تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 110
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332552

بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری


بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری

چکیده

اخلاق و تربیت اخلاقی از مهم ترین مسائل انسانی مکتب ها و به ویژه تعلیم و تربیت انسان به شمار می رود. چرا که تربیت اخلاقی موجبات سعادت و رستگاری را فراهم می سازد . مقوله ی اخلاق دارای ابعاد گوناگونی چون عقل و عاطفه است . عقل و عاطفه دو ارزش والای انسانی است که مانند سایر ارزشهای انسانی در روز الست ، از سوی خداوند درخمیرمایه ی انسان عجین شده اند . بشر زمانی به کمال لایق انسانی نائل می شود که از این دو قدرت به طرز شایسته و با اندازه گیری صحیح استفاده نماید .

هدف تحقیق حاضر ، بررسی جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری است . این تحقیق، با توجّه به موضوع و هدف خود از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و روش تحقیق آن، توصیفی -تحلیلی ( تحلیل محتوا ) و روش گرد آوری اطلاعاتش ،کتابخانه ای بوده است.

سؤال اول تحقیق عبارت است از : جایگاه عقل در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری چیست ؟ از مجموع آراء استاد مطهری اینگونه استنباط می گردد که اخلاق کامل ، اخلاقی است که بر اساس نیرومندی عقل و اراده باشد و همه عواطف و میلهای انسان تحت کنترل عقل باشد . کار اخلاقی کاری است که به حکم عقل صورت گرفته باشد و انسان اخلاقی کسی است که عقل بر وجودش حاکم است . عقل نیرویی است که اگر درست به کار گرفته شود اخلاق خوب را می شناسد و التزام به آنها را به صلاح جامعه و از کمالات نفسانی خود می داند . اخلاق زشت را نیز می شناسد و ارتکاب آنها را به زیان زندگی دنیوی و نفسانی خود و جامعه می داند . نفس اگر بهره ای از خرد داشته باشد ، به تمام واقعیتهای زندگی خردمندانه نظر می کند . هر کار پسندیده ای که خردمندان آن را ستایش می کنند و انسان ها آن را اخلاق می خوانند پایه و اساسش خردورزی است . سؤال دوم تحقیق : جایگاه عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری چیست ؟ با بررسی های انجام شده در آراء استاد مطهری اینگونه برداشت می شود که ایشان عواطفِ به دور از خرد را احساسی کاذب و ناپذیرفتنی دانسته اند . به تدریج که قوای عقلانی پرورش می یابند ، فضایل اخلاقی در ما ایجاد شده و به دنبال آن پاسخ های عاطفی ما با آنچه عقل تشخیص داده سازگار می گردند . از این رو به واسطه سازگاری بین عقل و عاطفه و در واقع تبعیت عواطف از عقل است که تمایلات طبیعی در حالت تعادل بوده و به کمک عقل می شتابند وگرنه عواطف به تنهایی هیچ نقش انگیزشی و معرفتی در اخلاق ایجاد نمی کند .

 

واژگان کلیدی : عقل ، عاطفه ، تربیت اخلاقی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق ............................................................................................................... 1

1- 1- مقدمه .............................................................................................................................. 2

1 -2- بیان مسأله ......................................................................................................................... 3

1-3-اهمّیّت و ضرورت تحقیق ................................................................................................... 6

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................................................... 7

1-5- سؤالات تحقیق .................................................................................................................... 7

1-6- تعریف اصطلاحات ................................................................................................................ 8

 

 

فصل دوم : کلیات تحقیق ................................................................................................................. 11

2-1- مقدمه ........................................................................................................................... 12

الف) بخش اول : مبانی نظری................................................................................................... 12

2 -2- مفهوم عقل .................................................................................................................. 12

2-2-1- اهمّیّت عقل ............................................................................................................... 14

2-2-2- واژه های مترادف عقل .............................................................................................. 17

2-2-3- واژگان مقابل عقل ..................................................................................................... 18

2-2-4- عقل در قرآن ............................................................................................................ 20

2-2-5- ادراکات عقلی .......................................................................................................... 22

2-2-6- اقسام عقل ............................................................................................................... 23

2-3- مفهوم عاطفه ................................................................................................................ 25

2-3-1- معنای اصطلاحی عاطفه .......................................................................................... 25

2-3-2- عاطفه در قرآن ......................................................................................................... 28

2-3-3- تقسیم بندی عواطف ................................................................................................ 30

2-3-4- حالات عاطفی ............................................................................................................ 31

2-3-5- نقش عواطف در زندگی انسان ................................................................................. 33


2-3-6- تقابل بین عقل و احساس ....................................................................................... 34

2-3-7- عاطفه از دیدگاه اسلام ............................................................................................ 40

2-3-8- دیدگاه متفکّران اسلامی .......................................................................................... 42

الف : عقل گرایان...................................................................................................................... 42

