تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 393
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331248

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر ....


پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر ....

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان .... بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دبیرستانهای شهرستان .... انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودنداز پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند(1973)، پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و برادبری و جین گریوز(2001) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003). و در نهایت داده ها از طریق شیوه آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی و تاب آوری رابطه چند متغیره وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده بخشی از واریانس تاب آوری است.

کلیدواژه: تاب آوری، سبکهای فرزندپروری، هوش هیجانی، دانش آموزان

 

 

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده................................................................................................................................................ 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه .................................................................................................................................... 3

1-2 بیان مساله.............................................................................................................................. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................... 8

1-4 اهداف تحقیق......................................................................................................................... 9

1-4-1 اهداف علمی..................................................................................................................... 9

1-5 فرضیه ها.................................................................................................................................9

1-6 تعاریف نظری متغیرها...........................................................................................................10

1-6-1 تاب آوری........................................................................................................................10

1-6-2 هوش هیجانی...................................................................................................................10

1-6-3 سبک های فرزند پروری....................................................................................................10

1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مفهوم و تعریف تاب آوری...................................................................................................13

2-2 ظهور تاب آوری...................................................................................................................18

2-3 چهارچوب مدل تاب آوری...................................................................................................19

2-3-1 استرس زاهای حاد............................................................................................................19

2-3-2 شرایط زیست محیطی.......................................................................................................20

2-3-3 ویژگی های فردی.............................................................................................................20

2-4 مراحل عملکرد تاب آوری....................................................................................................21

2-5 انواع تاب آوری....................................................................................................................21

2-5-1 تاب آوری عمومی............................................................................................................22

2-5-2 تاب آوری حقیقی ............................................................................................................22

2-5-3 تاب آوری تلقیحی............................................................................................................23

2-5-4 تاب آوری خانوادگی........................................................................................................24

2-6 تاب آوری و کنار آمدن .......................................................................................................24

2-7 تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا ....................................................................................26

2-8 شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری......................................................................26

2-9 نمونه تجارب آسیب زای روانی.............................................................................................29

2-10 الگوی تاب آوری و آسیب پذیری.......................................................................................30

2-11 پیامدهای تاب آوری...........................................................................................................33

2-12 ارتباط تاب آوری و سلامت روان ......................................................................................33

2-13 ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی اجتماعی...........................................34

2-14 ویژگیهای تاب آوری...........................................................................................................38

2-15 عوامل موثر در تاب آوری...................................................................................................44

2-16 عوامل ارتقا تاب آوری........................................................................................................47

2-17 سخت رویی کلیدی برای تاب آوری...................................................................................49

2-18 مولفه های سخت رویی.......................................................................................................49

2-18-1 تعهد...............................................................................................................................49

2-18-2 کنترل..............................................................................................................................50

2-18-3 مبارزه جویی...................................................................................................................50

2-19 مدرسه و تاب آوری............................................................................................................52

2-20 راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری..................................................53

2-21 سبک های فرزند پروری.....................................................................................................59

2-22 نظریه های سبک فرزندپروری.............................................................................................62

2-22-1 اریکسون و سبک های فرزند پروری...............................................................................62

2-22-2 آدلر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................63

2-22-3 شفر و سبک های فرزند پروری.......................................................................................65

2-22-4 ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری.......................................................................66

2-22-5 بامیرند و سبک های فرزند پروری...................................................................................67

2-23 سبک های فرزند پروری......................................................................................................73

2-24 الگوی شفر..........................................................................................................................76

2-24-1 والدین با محبت و آزاد گذارنده.....................................................................................76

1-24-2 والدین با محبت و محدود کننده.....................................................................................77

2-24-3 والدین متخاصم و محدود کننده......................................................................................77

2-24-4 والدین متخاصم و آزاد گذارنده......................................................................................77

2-25 تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری.............................................................80

2-26 هوش..................................................................................................................................82

2-27 انواع هوش.........................................................................................................................87

2-28 هیجان.................................................................................................................................88

2-29 مناطق مغزی موثر در هیجان................................................................................................92

2-30 تاریخچه هوش هیجانی.......................................................................................................94

2-31 تعاریف هوش هیجانی.......................................................................................................103

2-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی........................................................................105

2-33 ابعاد هوش هیجانی...........................................................................................................110

2-34 ویژگی های هوش هیجانی................................................................................................110

2-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا............................................................113

2-36 اهمیت هوش هیجانی .......................................................................................................114

2-37 سیر مطالعه هوش هیجانی ................................................................................................117

2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی ......................................................................................119

2-39 اندازه گیری هوش هیجانی................................................................................................122

2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی .............................................................................125

2-41 آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند.............................................126

2-42 پیشینه تحقیق....................................................................................................................128

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 نوع پژوهش........................................................................................................................133

3-2 جامعه آماری و نمونه پؤوهش.............................................................................................133

3-3 ابزارهای پژوهش.................................................................................................................134

3-4 روش اجرای پژوهش..........................................................................................................138

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................139

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 آمار توصیفی ......................................................................................................................141

4-2 آمار استنباطی......................................................................................................................142

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری.............................................................................................................148

5-2 محدودیت ها......................................................................................................................153

5-3 پیشنهادات...........................................................................................................................153

منابع و مآخذ

منابع فارسی....................................................................................................................................156

منابع انگلیسی...................................................................................................................................164

منابع انگلیسی...................................................................................................................................169

 

فهرست جداول

جدول 2-1 ظهورمفهومهوشهیجانی...........................................................................................102

جدول 2-2 مدلهايهوشهیجانیوویژگیهاياختصاصیهرکدام...........................................108

جدول 4-1 میانگینوانحرافاستانداردنمره‌هايشیوه‌هايفرزند پروي،هوشهیجانی
تاب‌آوري
.........................................................................................................................................142

جدول4-2 همبستگیبینسبکهايفرزندپروريوهوشهیجانی..................................................143

جدول 4-3 ضرایبرگرسیونیشیوههايفرزندپروريبرايپیشبینیتابآوري...........................144

جدول 4-5 تحلیل واریانس رگرسیون برای پیش بینی تاب آوری از طریق هوش هیجانی.................145

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 304

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.