تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 90
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348068

رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان ....


رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان ....

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان .... در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر (209 دختر و 161 پسر) به صورت نمونه­گیری خوشه­ای دومرحله­ای به روش سیستماتیک، انتخاب و نمونه­ها با استفاده از مقياس خودکنترليتانجنی، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند ومقياس بهزيستي روان شناختي ريف ، مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده­های به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه­ی هم­زمان و روش ضریب همبستگی پیرسون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان می­باشد. به طوری که هر چه خودکنترلی فرد بالاتر باشد، انتظار می­رود که شخص در احراز شرایطی که به بهزیستی روانشناختی منجر گردد، بیشتر موفق باشد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر منفی و سبک فرزندپروری مقتدرانه بر بهزیستی روانشناختی دانش­آموزان اثر مثبت دارد و همچنین سبک فرزندپروری سهل­انگارانه، هیچ تأثیری بر بهزیستی روانشناختی افراد ندارد. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­کند، به منظور بهبود وضعیت بهزیستی روانشناختی افراد می­توان به سبک­های فرزندپروری والدین و خودکنترلی آنان توجه کرد.

واژگان کلیدی:خودکنترلی، سبک فرزندپروری، بهزیستی روان­شناختی.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                       صفحه

چکیده......................................................................................................

1

فصل نخست: کلیات پژوهش

 
 

1-1- مقدمه...................................................................................

3

 

1-2- بیان مساله..............................................................................

5

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..........................................................

10

 

1-4- اهداف پژوهش........................................................................

11

 

1-4-1- هدف کلی..........................................................................

11

 

1-4-2- اهداف جزئی.......................................................................

11

 

1-5- تعریف متغیرها........................................................................

12

 

1-5-1- تعاریف نظری......................................................................

12

 

1-5-2- تعاریف عملیاتی...................................................................

13

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

 
 

2-1- بهزیستی روان شناختی...............................................................

14

 

2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی.............................................

26

 

2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی..................

27

 

2-4- سبک­های فرزندپروری...............................................................

29

 

2-5- مهمترین سبک­های فرزندپروری....................................................

31

 

1-2-5- والدين قاطع و اطمينان بخش (مقتدر منطقي).................................

31

 

2-2-5- والدين خودکامه و مستبد.........................................................

32

 

3-2-5- والدين سهل‌گير و بی بند و بار..................................................

32

 

3-2-5- والدين آسان گیر..................................................................

32

 

1-2-6- فرزندپروری مقتدرانه.............................................................

35

 

2-2-6- فرزندپروری مستبدانه.............................................................

36

 

3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه.........................................................

36

 

4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا..............................................................

37

 

2-7- ماهیت خود کنترلی...................................................................

41

 

2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر..............................

49

 

2-9- انواعكنترلونظارت.................................................................

54

 

1-2-9- كنترلپيشازعمل................................................................

54

 

 

2-2-9- كنترلسكاني.......................................................................

54

 

3-2-9- كنترلتفكيكي (بلی- خیر).......................................................

55

 

4-2-9- كنترلبعدازعمل.................................................................

55

 

2-10- ارزيابيانواعكنترل..................................................................

55

 

2-11- مراحلفرآيندخودكنترلی..........................................................

56

 

1-2-11- تعيينمعيار یا استاندارد.........................................................

56

 

2-2-11- سنجشعملكرد..................................................................

57

 

3-2-11- تشخيصانحرافاتازطريقتطبيقعملكردبااستاندارد...................

57

 

4-2-11- انجاماقداماتاصلاحي.........................................................

58

 

2-12- مرور تحقیقات پیشین...............................................................

58

 

1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی...

58

 

2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی........................................................................

62

 

2-13- جمع بندی............................................................................

63

2-14- فرضیه های پژوهش .............................................................................

2-15- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش ......................................................

فصل سوم: روش­ پژوهش

64

64

 

 

3-1- طرح کلی پژوهش....................................................................

65

 

3-2- جامعه آماری پژوهش.................................................................

65

 

3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه­گیری ............................................

65

 

3-4- ابزارهای پژوهش......................................................................

66

 

3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها................................................

74

 

3-6- ملاحظات اخلاقی.....................................................................

75

فصل چهارم: یافته­ها

 
 

4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به گروه نمونه..........................................

76

 

4-2- همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی..............................................

77

 

4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خود کنترلی بر بهزیستی روان شناختی.....

79

 

1-4-3- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی خودکنترلی بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان­شناختی.........................................................................

 

80

 

4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزند پروری بر بهزیستی روان شناختی...............................................................................

82

 

1-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر بهزیستی روان شناختی...............................................................................

82

 

2-4-4- بررسی قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبکهای فرزندپروری بر مؤلفه‌های مقیاس بهزیستی روان‌شناختی.....................................................

83

 

4-5- مقایسه قابلیت پیش‌بینی‌کنندگی سبک­های فرزندپروری و خودکنترلی بر بهزیستی روان شناختی.............................................................

86

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

 
 

5-1- بحث در مورد فرضیه اول پژوهش.................................................

89

 

5-2- بحث در مورد فرضیه دوم پژوهش .................................................

92

 

5-3- نتیجه­گیری.............................................................................

97

 

5-4- محدودیت­های پژوهش..............................................................

98

 

5-5- پیشنهادها...............................................................................

98

 

1-5-5- پیشنهادهای پژوهشی..............................................................

98

 

2-5-5- پیشنهادهای کاربردی..............................................................

98

فهرست منابع

 
 

منابع فارسی....................................................................................

99

 

منابع انگلیسی..................................................................................

103

چکیده انگلیسی...........................................................................................

109

 

فهرست جداول

جدول 3-1-اطلاعات مربوط به پراکندگی متغیر های دموگرافیک در گروه نمونه..............................66

جدول 3-2-میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دو مطالعه برای اعتبار یابی مقیاس خود کنترلی ................................................................................................................................................68

جدول3-3-گزارش میزان پایایی پرسشنامه بامریند............................................................................ 70

جدول 3-4-همبستگی بین مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف با یکدیگر و با کل مقیاس.................................................................................................................................................74

جدول 4-1-میانگین و انحراف معیار ................................................................................................76

جدول 4-2-ماتریس همبستگی بین خود کنترلی ، سبکهای فرزند پروری و حیطه های بهزیستی

روانشناختی........................................................................................................................................77

جدول 4-3-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی خود کنترلی بر بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................79

جدول4-4-نتایج اولیه بررسی واریانس متغیر خود کنترلی در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................80

جدول 4-5-رگرسیون خود کنترلی بر مولفه های بهزیستی روانشناختي...........................................81

جدول 4-6 نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................83

جدول 4-7-نتایج اولیه بررسی واریانس متغیر سبکهای فرزند پروری در ابعاد متفاوت بهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................84

جدول 4-8-نتایج محاسبه رگرسیون پیش بینی کنندگی سبک فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................85

جدول4-9-ضرایب همبستگی متغیرهای خودکنترلی وسبکهای فرزندپروری بربهزیستی روانشناختی........................................................................................................................................87

جدول4-10-مقدار واریانس قابل پیش بینی به صورت گام به گام توسط متغیرهای مورد بررسی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی........................................................................................................87

جدول 4-11-مدل های مختلف رگرسیون با افزایش گام به گام متغیرها،برای محاسبه توان پیش بینی کنندگی متغیرهای توانمند در پیش بینی بهزیستی روانشناختی.........................................................88


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 305

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.