تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 93
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348071

بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین


بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی در بین زوجین در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه زوجین شهر بندرعباس است. نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 300 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می‌باشد. روش جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه های جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بين جهت گيري مذهبي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه‌های جهت گيري مذهبي مي توانند روي هم رفته تقریباً 32.6% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند. بين جهت گيري مذهبي با الگوهاي ارتباطي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های جهت گيري مذهبي مي‌توانند روي هم رفته تقریباً 31.1% از واريانس الگوهاي ارتباطي را تبيين نمايند. بين الگوهاي ارتباطي با تعارضات زناشويي در بين زوجين رابطه وجود دارد و مولفه های الگوهاي ارتباطي، مي توانند روي هم رفته تقریباً 50.1% از واريانس تعارضات زناشويي را تبيين نمايند.

 

کلیدواژه ها: جهت گیری مذهبی، الگوهای ارتباطی و تعارضات زناشویی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بيان مسأله 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق 8

1-4- اهداف تحقيق 9

1-4-1- هدف کلی 9

1-4-2- اهداف جزیی 9

1-4-2- اهداف جزیی 9

1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 9

1-6- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات 9

1-6-1- تعاریف مفهومی 9

1-6-2- تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-2- پیشینه نظری 13

2-2-1- جهت‌گیری مذهبی 13

2-2-2- تعارضات زناشویی 23

2-2-3- الگوهای ارتباطی 32

2-3- پیشینه پژوهشی 42

2-3-1- پیشینه داخلی 42

2-3-2- پژوهش های خارجی 46

فصل سوم روش تحقیق 52

3-1- مقدمه 53

3-2- روش تحقيق 53

3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق 53

3-4- روش جمع آوري اطلاعات 54

3-5- ابزار تحقيق 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 56

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 58

4-2- آمارتوصیفیجمعیتشناختی 59

4-3- آمار استنباطی 67

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 74

5-2- نتیجه گیری 74

5-3- محدودیت‌های پژوهش 78

5-4- پیشنهادات پژوهش 79

5-4-1- پیشنهادات پژوهشی 79

5-4-2- پیشنهادات کاربردی 79

منابع 80

منابع فارسی 80

منابع لاتین 85

پیوست 1پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین 89

پیوست 2 پرسش نامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده 93

پیوست 3 مقیایس جهت گیری مذهبی آلپورت 99

 

فهرست جدول ها

جدول 1 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 59

جدول 2 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 60

جدول 3 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 61

جدول 4 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 62

جدول 5 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 63

جدول 6 – 4 : فراوانی و درصد مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 64

جدول 7-4 : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای تعارضات زناشویی و مولفه های آن 65

جدول 8-4 : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای جهت گيري مذهبيو مولفه های آن 66

جدول 9-4 : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد برای الگوهاي ارتباطي و مولفه ها 66

جدول 10 -4 : ضريب تعيين مربوط به مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشوي 67

جدول 11-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي 67

جدول 12- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي 68

جدول 13 -4 : ضريب تعيين مربوط به مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي 69

جدول 14-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي 69

جدول 15- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي مولفه های جهت گيري مذهبي با متغیر وابسته الگوهاي ارتباطي 70

جدول 16 -4 : ضريب تعيين مربوط به مولفه های الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي 70

جدول 17-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به مولفه های الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي 70

جدول 18- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معنی دار براي مولفه های الگوهاي ارتباطي با متغیر وابسته تعارضات زناشويي 70

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 – 4 : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر59

نمودار 2 – 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 60

نمودار 3 – 4 : توزیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 61

نمودار 4 – 4 : توزیع درصدی مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر 62

نمودار 5 – 4 : توزیع درصدی مربوط به تعداد فرزند آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر63

نمودار 6 – 4 : توزیع درصدی مربوط به نوع ازدواج آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر64


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 272

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.