تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3538
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306332

رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند ....


رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند ....

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان .... بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه­های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفتند. طرح پژوهش از نوع همبستگی می­باشد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که، از ميان ابعاد پنج گانه شادكامي، جهت پيش بيني واريانس وظيفه شناسي و مردانگي فقط بعد عزت نفس، در خصوص نوع دوستي و مردانگي صرفا شادكامي كلي، همچنين جهت خلق مثبت فقط شرافت شهروندي نقش معني داري دارند و ديگر ابعاد شادكامي در پيش بين واريانس رفتار شهروندي نقش معني داري نداشتند. از بين ابعاد شادكامي، جهت تبيين واريانس وظيفه شناسي، هيچكدام؛ جهت تواضع، نوعدوستي و مردانگي فقط بعد درك سرچشمه هستي و در خصوص شرافت شهروندي فقط هوش معنوي كلي نقش معناداري دارند. هيچ يك از مولفه هاي هوش معنوي، در پيش بيني واريانس "وظيفه شناسي" نقش معناداري نداشتند. همچنين از ميان مولفه هاي هوش معنوي جهت پيش بيني واريانس ديگر ابعاد رفتار شهروندي(تواضع، نوعدوستي و مردانگي)، صرفا مولفه درك سرچشمه هستي، نقش معناداري داشته است. نهايتا اينكه در خصوص پيش بيني واريانس ديگر بعد رفتار شهروندي يعني، شرافت شهروندي، صرفا هوش معنوي كلي نقش معناداري داشته است.

واژه های کلیدی: هوش معنوی، شادکامی، رفتار شهروندی سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده...................................................................................................................................

1

فصل نخست: کلیات پژوهش

 
 

1-1- مقدمه.............................................................................................................

3

 

1-2- بیان مسأله .....................................................................................................

3

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش...........................................................................

7

 

1-4- اهداف پژوهش..............................................................................................

9

 

1-5- تعریف مفهومی متغیرها..................................................................................

9

 

1-5-1- تعریف مفهومی هوش معنوی ...................................................................

9

 

1-5-2- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی..................................................

9

 

1-5-3- تعریف مفهومی شادکامی...........................................................................

9

 

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها.................................................................................

10

 

1-6-1- تعریف عملیاتی شادکامی...........................................................................

10

 

1-6-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی....................................................................

10

 

1-6-3- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی..................................................

10

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش

 
 

2-1- مقدمه.............................................................................................................

12

 

2-2- هوش معنوی..................................................................................................

12

 

2-3- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی...................................................................

14

 

2-4- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر........................................................

15

 

2-5- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی.................................................................

16

 

2-6- معنویت در سازمان.........................................................................................

17

 

2-7- هوش معنوی و محیط کار..............................................................................

18

 

2-8- موانع رشد هوش معنوی................................................................................

20

 

2-9- شادکامی........................................................................................................

22

 

2-10- نظریه­های شادمانی.......................................................................................

28

 

2-11- ویژگی­های اصلی افراد شادکام.....................................................................

29

 

2-12- رفتار شهروندی سازمانی..............................................................................

38

 

2-13- تعریف رفتار شهروندی سازمانی..................................................................

38

 

2-14- ابعاد رفتار شهروندی....................................................................................

41

 

2-15- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.....................................

44

 

2-17- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی..............................................................

49

 

2-18- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی.....................................

49

 

2-19- پیشینه پژوهشی تحقیق ................................................................................

55

 

2-20- فرضيه ها .....................................................................................................

62

 

2-20-1- فرضيه كلي .............................................................................................

62

 

2-20-2- فرضيه هاي فرعي ...................................................................................

62

فصل سوم: روش پژوهش

 
 

3-1- مقدمه.............................................................................................................

64

 

3-2- روش پژوهش.................................................................................................

64

 

3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهشی .....................................................................

64

 

3-4- ابزار پژوهش...................................................................................................

66

 

3-5- نحوه اجرای پژوهش......................................................................................

70

 

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................

71

فصل چهارم: روش پژوهش

 
 

4-1- مقدمه.............................................................................................................

73

 

4-2- یافته های توصیفی پژوهش............................................................................

73

 

4-3- فرضیه کلی.............................................................................................

56

 

4-4-1- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش..................................................

76

 

4-4-2- فرضيه دوم................................................................................................

79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
 

5-1- مقدمه.............................................................................................................

83

 

5-2- تحلیل و تبیین فرضیه های پژوهش...............................................................

83

 

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................

88

 

5-4- پیشنهادات تحقیق..........................................................................................

89

 

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی..................................................................................

89

 

5-4-2- پیشنهادات کاربردی..................................................................................

90

 

منابع فارسی.............................................................................................................

92

 

منابع انگلیسی...........................................................................................................

96

 

چکیده انگلیسی.........................................................................................................

99

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول3-1- فراواني و درصد آزمودني هاي شركت كننده در پژوهش بر اساس سن، تحصيل، سابقه كار و وضعيت تاهل ....................................................................................

65

جدول 4-1- فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره های هوش معنوی، شادکامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان.......................................................................

73

جدول4-2- ماتريس ضرايب همبستگي بين هوش معنوي، شادكامي و رفتار شهروندی ....

75

جدول 4-3- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد شادكامي با رفتار شهروندي
به روش ورود(Enter) ......................................................................................................

77

جدول 4-4- نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بين ابعاد شادكامي با رفتار شهروندي
به روش گام به گام...............................................................................................................

78

جدول 4-5- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي به روش ورود(Enter) ...........................................................................................................

79

جدول 4-6- نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بين ابعاد هوش معنوي با رفتار شهروندي به روش گام به گام. .................................................................................................................

80


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 290

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.