تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 90
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332532

بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری


بررسی ابعاد پردازش شناختی در  دانش آموزان با اختلال های یادگیری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه پردازش شناختی کروز (1999) را که دارای شش بعد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، سرعت پردازش و توجه می­باشد، تکمیل کردند. این مقیاس توسط یک روانشناس مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی منطبق شد. برای محاسبه روایی مقیاس از روش همبستگی درونی استفاده شد و ضرائب همبستگی از 37/0 تا 77/0 متغیر بود و پایایی مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0 و برای زیر مقیاس­ها از 72/0، برای پردازش بینایی تا 79/0، برای سرعت پردازش متغیر بود. در این مطالعه، برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی از روش آماری تحلیل واریانس دو سویه استفاده شد نتایج نشان داد که نمره­های پایه­های تحصیلی مختلف در ابعاد پردازش شناختی جز در سرعت پردازش تفاوت معنی­داری ندارد، در بین دختران و پسران در زمینه پردازش شنوایی، پردازش مفهومی و سرعت پردازش تفاوت معنی­داری وجود دارد و مشکلات دختران بیشتر از پسران بود و تعامل بین پایه­های تحصیلی و جنسیت در ابعاد پردازش شنوایی و پردازش مفهومی معنادار بود. همچنین برای بررسی تفاوت بین ابعاد مقیاس ارزیابی پردازش شناختی در میان دانش­آموزان با اختلال یادگیری از آزمون اندازه­گیری مکرر استفاده شد، یافته­های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی­داری بین ابعاد مختلف مقیاس در دانش­آموزان با اختلال یادگیری وجود دارد و بین کودکان گروه نمونه کمترین میانگین مربوط به بعد پردازش متوالی و پس از آن بعد توجه می­باشد و بیشترین میانگین مربوط به بعد پردازش بینایی است که این یافته می­تواند در آموزش این کودکان بکار گرفته شود. دارا بودن بیشترین مشکلات در بعد توجه با نظر به اهمیت مهارت­های توجه برای تمرکز بر فعالیت­ها به ویژه در کلاس درس و تاثیراتی که به وضوح در یادگیری و پردازش اطلاعات دارد، استفاده از روش­ها و برنامه­های آموزشی که بر تقویت این بعد اثر می گذارند، می­تواند گام موثری در پیشرفت تحصیلی آنان باشد.

واژه­های کلیدی: اختلال یادگیری، پردازش شناختی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات................................................................................................................................................ 2

1-2- بیان مسأله....................................................................................................................................... 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................................ 7

1- 4- اهداف پژوهش............................................................................................................................... 9

1-4-1- هدف کلی............................................................................................................................. 9

1-4-2- اهداف جزئی........................................................................................................................ 9

1-5- سوال­های پژوهش.......................................................................................................................... 9

1-6- تعریف مفهومی متغیرها.............................................................................................................. 10

1-6-1- پردازش اطلاعات............................................................................................................... 10

1-6-2- اختلال یادگیری................................................................................................................ 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش­های پیشین

2-1- مقدمه.............................................................................................................................................. 12

2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری................................................................................... 12

2-3- تعاریف اختلال یادگیری............................................................................................................. 15

2-4- مشکلات ویژه اختلال یادگیری............................................................................................... 18

2-4-1- نقص توجه.......................................................................................................................... 18

2-4-2- پردازش اطلاعات............................................................................................................... 18

2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی............................................................................................ 20

2-4-4- مشکلات اجتماعی............................................................................................................ 20

2-4-5- اختلال خواندن................................................................................................................ 21

2-4-6- مشکلات زبان شفاهی...................................................................................................... 22

2-4-7- اختلال نوشتن................................................................................................................... 23

2-4-8- اختلال حساب................................................................................................................... 23

2-4-9- مشکلات حافظه................................................................................................................ 24

2-5- سبب شناسی اختلال یادگیری................................................................................................. 25

2-5-1- عوامل عصب شناسی........................................................................................................ 26

2-5-2-عوامل ژنتیکی...................................................................................................................... 26

2-5-3- عوامل محیطی................................................................................................................... 27

