تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 248
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332812

رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....


رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی  با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی­های جمعیت­شناختی با بهره­وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان .... بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیهکارکنان اداره آموزش و پرورش استان .... تشکیل دادند که تعداد آن­ها­ 450 نفر (67 نفر زن و 383 نفر مرد) که از این بین 205 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به عنوان گروه نمونه انتخاب با استفاده از دو پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ و پرسشنامه بهره­وری نیروی انسانی مورد آزمون قرار گرفتند.

داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و نیز آزمون آماری همبستگی و به وسیله نرم­افزارSPSS21 تجزیه و تحلیل شد و نتایج بدست­آمده نشان داد که بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی دو جنس تفاوت معني‌داري مشاهده نمي‌شود اما بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی بر حسب سن و تحصیلات و سابقه کاری تفاوت معني‌داري مشاهده مي‌شود.

واژه­های کلیدی:خلاقیت سازمانی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، بهره‌وری وظایف سازمانی

 

 

فهرست مطالب

چکیده ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بيان مسأله. 4

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 7

3-1- اهداف­ پژوهش.... 8

1-3-1- اهداف اصلی.. 8

2-3-1- اهداف­ فرعی.. 9

4-1- سوالات پژوهش.... 9

5-1- متغيرها‌ي پژوهش و تعاريف مفهومي وعملياتي آن­ها9

1-5-1- تعاريف مفهومي متغييرها9

2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها .........10

فصل دوم: مرور پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

1-2- مبانی نظری موضوع پژوهش.... 13

1-1-2- بهره­وری سازمانی.. 13

1-1-1-2- تعاریف... 13

2-1-1-2- تاریخچه بهره وری.. 15

3-1-1-2- اهمیت بهره وری.. 15

4-1-1-2- هفت «C» بهره وري.. 16

5-1-1-2- عوامل مؤثر بر بهره وري.. 17

1-5-1-1-2- عوامل خارجی.. 17

2-5-1-1-2- عوامل داخلی.. 17

6-1-1-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 18

7-1-1-2- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 20

8-1-1-2- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها 22

2-1-2- خلاقیت سازمانی.. 24

1-2-1-2- تعاریف... 24

2-2-1-2- ویژگی­های خلاقیت... 28

3-2-1-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر. 29

4-2-1-2- ویژگی­های شخصیت خلاق.. 30

5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهره­وری سازمان و توسعه نیروی انسانی.. 33

6-2-1-2- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد. 34

7-2-1-2- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 35

8-2-1-2-شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی.. 36

9-2-1-2-تکنیک­های خلاقیت 36

1-9-2-1-2- تکنیک چرا 36

2-9-2-1-2- تکنیک یورش فکری.. 37

3-9-2-1-2- تکنیک شش کلاه فکری 38

4-9-2-1-2- تکنیک گروه اسمی.. 39

5-9-2-1-2- تکنیک الگو برداری از طبیعت... 40

6-9-2-1-2- تکنیک دلفی.. 40

7-9-2-1-2- تکنیک TKG 40

3-1-2- ویژگی­های جمعیت­شناختی.. 42

1-3-1-2- تعریف... 42

2-3-1-2- مهمترین ویژگی­های جمعیت­شناختی.. 42

1-2-3-1-2- تجربه کاری.. 42

2-2-3-1-2-الگوی نقش.... 42

3-2-3-1-2-تحصیلات... 43

4-2-3-1-2- سن.. 43

5-2-3-1-2- نظام آموزشی.. 44

6-2-3-1-2-جایگاه اجتماعی.. 45

2-2- مبانی عملی موضوع پژوهش.... 45

1-2-2- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور 45

2-2-2- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور 46

فصل سوم: روش­شناسی

مقدمه. 48

1-3- روش پژوهش.... 48

2-3- جامعه آماری گروه نمونه و روش نمونه­گیری.. 48

3-3- ابزار گردآوری داده­ها49

4-3- روش اجرا و چگونگی گردآوری داده­ها51

5-3- روش آماری.. 51

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

مقدمه. 53

1-4-توصیف داده­ها53

2-4- تحلیل داده­ها58

1-2-4- سوال اول پژوهش.... 58

2-2-4- سوال دوم پژوهش.... 59

3-2-4- سوال سوم پژوهش.... 59

4-2-4- سوال چهارم پژوهش.... 60

5-2-4- سوال پنجم پژوهش.... 61

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه. 63

1-5- بحث در نتایج.. 63

2-5- محدودیت­های پژوهش.... 67

1-2-5- محدودیت­های در اختیار محقق.. 67

1-2-5- محدودیت­های خارج از اختیار محقق.. 67

3_5_ پیشنهادها67

1_3_5_ پیشنهادهای کاربردی.. 67

2_3_5_ پیشنهادهای پژوهشی.. 68

منابع

منابع ....ی.. 70

منابع انگلیسی.. 74

پیوست

پیوست شماره 1: پرسشنامه خلاقیت رندسیپ... 76

پیوست شماره2 : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی.. 79

چکیده انگلیسی.. 81

 

فهرست جداول

جدول1-4: توزيع جنسيت گروه نمونه. 53

جدول 2-4: توزيع سن گروه نمونه. 54

جدول 3-4:توزيع تحصیلات گروه نمونه. 55

جدول 4-4:توزيع سابقه کاری گروه نمونه. 56

جدول5-4: شناسایی شاخص‌هاي توصيفي میزان خلاقیت سازمانی کارکنان.. 57

جدول 6-4: شناسایی شاخص‌هاي توصيفي ميزان بهره وری وظایف سازمانی کارکنان.. 57

جدول 7-4: نتایج آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای
پژوهش....
57

جدول 8-4: رابطه بين خلاقیت سازمانی با بهره­وری وظایف سازمانی کارکنان.. 58

جدول 9-4:مقايسه خلاقیت سازمانی کارکنان مرد با زن.. 59

جدول 10-4: مقايسه بهره وری وظایف سازمانی کارکنان مرد با زن.. 59

جدول 11-4: مقايسه خلاقیت سازمانی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان بر حسب جنسیت... 60

جدول 12-4:مقايسه خلاقیت سازمانی کارکنان بر حسب سن.. 61

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-4: درصد جنسيت گروه نمونه. 53

نمودار شماره 2-4: درصد سن گروه نمونه. 54

نمودار شماره 3-4: درصد تحصیلات گروه نمونه. 55

نمودار شماره 4-4: درصد سابقه کاری گروه نمونه. 56


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 420

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.