تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 481
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331336

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر


رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

چکیده

رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌هاي تحقيقجهت تعيين رابطه متغييرهاي پيش بين (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغير ملاك (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحليل رگرسيون چند متغیری به کار رفته است. بين باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p). بين باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بين افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی.

 

 

«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات پژوهش----------------------------------------- 1

1-1-مقدمه --------------------------------------------------------- 2

1-2- بیان مسئله---------------------------------------------------- 3

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش---------------------------------------- 5

1-4- اهداف پژوهش------------------------------------------------ 6

1-5- سوالات پژوهش------------------------------------------------ 7

1-6- فرضیّات پژوهش----------------------------------------------- 7

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش---------------------------- 8

1-8- قلمرو پژوهش------------------------------------------------- 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش-------------------------------- 10

2-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 11

بخشاول: رفتارپرخطر--------------------------------------------------- 12

2-2- رفتار پرخطر---------------------------------------------------- 13

2-3- انواع رفتارهای پرخطر---------------------------------------------- 15

2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی---------------------------------------- 16

2-5- نظریه تغییر رفتار------------------------------------------------- 17

2-6- گرايش به اعتياد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانان-------------------------- 18

بخش دوم: باورهای غیر منطقی-------------------------------------- 23

2-7- تعاریف باور---------------------------------------------------- 24

2 -8- منابع باورها---------------------------------------------------- 24

2-9- مفاهیم مرتبط با باور---------------------------------------------- 25

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی---------------------------------------- 32

2-12- انواع باورها---------------------------------------------------- 32

2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی------------------------------------- 32

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی------------------------------------ 33

2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی--------------------------------------- 33

2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس----------------------------------------- 35

2-17- فرآیند درمان--------------------------------------------------- 37

بخش سوم: افکار خود آیند منفی------------------------------------- 39

2-18- افکار خودآیند منفی --------------------------------------------- 40

2-19-سلسلهمراتبتفکر-------------------------------------------------- 43

2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفی------------------------ 44

2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفی--------------------------- 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق----------------------------------------- 47

2-22-تحقیقات انجام شده در داخل---------------------------------------- 48

2-23- تحقیقات انجام شده در خارج----------------------------------- 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش------------------------------------- 54

3-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 55

3-2- روش پژوهش --------------------------------------------------- 56

3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن------------------ 57

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها--------------------------------------- 57

3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها---------------------------------- 57

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها------------------------------ 59

3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها--------------------------- 59

3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها--------------------------------- 60

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------- 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها----------------------------------- 61

4-1-پیش درآمد------------------------------------------------------ 62

5-2-بررسی توصیفی داده ها---------------------------------------------- 63

5-3-بررسی فرضیه های پژوهش------------------------------------------ 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری-------------------------------------- 70

5-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 71

5-2-بحث و نتیجه گیری------------------------------------------------ 72

5-3 - محـدوديت‌هاي تحقيق--------------------------------------------- 75

5-4 - پيشنهـادات---------------------------------------------------- 75

5-4-1- پيشنهـادات پژوهشی-------------------------------------------- 75

5-4-2- پیشنهادات کاربردی--------------------------------------------- 76

فهرست منابع و پیوستها------------------------------------------- 78

 

 

«فهرست جداول»

جدول 3-1: مقادیرآلفای متغیرها------------------------------------------- 60

جدول 4-1: شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-------------------------------------------------------------- 63

جدول 4-2 : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر 63

جدول 4-3 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر----------------------------------------------- 65

جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر----------------------------- 66

جدول 4-5 - خلاصه نتايج رگرسيون گام به گام براي پيش بيني رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر-------------------------------------- 67

جدول( 4-6) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر--- 68

جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر--- 69

«فهرست نمودارها»

نمودار4-1- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر 64

نمودار4-2- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر----------------------------------------------- 66


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 231

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.