهای سرمایه ساختاری (منبع : چن وهمکاران ، 2004)45

جدول 3 - 1 : شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق و منبع آنها60

جدول 3 - 2 مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق.. 61

جدول 4 - 1 مشخصه هاي پاسخ.. 65

جدول 4 - 2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت... 66

جدول 4 - 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات... 67

جدول 4 -4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. 68

جدول 4 - 5 شاخص های آمار توصیفی مولفه های مدل تحقیق.. 70

جدول 4 - 6 محاسبه همبستگی و معناداری روابط بین متغیرها79

جدول 4 - 7 محاسبه شدت روابط میان متغیرها80

جدول 4 - 8 تجزیه تحلیل ANOVAتوانمندی- سرمایه اجتماعی.. 82

جدول 4 - 9 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون. 83

جدول 4 - 10 تجزیه تحلیل ANOVAاقتدار- سرمایه اجتماعی.. 85

جدول 4 - 11 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون. 86

جدول 4 - 12 بررسی خطی بودن معادله چند متغیره. 90

جدول 4 - 13 محاسبه ضرایب رگرسیون تحقیق.. 90

جدول 4 - 14 محاسبه مجدد ضرایب رگرسیون متغیرهای تحقیق.. 91

جدول 5 - 1وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش سوالات تحقیق.. 95

فهرست شکل­ها:

شکل 2 - 1 مدل پیوندهای ضعیف در سرمایه اجتماعی (منبع : سیبرت ، 2001)24

شکل 2 - 2 مدل نظریه شکاف ساختاری در تبیین سرمایه اجتماعی ( منبع : سیبرت ، 2001)25

شکل 2 3 مدل سرمایه اجتماعی-اعتماد ( منبع : استرام و آن، 2003)26

شکل 2 - 4 مدل نظریه SCAT ( منبع : کریشنا و شرادر ، 1999)28

شکل 2 - 5 مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی ( جان فیلد ، 1386)29

شکل 2 - 6 مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش (هافمن و همکاران ، 2005)30

شکل 2 - 7 مدل سرمایه اجتماعی-نوآوری ( منبع : مارتینز –کاناس و همکاران ، 2011)32

شکل 2 - 8 رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت کشور ( منبع : سویزی و محمدی ،1390؛ شفیعی ، 1382)34

شکل 3 - 1 مدل مفهومی تحقیق.. 57

شکل 4 - 1وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت... 66

شکل 4 2وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات... 67

شکل 4 - 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن.. 69

شکل 4 - 4 نمودار هیستوگرام مربوط به سرمایه اجتماعی.. 72

شکل 4 - 5 نمودار کیو کیو پلات سرمایه اجتماعی.. 73

شکل 4 - 6 نمودار لگاریتم طبیعی متغیر سرمایه اجتماعی.. 74

شکل 4 - 7 نمودار هیستوگرام مربوط به توانمندسازی پلیس.... 75

شکل 4 - 8 نمودار کیو کیو پلات توانمندسازی پلیس.... 76

شکل 4 - 9 نمودار لگاریتم طبیعی توانمندسازی پلیس.... 77

شکل 4 -10 مدل نهایی روابط.. 81

شکل 4 - 11 نمودار رگرسیون توانمندی- سرمایه اجتماعی.. 84

شکل 4 - 12 نمودار رگرسیون اقتدار- سرمایه اجتماعی.. 87

شکل 4 - 13 معادلات خطی عملکرد پلیس – سرمایه اجتماعی.. 88

شکل 4 -14 معادلات رگرسیونی پلیس دانش بنیان-سرمایه اجتماعی.. 89


مبلغ واقعی 20,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 766

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.