2-5-4- تاخیر در تحول.................................................................................................................. 27

2-6- شیوع اختلال یادگیری ویژه...................................................................................................... 28

2-7- نظریات پردازش اطلاعات........................................................................................................... 28

2-7-1- نظریه اتیکنسون و شفرین.............................................................................................. 29

2-7-2- نظریه سطوح پردازش...................................................................................................... 31

2-7-3- نظریه رمز دو گانه............................................................................................................. 32

2-7-4- مدل پردازش توزیع موازی............................................................................................. 33

2-7-5- مدل پیوندگرایی............................................................................................................... 34

2-8- پیشینه پژوهش............................................................................................................................ 35

2-8-1- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری........................................................... 35

2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه.................................................................. 39

2-9- نتیجه­گیری از تحقیقات پیشین............................................................................................... 40

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.............................................................................................................................................. 42

3-2- طرح تحقیق و بیان متغیرهای تحقیق.................................................................................... 42

3-3- جامعه آماری، نمومنه و روش نمونه­گیری.............................................................................. 43

3-4- تعاریف عملیاتی متغیرها............................................................................................................ 44

3-4-1- پردازش اطلاعات............................................................................................................... 44

3-4-2- اختلال یادگیری................................................................................................................ 44

3-5- ابزار پژوهش................................................................................................................................... 44

3-5-1- پرسشنامه پردازش شناختی.......................................................................................... 44

3-6- شیوه اجرای پژوهش.................................................................................................................... 52

3-7- روش تجزیه و تحلیل پژوهش................................................................................................... 53

 

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1- مقدمه.............................................................................................................................................. 55

4-2- یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش..................................................................................... 55

4-3- یافته­های مربوط به سوالات پژوهش........................................................................................ 56

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

5-1- مقدمه.............................................................................................................................................. 68

5-2- تحلیل سوالات پژوهش............................................................................................................... 68

5-3- جمع بندی..................................................................................................................................... 73

5-4- محدودیت­های پژوهش............................................................................................................... 74

5-5- پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................................. 74

5-6- پیشنهادهای کاربردی.................................................................................................................. 75

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی.............................................................................................................................................. 76

منابع انگلیسی........................................................................................................................................... 80

پيوست‌ها........................................................................................................................................................ 85

 

 

فهرست جدول­ها

جدول شماره 3-1: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت....................................... 43

جدول شماره 3-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مقطع تحصیلی.......................... 43

جدول شماره 4-1: یافته­های توصیفی ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی........................................ 56

جدول شماره 4-2: میانگین و خطای استاندارد کل ابعاد پردازش شناختی.................................... 56

جدول شماره 4-3: تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر ابعاد مقیاس پردازش شناختی................. 57

جدول شماره 4-4: نتایج مقایسه میانگین­ها بر اساس آزمون t وابسته

با تصحیح بون فرونی...................................................................................................................................... 58

جدول شماره 4-5: ضرائب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد...... 59

جدول شماره 4-6: شاخص پایایی همسانی درونی ابعاد و کل مقیاس پردازش شناختی............ 62

جدول شماره 4-7: معناداری تعامل جنسیت و پایه تحصیلی در بعد شنوایی................................ 63

جدول شماره 4-8: نتایج تحلیل واریانس دو سویه در بعد پردازش شنوایی................................... 63

جدول شماره 4-9: نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی پایه تحصیلی)

در بعد پردازش بینایی................................................................................................................................... 64

جدول شماره 4-10: نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی) در بعد پردازش متوالی 64

جدول شماره 4-11: معناداری اثر جنسیت و پایه تحصیلی در بعد پردازش مفهومی.................. 65

جدول شماره 4-12: نتایج تحلیل واریانس دو سویه(جنسیت و پایه تحصیلی)در بعد پردازش مفهومی 65

عنوان صفحه

 

جدول شماره 4-13: نتایج تحلیل واریانس دو سویه(جنسیت و پایه تحصیلی)در بعد سرعت پردازش 66

جدول شماره 4-14:نتایج تحلیل واریانس دو سویه (جنسیت و پایه تحصیلی) در بعد توجه.... 66


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 273

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.