تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 597
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331452

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ ....1393


بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ ....1393

چکیده:

پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهر....تشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. روش استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغيرها وتبديل آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعيين رضایت شغلی مادران در محیط کار آن ها و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادکه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید كه نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.

واژه های کلیدی:سلامت روان،پیشرفت تحصیلی ،اشتغال مادر

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات

1-1مقدمه ................................................................................................................................................................ 3

1-2بیان مسئله .................................................................................................................................................... 6

1-3-ضرورت پژوهش ....................................................................................................................................... 16

1-6-اهداف پژوهش ............................................................................................................................................ 18

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2- 1-مقدمه ........................................................................................................................................................ 20

2-2-بحث نظری.................................................................................................................................................. 22

2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف ........................................................................................... 22

2-2-2-پیشرفت تحصیلی ............................................................................................................................... 29

2-2-3 –اشتغال مادر......................................................................................................................................... 31

2-3-پژوهش های انجام شده در ایران ......................................................................................................... 32

2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران ............................................................................................... 41

2-5- جمع بندی................................................................................................................................................ 50

2-6-فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................. 51

2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش ............................................................................................................... 51

2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش ............................................................................................................... 51

2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها ............................................................................................................................ 52

2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان ............................................................................................................ 52

2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان............................................................................................................ 52

2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی ................................................................................................. 53

2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی................................................................................................... 53

فصل سوم : روش کار و تحقیق

3-1-مقدمه ........................................................................................................................................................... 55

3-2-طرح پژوهش............................................................................................................................................ 55

3-3-جامع آماری................................................................................................................................................. 55

3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری ......................................................................................................... 55

3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات .............................................................................................................. 56

3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).. .............................................................. 56

3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI).................................................................................................... 58

3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک.................................................................................................................... 60

3-5- روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................. 60

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................................. 61

فصل چهارم :نتایج

4-1-توصیف دادها ............................................................................................................................................ 63

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی............................................................................................... 63

4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی.......................................................................................................... 65

4-2 -تحلیل یافتههای تأییدی و استنباطی.................................................................................................. 68

4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش................................................................................................................. 69

4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش............................................................................................................. 70

4-3-فرضیه های فرعی پژوهش......................................................................................................................... 71

4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش............................................................................................................... 71

4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش............................................................................................................... 72

4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش........................................................................................................... 73

4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش......................................................................................................... 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1.- بهداشت روانی............................................................................................................................................. 77

5-2- محدودیت های پژوهش .......................................................................................................................... 87

5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی. .............................................................................................. 88

منابع و مآخذ

منابع فارسی.......................................................................................................................................................... 91

منابع انگلیسی...................................................................................................................................................... 102

چکیده انگلیسی................................................................................................................................................... 114

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

4-1. جدول: فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه دارای مادران شاغل و خانهدار....................................................................................................................................................................... 70

4-2. جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين میزان سن در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار....................................................................................................................................................................... 70

4-3. جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين زیرمقیاس‌های سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانهدار............................................................................................................................ 72

4-4. جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار.................................................................................................................................................................. 75

4-5. جدول: نتايج t مستقل براي مقايسه پیشرفت تحصیلی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار ................................................................................................................................................................ 76

4-6. جدول: . تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیتشناختی و پیشرفت تحصیلی.. 77

4-7. جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان...................................................................... 78

4-8. جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهای جمعیت¬شناختی و سلامت عمومی..... 79

4-9. جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان...................................................................... 79

4-10. جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و پیشرفت تحصیلی......... 80

4-11. جدول: نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیره همزمان................................................................... 80

4-12. جدول: تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون ابعاد رضایتمندی شغلی و سلامت عمومی .........81


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 196

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.