تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3675
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306469

اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران


اثربخشي آموزش نوروفيد بک برروي کاهش  نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

چکيده :

موضوع : اثربخشي آموزش نوروفيدبک برروي کاهش نشانه ها وبهبود عملکرد اجرايي کودکان مبتلا به ADHD 6 تا11 سال شهر تهران

هدف تحقيق : هدف وانگيزه اين پژوهش اثربخشي نوروفيدبک برروي کاهش نشانه ها و بهبود عملکرد اجرايي کودکان بيش فعال وکمبود توجه ميباشد واز آنجائيکه اين کودکان جهت رفع علائم و کنترل اختلال خود وبهبود آن از داروهاي محرک زا استفاده ميکنند . ولي از آجائيکه مصرف دارو در بلندمدت موجب عوارض جانبي بسيار ميباشد ، شايد با استفاده از اين روش بتوان بصورت بي زيان از نشانه هاي رنج آور خود رهايي يابند .

نمونه گيري وروش کار :طرح پژوهش از نوع آزمايشي باليني و 8 کودک مبتلا به بيش فعالي و کمبود توجه برپايه معيارهاي DSM-IV-TR به روش تصادفي ساده در دو گروه دختر و پسر انتخاب شدند . ارزيابي بصورت پيش آزمون وپس آزمون انجام گرفت و هردو گروه پس ازارزيابي اوليه به مدت 30 جلسه وسه روز درهفته به مدت 20 دقيقه آموزش نوروفيدبک برروي اين کودکان اجرا شد . وسپس پس از پايان 30 جلسه اين کودکان تحت ارزيابي ثانويه قرار گرفتند.

ابزار پژوهش : جهت ارزيابي از تست هاي تشخيصي TOVA ، پرسشنامه کانرز – فرم والدين - تست هاي حافظه N-Back و وکسلر ( فراخناي ارقام و رمز نويسي ) که جهت سنجش حافظه فعال کاربرد دارند ، مورد استفاده قرار گرفت .

تجزيه التحليل آماري: روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش از آمار توصيفي ( ميانگين وانحراف معيار ) وآمار استنباطي از ( تحليل کوواريانس چند راهه ) در نظر گرفته شد.

نتيجه گيري :نتايج نشان داد که روش آموزش نوروفيدبک بر بهبود نشانه ها وعملکرد اجرايي اين کودکان اثر بخش بوده و همچنين آموزش نوروفيدبک نشان دهنده اين بود که ماندگاري اثر درماني اش نسبتا" قابل قبول و اطمينان بخش تر در برابر درمان دارويي است .

لغات کليدي : نوروفيدبک ، کودکان پيش فعال / کمبود توجه ، ،حافظه ، توجه

 

 

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                              صفحه

 چکيده................................ 5

فصل اول : کليات تحقيق

مقدمه ................................15

بيان مسئله .................................19

سوالات پژوهشي ............................21

اهميت وضرورت تحقيق............................... 21

اهداف پژوهش........................................ 22

بيان فرضيات ..........................................22

تعاريف نظري وعملياتي متغييرها :

نوروفيدبک.......................... 23

بيش فعالي –کمبودتوجه................................... 23

توجه................................ 24

حافظه..................................... 24

تکانشگري............................... 25

عملکردهاي اجرايي................................ 26

 پيشينه نظري تحقيق ...............................28

فصل دوم :گستره نظري و تجربي پژوهش

ملاک تشخيص............................................ ADHD 29

سبب شناسي............................. ADHD : 34

مرورتحقيقات توسط لوبار................................... 34

عوامل نوروآناتومي و عملکرد نوروفيزيولوژيک در................................ ADHD 34

ژنتيک .................................38

عوامل مربوط به پيش از تولد .............................40

علائم رواني – اجتماعي........................................ 41

علل اکتسابي اختلال بيش فعالي –نقص توجه.................................. 42

سير وپيش آگهي ..............ADHD 43

سير تکامل...................................... 44

مهمترين اختلالاتي که با ADHD همراهه.............................. 46

درمان..................................... ADHD 48

درمانهاي دارويي ................................49

جديدترين درمان : نوروفيدبک ...............................51

منشاء سيگنالهاي مغزي........................................ 52

کارکردهاي امواج مغزي................................. 53

انواع نوروفيدبک 60پرتکل هاي درماني با استفاده از نوروفيدبک............................................... 57

ارزيابي هاي يک کاناله ودو کاناله ....................................61

تعاريف ونقائص عملکردهاي اجرايي........................ 61

توجه و تمرکز :

مقدمه........................................ 64

تغيير ميزان توجه......................................... 66

ساختار حافظه .................................67

انواع حافظه : ......................................67

خزانه حسي .................................67

خزانه پژواکي........................ ...69

حافظه نهاني ديداري............................ 70

کاتب دروني .........................................70

حافظه فوري ( کوتاه مدت ) ......................................70

حافظه بلند مدت ................................71

حافظه معنايي....................................... 71

حافظه رويدادي ..................................72

ا ثر تاخر در يادآوري...................................... 72

 پيشينه تجربي تحقيق:

تحقيقات خارجي.............................. 73

تحقيقات داخلي......................................... 84

فصل سوم : طرح پژوهش................................... 86

طرح کلي پژوهش................................... 87

جامعه آماري وروش نمونه گيري...................................... 87

ابزار پژوهش :

تست هوش ريون.................................................... 87

تست..................................... Tova 88

پرسشنامه کانرز –فرموالدين......................................... 89

تست حافظه.................................................... N-back 89

خرده آزمون هوش وکسلر ( فراخناي ارقام ورمزنويسي).................................. 90

تست ويسکانسين........................................ 91

دستگاه نوروفيدبک .......................................92

روش اجراي تحقيق........................................... 92

روش تجزيه و تحليل ....................................94

روش شمول .......................................94

عدم شمول...................................... 95

فصل چهارم : نتايج .....................96

رعايت نکات اخلاقي.......................................... 95

تجزيه التحليل داده هاي تحقيق ......................................97

فصل پنجم : بحث در نتايج :

بحث و نتيجه گيري :................................ 127

محدوديتها و موانع پژوهش................................. 136

پيشنهاد ات براي پژوهشهاي آتي............................. 137

پيشنهادهاي بکار بسته ....................................137

خلاصه........................................ 138

منابع فارسي ولاتين

چداول و پرسشنامه

پيوست ها

 

فهرست جداول

 جدول 1-4) شاخص توصيفي فرضيه اول جهت داده هاي صحيح توسط تست ........................N-Back 971) فرضيه اول

جدول 2-4) تحليل کوواريانس فرضيه اول جهت داده هاي صحيح ............................99

جدول 3-4) شاخص توصيفي فرضيه اول جهت داده هاي غلط توسط تست ..............................N-Back 100

جدول 4-4) تحليل کوواريانس فرضيه اول جهت داده هاي غلط................................. 101

جدول 5-4) شاخص توصيفي ارقام مستقيم .....................................102

جدول 6-4) تحليل کواريانس فراخناي ارقام مستقيم.................................. 103

جدول 7-4) شاخص توصيفي ارقام معکوس.............................. 104

جدول 8-4) تحليل کوواريانس ارقام معکوس ................................105

جدول 9-4) شاخص آمار توصيفي رمز نويسي فرم .........................A 106

جدول 10-4 ) تحليل کوواريانس رمز نويسي فرم .........................A 107

جدول 11-4) شاخص آمار توصيفي رمز نويسي فرم ............................B 108

جدول 12-4 ) تحليل کوواريانس رمز نويسي فرم................................. B 109

2) فرضيه دوم

جدول 1-2 )شاخص توصيفي سنجش بيش فعالي آزمون کانرز ....................................110

جدول 2-2) تحليل کوواريانس فرضيه دوم سنجش بيش فعالي........................................ 112

 

 

فهرست جداول

 3) فرضيه سوم 

جدول1- 3) شاخص توصيفي نقص توجه ازآزمون کانرز.................................. 113

جدول2-3 ) تحليل کواريانس نقص توجه از تست کانرز ........................115

جدول 3-3 ) شاخص توصيفي نقص توجه ازآزمون ..............................................TOVA 116

جدول 4-3 ) تحليل کواريانس نقص توجه از تست.......................................... TOVA 117

4)فرضيه چهارم

جدول1-4) شاخص توصيفي تکانش گري از آزمون کانرز .....................................118

جدول2-4) کوواريانس تکانش گري از آزمون کانرز.......................................... 120

جدول3-4) شاخص توصيفي تکانش گري از آزمون............................. TOVA 121

جدول 4-4) کوواريانس تکانش گري از آزمون....................................... TOVA 122

5 ) فرضيه پنجم

جدول1-5) شاخص توصيفي سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين .................................123

جدول2-5) تحليل کواريانس سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين........................................... 125

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1) ميانگين نمرات داده‌هاي صحيح تست (N-Back) سنجش حافظه................................. 98 

نمودار2) ميانگين نمرات دادهاي غلط N-Back) سنجش حافظه................................... 100

نمودار 3) ميانگين نمرات فراخناي ارقام مستقيم جهت سنجش حافظه............................. 102

نمودار 4) ميانگين نمرات فراخناي ارقام معکوس جهت سنجش حافظه ..............................104

نمودار 5) ميانگين نمرات رمز نويسي فرم A جهت سنجش حافظه.................................. 106

نمودار 6) ميانگين نمرات رمز نويسي فرم B جهت سنجش حافظه ...............................108

نمودار 7 ) ميانگين نمرات سنجش بيش فعالي از تست کانرز................................ 111

نمودار 8) ميانگين نمرات سنجش نقص توجه از تست کانرز ................................114

نمودار9) ميانگين نمرات سنجش نقص توجه از....................................... TOVA 116

نمودار 10) ميانگين نمرات سنجش تکانشگري از تست کانرز .........................119

نمودار11 ) ميانگين نمرات سنجش تکانشگري از...................................... TOVA 121

نمودار12) ميانگين نمرات سنجش عملکرد اجرايي از آزمون ويسکانسين....................................... 124


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 220

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.