تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 105
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332547

رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ....


رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان ....

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان .... انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها ازطریق آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که خود کنترلی وعملکردخانوده می تواندد تاحدودی سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند..یافته ها نشان داد میانگین نمره ساز گاری دختران به طور معنا داری بالاتر از میانگین نمره ساز گاری بسران است همچنین دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.

از یافته های پژوهش حاضرمی توان استنباط کرد ,هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در رفتارهای تطابقی فرزندان ایجاد میکند. همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خود کنتر لی در رفتارهای تطابقی و پیش بینی سازگاری اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل هر چه بیشتر احساس میشود.

واژگان کلیدی: دانش آموز ،عملکردخانواده، سازگاری اجتماعی

کلیدواژهها: دانش آموز ، عملکرد خانواده ، خودکنترلی ، سازگاری اجتماعی

 

 

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چكيده.......................................................................................................................... 1

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... 3

بیان مسئله..................................................................................................................... 4

اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................. 7

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي................................................................. 9

تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي................................................................................. 9

تعاريف عملياتي............................................................................................................ 10

فصل دوم- پيشينه تحقيق

سازگاري اجتماعي......................................................................................................... 12

تعاريف سازگاري اجتماعي............................................................................................. 16

ويژگي هاي شخص سازگار............................................................................................ 19

عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي.................................................................................... 21

تحليل فرآيند سازگاري................................................................................................... 26

ديدگاه هاي نظري سازگاري............................................................................................ 27

عملكرد خانواده............................................................................................................. 33

نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان............................................................ 37

روابط خانوادگي و اهميت آن در رشد عاطفي................................................................... 39

ماهيت خودكنترلي......................................................................................................... 45

مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر............................................................ 52

انواع كنترل و نظارت...................................................................................................... 57

ارزيابي انواع كنترل......................................................................................................... 59

مراحل فرآيند خودكنترلي................................................................................................ 60

مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش................................................... 62

جمع بندي مطالعات انجام شده........................................................................................ 67

فرضيات پژوهش........................................................................................................... 67

فصل سوم- روش تحقيق

روش پژوهش............................................................................................................... 69

جامعه آماري................................................................................................................. 69

نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................. 69

ابزارهاي اندازه گيري.................................................................................................... 71

روش نمره گذاري......................................................................................................... 72

اعتبار و روايي............................................................................................................... 72

ابعاد مقياسي سنجش عملكرد خانواده.............................................................................. 73

پايايي و اعتبار پرسشنامه عملكرد خانواده.......................................................................... 75

روش نمره گذاري پرسشنامه........................................................................................... 77

اعتبار و روايي پرسشنامه................................................................................................. 77

روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات.............................................................................. 78

ملاحظات اخلاقي ......................................................................................................... 78

فصل چهارم- يافته هاي پژوهش

تجزيه و تحليل آماري.................................................................................................... 80

آماره هاي استنباطي........................................................................................................ 80

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

بحث در يافته هاي پژوهش............................................................................................ 88

نتيجه گيري................................................................................................................... 94

محدوديت هاي پژوهش................................................................................................. 95

پيشنهادات پژوهش........................................................................................................ 96

منابع

منابع فارسي.................................................................................................................. 98

منابع انگلیسی................................................................................................................ 100

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ...................................104

پرسشنامه عملکرد خانواده................................................................................................107

چکیده انگلیسی............................................................................................................. 110

 

 

فهرست جداول

3-1- توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب متغيرهاي دموگرافيك................................................... 70

3-2- ميانگين و انحراف معيار نتايج بدست آمده از دو مطالعه براي اعتباريابي مقياس خودكنترلي... 72

جدول 3-3 ضریب اعتبار پرسشنامه ..........................................................................................77

4-1- ميانگين و انحراف معيار خودكنترلي، عملكرد خانواده و سازگاري اجتماعي........................... 80

4-2- ميانگين و انحراف معيار مقياس هاي عملكرد خانواده......................................................... 81

4-3- ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي...................................................................... 81

4-4- ماتريس همبستگي بين سازگاري و مقياس هاي عملكرد خانواده و خودكنترلي...................... 82

4-5- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني.................................................... 83

4-6- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني سازگاري بر حسب عملكرد خانواده............... 84

4-7- رگرسيون چند متغيره براي تبيين پيش بيني سازگاري دانش آموزان بر حسب مقياس هاي عملكرد خانواده....... 85

4-8- آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي بر حسب جنسيت....................86


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 251

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.