تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 482
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331337

بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در .... در سال 1394-1393


بررسی نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی  بر اساس پرسشنامه چند محوری میلون در .... در سال 1394-1393

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصيفي از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی .... به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، جنس، سطح تحصیلات همگن شدند. از پرسشنامه بالینی چند محوری میلون سه (MCMI-III) برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین کودکان کنترل بهنجار از میانگین نمرات کمتری در کل الگوهاي باليني شخصيت (افسرده، ضد اجتماعي، منفي گرا)، کل آسيب شديد شخصيت (مرزي)، PTSD، کل نشانگان شديد (اختلال تفکر، اختلال هذياني) و کل مقیاس میلون برخوردار بودند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر نسبت به والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر از میانگین نمرات بیشتری در اختلالات شخصيت اجتنابي، نمايشي، خودشيفته برخوردار بودند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. مادران کودکان عقب مانده ذهنی در مقایسه با پدران کودکان عقب مانده ذهنی در اختلالات شخصیت وسواسي و پدران در اختلالات شخصیت ضد اجتماعي، ديگرآزارگر، اسکيزوتايپال، مانيک، نشانگان باليني، وابستگي به الکل و وابستگي به مواد نمرات بیشتری گزارش کرده اند (05/0>P). در سایر اختلالات شخصیت بین دوگروه والدین تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد. بر اساس یافته های تحقیق والدین کودکان عقب مانده ذهنی از علایم بیشتر اختلالات شخصیت رنج می برند.

کلیدواژه های تحقیق: نيمرخ روانی، والدین کودکان عقب مانده ذهنی، اختلالات شخصيت،

 

 

فهرست مطالب

عنوان....................................................................................................................صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه.......................................................................................................................1

2-1 بیان مساله...................................................................................................................2

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش..............................................................................................4

1-4- اهداف تحقیق..............................................................................................................7

1-4-2- اهداف اختصاصی......................................................................................................7

1-5- سوال های تحقیق.........................................................................................................7

1-6- متغیرهای تحقیق..........................................................................................................7

1-7- تعاریف متغیرهای تحقیق..............................................................................................7

1-7-1- تعاریف مفهومی........................................................................................................7

1-7-2- تعاریف عملیاتی.......................................................................................................10

فصل دوم :ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه.........................................................................................................................12

2-2- عقب ماندگی ذهنی.......................................................................................................12

2-2-1- ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی............................................12

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی..................................................................................12

2-2-4- عقب مانده ذهنی آموزش پذیر....................................................................................13

2-2-5- عقب مانده ذهنی تربیت پذیر....................................................................................14

2-3نیازهای والدین کودکان عقب مانده ذهنی..........................................................................14

2-4- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر سلامت والدین..............................................................15

2-5- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط زناشویی والدین.....................................................18

2-6- تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر روابط اعضای خانواده......................................................19

2-7- نیمرخ روانی و شخصیت..................................................................................................20

2-7-1- نظريه مك كري و كوستا درباره ابعاد شخصيت بهنجار...................................................21

2-8- اختلال شخصيت............................................................................................................22

2-8-1-نظريه اختلال شخصيت ميلون......................................................................................23

2-8-2- نظريه ميلون درباره اختلالات شخصيت........................................................................23

2-8-3- تقسيم بندي اختلالات شخصيت.................................................................................25

2-8-3-1- خوشه Aاختلالات شخصيت.................................................................................26

2-8-3-2- خوشه Bاختلالات شخصيت..................................................................................28

2-8-3-3- خوشه Cاختلالات شخصيت...................................................................................31

2-9- مروری بر مطالعات پیشین..............................................................................................33

2-9-1- تحقیقات داخلی.........................................................................................................34

2-9-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................38

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- مقدمه...........................................................................................................................44

3-2- روش پژوهش................................................................................................................44

3-3- جامعه آماري.................................................................................................................44

3-4- روش نمونه‌گيری و حجم نمونه........................................................................................44

پرسشنامهچندمحوريبالينيميلون سه (MCMI-III)...........................................................45

 

فصل چهارم :تحلیل داده ها

4-1- مقدمه...........................................................................................................................51

4-2- آمار توصیفی..................................................................................................................51

4-3- سوال های تحقیق...........................................................................................................54

4-4- جمع بندی یافته های تحقیق..........................................................................................69

فصل پنجمبحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه........................................................................................................................70

5-2- بحث و تفسیر..............................................................................................................71

5-3- نتیجه گیری.................................................................................................................75

5-4- محدوديت هاي تحقيق..................................................................................................75

5-5- پيشنهادهاي کاربردی.....................................................................................................76

5-6- پیشنهادهای پزوهشی.....................................................................................................76

منابع و مآخذ ...................................................................................................................................................79

پیوست ها ........................................................................................................................................................86

 

 

فهرست مطالب

جدول3-1- مقیاس ها ،علامت اختصاری و تعداد ماده ها MCMI-III.......................................47

جدول 3-2-روش نمره گذاری MCMI-III.........................................................................48

جدول 4-1- فراواني، درصد ويژگي هاي جمعيت شناختي........................................................52

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف و توزیع کجی و کشیدگی اختلالات شخصیت.............................................................................................................................................53

جدول 4-3 – میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین کودکان با و بدون کودک عقب مانده ذهنی.....................................................................................................................55

جدول 4-4- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی............................................................................................................................56

جدول 4-5- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................58

جدول 4-6– میانگین و انحراف معیار نمرات اختلالات شخصیت در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر..........................................................60

جدول 4-7- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...............................61

جدول 4-8- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر...........63

جدول 4-10- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی واریانس نمرات در در والدین پدر و مادر......................................................................................................................................66

جدول 4-11- نتایج تحلیل واریانس مانوا چندمتغیری برای مقایسه اختلالات شخصیت در دو گروه نرمال و عقب مانده ذهنی.........................................................................................................68


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 376

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.