ب : عاطفه گرایان..................................................................................................................... 45

2-3-9- دیدگاه فلاسفه .......................................................................................................... 46

الف : عقل گرایان ...................................................................................................................... 46

ب : عاطفه گرایان .................................................................................................................... 47

2-4- مفهوم تربیت ................................................................................................................ 48

2-5- مفهوم اخلاق ................................................................................................................... 49

2-5-1- تربیت اخلاقی ............................................................................................................. 50

2-5-2- رابطه تربیت و اخلاق ................................................................................................ 54

2-5-3- اهمّیّت تربیت اخلاقی ............................................................................................... 54

2-5-4- جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی .................................................................. 55

2-6- شرح مختصر زندگانی استاد شهید مطهری ................................................................. 59

ب ) پیشینه تحقیق ................................................................................................................ 62

2-7- پایان نامه ها .................................................................................................................... 63

2-8- مقاله ها .......................................................................................................................... 64

2-9- کتاب ها .......................................................................................................................... 68

2-10- جمع بندیمبانی نظری و پیشینه تحقیق ..................................................................... 70

فصل سوم : روش شناسی تحقیق ................................................................................................... 71

3 -1- مقدمه ..........................................................................................................................72

3-2- نوع تحقیق ..................................................................................................................73

3-3- روش تحقیق ..............................................................................................................73

3 -4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ............................................................................... 75

فصل چهارم : یافته های تحقیق .....................................................................................................77

4-1- مقدمه ......................................................................................................................... 78

4-2- بررسی سؤال اول تحقیق : جایگاه عقل در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری چیست ؟............ 79

الف) پرورش استعداد عقلانی .................................................................................................. 79

ب) تعقل در قرآن.................................................................................................................... 80

ج) عقل در روایات ................................................................................................................ 82

د ) عقل باید غربال کننده باشد ........................................................................................... 83

ه) دور اندیشی ....................................................................................................................... 84

و ) آزاد کردن عقل از عادات اجتماعی ................................................................................ 84

ز ) حمایت از عقل در مقابل اکثریت .................................................................................... 84

ح ) لزوم توأم بودن عقل و علم ............................................................................................ 85

ط ) تأثیر ناپذیری از قضاوت دیگران .................................................................................... 85

ی ) عقل نظری و عقل عملی .................................................................................................86

ک ) عادت به تفکر و تعقل......................................................................................................87

ل ) تقوا و روشن بینی ........................................................................................................ 88

م ) تقوا و حکمت عملی ........................................................................................................... 91

ن ) راز تأثیر تقوا در روشن بینی ........................................................................................... 92

س ) تربیت از نظر استاد مطهری ............................................................................................ 94

ع ) اخلاق از نظر استاد مطهری ............................................................................................... 94

ف ) چرا بشر به روش اخلاقی و تربیتی نیاز دارد ؟ ................................................................ 97

ص ) فرق اخلاق و تربیت ......................................................................................................... 98

ق) پشتوانه اخلاق .................................................................................................................... 99

ر ) انسان موجود دو کانونی ..................................................................................................... 101

ش ) نقش عقل در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری .....................................................102

4-2- بررسی سؤال دوم : جایگاه عاطفه در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری چیست ؟ ......................105

الف ) عاطفه از دیدگاه استاد مطهری........................................................................................ 105

ب ) تقوا و تلطیف احساسات .................................................................................................... 106

ج)تأثیر دل در قضاوت عقل ...................................................................................................... 106

د )روح انسان ، منشأاحساسهای اخلاقی و دروازه ای به سوی معنویت ................................. 107

ه ) هر محبتی اخلاق نیست ....................................................................................................... 109

و ) اخلاق محدود به غیر دوستی نیست ................................................................................... 110

 

ز ) تفسیر انسان دوستی .......................................................................................................... 110

ح ) نقش عواطف در رفتار اخلاقی ........................................................................................... 111

ط ) نقش عواطف در تربیت اخلاقی از دیدگاه استاد مطهری ................................................ 112

4-4- جمع بندی ..................................................................................................................... 115

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری .............................................................................................. 116

5-1- مقدمه ......................................................................................................................... 117

5-2- مروری اجمالی بر مسأله ، پرسش ها و روش تحقیق ................................................ 117

5-3- نتایج ........................................................................................................................... 118

5-3-1- خلاصه نتایج مربوط به سؤال اول ........................................................................ 118

5-3-2- خلاصه نتایج مربوط به سؤال دوم ....................................................................... 119

5-3-3- تحلیل جایگاه عقل و عاطفه در تربیت اخلاقی .................................................... 120

5-4- محدودیت ها .............................................................................................................. 124

5- 5- پیشنهادها ................................................................................................................ 125

الف) پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................................. 125

ب ) پیشنهادهای کاربردی .................................................................................................... 125

فهرست منابع ............................................................................................................................... 126

چکیده انگلیسی ............................................................................................................................137


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 260

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.