تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 464
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331319

اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی


اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش­آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش­آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر ) گمارش شده­اند. افراد نمونه قبل و بعد از اجرای متغیر­های مسـتقل راهبرد­های فراشناختی (گروه آزمایشی1) و آموزش خلاقیت (گروه آزمایشی2) پرسشنامه خودپندارۀ تحصیلی (دلاور،1372) را تکمیل کرده­اند. آموزش راهبرد­های فراشناختی با استفاده از مدل سکستون و همکاران(1998) در گروه آزمایشی 1و آموزش خلاقیت با استفاده از مدل ویلیامز(1970) و تورنس (1962) در گروه آزمایشی 2 اجرا شده و گروه گواه هیچ نوع آموزشی دریافت نکرده­است.

تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داده­است با 95 درصد اطمینان آموزش راهبرد­های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی دانش­آموزان پایه هفتم مؤثر است ضمن آنکه با 95 درصد اطمینان آموزش خلاقیت نیز بر خودپنداره تحصیلی این گروه از دانش­آموزان مؤثر می­باشد.

کلید واژه­ها: دانش آموزان پایۀ هفتم­_ راهبرد­های فراشناختی_ خلاّقیت _ خودپندارۀ تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-مقدمه3

1-1بيان مسأله:4

1-2هداف پژوهش... 7

الف )هدف اصلی:7

ب)اهداف فرعی:7

1-3 فرضيه‏هاي پژوهش:7

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها8

1-5-1تعریف مفهومی راهبردهای فراشناختی:8

1-5-2تعریف مفهومی خلاقیت:9

1-5-3تعریف مفهومی خود پنداره تحصیلی:9

1-5-4 تعریف عملیاتی راهبردهای فراشناختی:9

1-5-5 تعریف عملیاتی خلاقیت:9

1-5-6 تعریف عملیاتی خودپندارۀ تحصیلی:9

1-6 متغیرهای تحقیق:10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق. 11

2-مقدمه :12

2-1تعریف فراشناخت.. 12

2-1-1 راهبردهای فراشناختی. 13

2-1-1-1 خودآموزی. 16

2-1-1-2 خودبازبینی. 16

2-1-1-3 خودپرسی. 16

2-1-1-4 خود نظم دهی. 17

2-1-1-5 تدریس دو جانبه17

2-1-1-6 بازآموزی اسنادی. 18

2-1-2 راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانشآموزان. 18

2-1-3 راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان. 20

2-1-4 ویژگی راهبردهای فراشناختی. 23

2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی. 27

2-2تعاریف خلاقیت.. 27

2-2-1 اهمیت خلاّقیت.. 31

2-2-2 مراحل خلاّقیت.. 31

2-2-3 ویژگی های مهم در خلاقیت.. 32

2-2-4 عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن. 34

2-2-5 خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف.. 35

2-2-5-1 مکتب رفتارگرایی:35

2-2-5-2 مکتب روانکاوی :36

2-2-6 ویژگیهای افراد خلاق. 37

2-2-6-1 ویژگیهای شناختی افراد خلاق. 37

2-2-6-2 ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق. 37

2-2-6-3 ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق. 38

2-2-7پرورش خلاّقیت و ایدهپردازی در دانشآموزان. 42

2-2-8 اصول تورنس... 43

2-2-9 الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر. 44

2-3 خود پنداره46

2-3-1 تعاریف خود پنداره47

2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره49

2-3-3 ابعاد خودپنداره50

2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره51

2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره52

2-3-6اهمیت خودپنداره53

2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره54

2-3-8 ویژگیهای خود پنداره56

2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره58

2-3-9-1الگوهای تک بعدی :58

2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره59

2-4 پیشینه تحقیق. 63

2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی. 63

2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی. 64

فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 69

3- مقدمه70

3-1روش تحقیق. 70

3-2 جامعه آماری. 70

3-3 نمونه و روش نمونه گیری. 70

3-4 ابزارهای تحقیق. 71

3-5 روش اجرای تحقیق. 72

3-5-1 بسته آموزشی راهبردهای فراشناختی. 72

3-5-2 بستۀ آموزشی خلاقیت.. 72

3-6 روش تحلیل دادهها72

فصل چهارم: یافته های پژوهش... 73

4- مقدمه74

4-1توصيف داده ها75

4-2 یافته های استنباطی. 78

4-3 فرضیه اول پژوهش... 79

4-4 فرضیه دوم پژوهش... 80

4-5 فرضیه سوم پژوهش... 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

5-1 بحث و نتیجه گیری:84

5-1-1بحث و بررسی فرضیه اول:84

5-1-2 بحث و بررسی فرضیه دوم:84

5-1-3 بحث وبررسی سوم فرضیه سوم85

5-2محدودیتها و مشکلات تحقیق. 87

5-2-1 محدودیتهای در اختیار:87

5-2-2محدودیتهای خارج از اختیار:88

5-3 پیشنهادها88

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 88

5-3-2 پیشنهاد برای سایر پزوهشگران. 89

پیوست ها90

منابع و مآخذ. 109

منابع فارسی. 109

منابع انگلیسی. 112

 

فهرست جداول

جدول4- 1 شاخصهای توصیفی خودپنداره تحصیلی. 75

جدول ۴ – 2 بررسی نرمال بودن توزیع بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنف به تفکیک گروه78

جدول ۴ - 3 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی. 79

جدول ۴ – 4 تحليل كوواريانس- بررسي اثر گروه بر خودپنداره تحصیلی. 80

جدول ۴–5 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 81

جدول 4 – 6 تحليل كوواريانس- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) بر خودپنداره تحصیلی. 82

جدول 4- 7- نتایج حاصل از تحليل كوواريانس خودپنداره تحصیلی مربوط به بررسي روش آموزش خلاقیت، فراشناخت و گروه گواه82

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 گزارش درصدی سئوال های درک مطلبی که دانش آموزی قبل، به هنگام، و پس از آموزش فراشناختی درست پاسخ داده است.25

نمودار 2-2 : ویژگیها و خصوصیات افراد خلاّق. 41

نمودار 4-1 ميانگين خودپنداره تحصیلی به تفکیک گروه و آزمون. 76

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 الگوی خودپندارۀ تک بعدی. 59

شکل 2-2 الگوی عامل مستقل خودپنداره59

شکل 2-3 الگوی عامل همبسته خود پنداره60

شکل 2-4 الگوی جبرانی خودپنداره60

شکل 2-5 الگوی طبقه ای (خودپندارۀ تحصیلی)61

شکل2-6 الگوی سلسله مراتبی. 62

شکل 4– 1 بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی1 (آموزش فراشناخت)76

شکل 4 – 2 بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی 1 (آموزش فراشناخت)77

شکل 4 – 3 بافت نگار مربوط به نمرات پیش آزمون گروه آزمایشی2(آموزش خلاقیت)77

شکل 4 – 4 بافت نگار مربوط به نمرات پس آزمون گروه آزمایشی 2 (آموزش خلاقیت)78

شکل ۴ - 5 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی. 79

شکل ۴ – 6 همگني ضرايب رگرسيون- بررسي اثر گروه (آموزش خلاقیت) و پیش آزمون بر خودپنداره تحصیلی 81


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 174

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.