تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 469
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331324

رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری


رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری

چکیده:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد که با هدف کلی بررسی و تبیین نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در رفتار رانندگیرانندگاناتوبوس هایبین شهری شیراز انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی 1200 نفر بود که تعداد 202 نفر از رانندگان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های شخصیت، هوش هیجانی و رفتار رانندگیمورد سنجش قرار گرفتند و یافته های آماری در قالب آمار توصیفی(همبستگی پیرسون) و استنباطی(رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یکراهه) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:1-از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی، تنها بعد وظیفه شناسی پیش بینی کننده منفی رفتار رانندگی است و متغیرهای پنجگانه شخصیت مجموعا 9 درصد از واریانس کل متغیر رفتار رانندگی را پیش بینی می کنند. 2- از بین مولفه های هوش هیجانی، بعد خودآگاهی به طور منفی و معنادار پیش بینی کننده رفتار رانندگی می باشد و مولفه های هوش هیجانی در مجموع قادرند 21 درصد از واريانس كل متغير رفتار رانندگی را تبيين كنند. 3-بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سن تفاوت معنی داری وجود دارد و رانندگان رده سنی 20 تا 30 رفتار رانندگی بالاتری را نسبت به رانندگان رده سنی 50 سال به بالا گزارش کرده اند. 4- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به سابقه کار تفاوتیمشاهده نشد. 5- بینرفتار رانندگی رانندگان خویش فرما و سایر رانندگان،تفاوت به نفع گروه رانندگان خویش فرما معنی دار بوده است. 6- بین رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس با توجه به تحصیلات، تفاوتیمشاهده نشد.

**نکته: رفتار رانندگی یک نمره کلی از پرسشنامه منچستر می باشد که معرفی کننده خطاها، اشتباهات و تخلفات می باشد.

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی،رفتار رانندگی، رانندگان.

 

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

فصل نخست: کلیات پژوهش

مقدمه.......................................................................................................................... 2

بيان مسئله ................................................................................................................... 3

اهميت پژوهش............................................................................................................. 8

اهداف تحقیق............................................................................................................... 9

اهداف کاربردی ........................................................................................................... 9

 

فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه......................................................................................................................... 11

مبانی نظری رفتار رانندگی............................................................................................. 11

شخصیت فردی و رفتار رانندگی.................................................................................... 17

مبانی نظری ویژگی های شخصیت................................................................................. 19

نظریه های شخصیت.................................................................................................... 25

مبانی نظری هوش هیجانی............................................................................................ 37

تعريفهوشهيجاني................................................................................................... 37

تاریخچه هوش هیجانی................................................................................................. 40

نظریه های هوش هیجانی ............................................................................................. 42

مؤلفه های هوش هیجانی ............................................................................................. 44

پیشینه تحقیقاتی........................................................................................................... 52

فرضیه ها ................................................................................................................... 58

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها .................................................................................. 58

 

فصلسوم:روشتحقیق

طرح کلی تحقیق...................................................................................................................62

جامعه آماری.........................................................................................................................62

نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................................62

یافته های جمعیت شناختی....................................................................................................63

ابزارهای پژوهش...................................................................................................................66

پرسشنامه شخصیت............................................................................................... ...66

پرسشنامههوش هیجانی.......................................................................................... .68

پرسشنامهرفتار رانندگی.......................................................................................... .70

روش کار............................................................................................................... 73

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................. 73

ملاحظات اخلاقی پژوهش............................................................................................ 73

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

یافته های توصیفی........................................................................................................ 75

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق........................................................................... 78

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................... 86

بحث و نتیجه گیری...................................................................................................... 87

محدودیتها................................................................................................................... 92

پیشنهادها.................................................................................................................... 93

منابع........................................................................................................................... 95

پیوست...................................................................................................................... 104

پرسشنامه ویژگی های شخصیت نئو.............................................................................. 105

پرسشنامه هوش هیجانی.............................................................................................. 109

پرسشنامه رفتار رانندگی............................................................................................... 111

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش برحسب متغیر سن............................. 63

جدول 3-2تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش بر حسب نوع استخدام....................... 64

جدول 3-3تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت...................... 64

جدول 3-4تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات................... 65

جدول 3-5 تركيب گروه شركت كنندگان در پژوهش بر حسب نوع مالکیت ..........................65

جدول4-1: اطلاعات مربوط به ابعاد ویژگی های شخصیت............................................... 75

جدول4-2ميانگين كل، انحراف استاندارد و دامنه تغييرات متغیر هوش هیجانی................... 76

جدول4-3ميانگين كل، انحراف استاندارد و دامنه تغييرات متغیر رفتار رانندگی................... 77

جدول4-4 ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش........................................................ 78

جدول4-5 : تحلیل رگرسیون چند متغيره ابعاد شخصیتدر تبیین رفتار رانندگی 79

جدول4-6: تحلیل رگرسیون چند متغيره مولفه های هوش هیجانی در تبیین رفتار رانندگی.....80

جدول4-7 : مقایسه رفتار رانندگی گروههای سنی مختلف رانندگان................................... 81

جدول شماره4-8 آزمون تعقیبی توکی............................................................................ 82

جدول4-9 : مقایسه رفتار رانندگی رانندگان با سوابق کاری مختلف................................... 82

جدول4-10 : مقایسه رفتار رانندگی رانندگان خویش فرما و سایر رانندگان......................... 83

جدول4-11 : مقایسه رفتار رانندگی گروههای تحصیلی مختلف رانندگان........................... 84


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 210

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.