تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 148
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348126

بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی شهر....


بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی شهر....

چکیده

سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر .... در سال ۹3بود (90 N=). نمونه‌ی پژوهش شامل 60 فرد مبتلابه سرطان بستری شده در بیمارستان‌های شهر .... بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی از بین جامعه‌ی آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌های پژوهش از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسش نامه امید به زندگی استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌های این پژوهشاز آزمون تجزیه‌وتحلیل واریانس (ANOVA)استفاده شد، و نیز روش این پژوهش از نوع کمی پیمایشی بوده است. داده های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی دار بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با حس خود مختاری، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی و روابط مثبت با دیگران در بین بیماران سرطانی وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با پذیرش خود و تسلط بر محیط بیماران سرطانی رابطه معناداری وجود ندارد همچنین نتایج نشان داد بین دو مؤلفه هوش معنوی و ذهن آگاهی با امید به زندگی در بیماران سرطانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه: هوش معنوی، ذهن آگاهی، بهزیستی روان‌شناختی، امید به زندگی، بیماران سرطانی.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ...........................1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. ...........................3

1-2 بیان مسئله پژوهش... .................................3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.................................. 7

1-4 اهداف پژوهش............................. 8

1-4-1 هدف اصلی............................... 8

1-4-2 اهداف فرعی.............................. 8

1-5 فرضیه‌های پژوهش................................. 8

1-5-1 فرضیه اصلی........................... 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی............................... 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها..............................9

1-6-1 تعاریف مفهومی متغیرها..........................9

1-6-1-1 سرطان.......................................... 9

1-6-1-2 بهزیستی روان‌شناختی:......................9

1-6-1-3 امید به زندگی:..................................9

1-6-1-4 ذهن آگاهی:..................................9

1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها.........................................9

1-6-2-1 سرطان:............................................9

1-6-2-2 بهزیستی روان‌شناختی:......................................10

1-6-2-3 امید به زندگی:.................................10

1-6-2-4 ذهن آگاهی:...............................................10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه...................................................................................................................................... 12

2-2 بخش اول: سرطان..................................................................................................................... 12

2-2-1 تعریف سرطان...................................................................................................................... 12

2-2-2 منشأ سرطان......................................................................................................................... 12

2-2-3 سرطان در کودکان................................................................................................................. 13

2-2-3-1- مراقبت حمایتی از کودکان مبتلابه سرطان........................................................................... 15

2-2-3-2-سازگاری روانی................................................................................................................ 16

2-2-3-3- شیمی‌درمانی................................................................................................................... 17

2-3 بخش دوم: بهزیستی روان‌شناختی................................................................................................ 19

2-3-1 مفهوم بهزیستی روان‌شناختی................................................................................................... 19

2-3-2 اجزا و عناصر بهزیستی روان‌شناختی........................................................................................ 20

2-3-2-1 معنویت............................................................................................................................ 21

2-3-2-2 رضایت از زندگی.............................................................................................................. 22

2-3-2-3 شادی.............................................................................................................................. 23

2-3-2-4 خوش‌بینی........................................................................................................................ 24

2-3-2-5 معناداری.......................................................................................................................... 25

2-3-2-6 روابط مثبت با دیگران........................................................................................................ 26

2-3-2-7 احساس انسجام یا به‌هم‌پیوستگی......................................................................................... 27

2-4 بخش سوم: امید به زندگی.......................................................................................................... 27

2-4-1 مفهوم امید به زندگی............................................................................................................. 27

2-4-2 نظریه ابعاد امید..................................................................................................................... 28

2-4-3 نظریه امید............................................................................................................................ 29

2-4-3-1 نظریه سرسختی................................................................................................................. 31

2-4-3-2 نظریه شادمانی.................................................................................................................. 31

2-4-3-3 نظریه خوش‌بینی............................................................................................................... 32

2-4-4 رویکردهای امید به زندگی..................................................................................................... 32

2-4-4-1 رویکرد روان‌شناختی امید به زندگی..................................................................................... 32

2-4-4-2 رویکرد جامعه‌شناختی........................................................................................................ 33

2-4-4-3 رویکرد زیستی اجتماعی.................................................................................................... 35

2-5 بخش چهارم: ذهن آگاهی........................................................................................................... 35

2-5-1 مفهوم ذهن آگاهی................................................................................................................. 35

2-5-2 ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی........................................................................................ 36

2-5-3 آموزش ذهن آگاهی............................................................................................................... 37

2-6 بخش پنجم: هوش معنوی..................................................................................... 37

2-6-1 هوش................................................................................................................................... 37

2-6-2 معنویت................................................................................................................................ 38

2-6-3 هوش معنوی و مؤلفه های آن................................................................................................. 39

2-6-4 مؤلفه های هوش معنوی در اسلام........................................................................................... 43

2-6-5 رشد هوش معنوی................................................................................................................. 45

2-6-6 هوش معنوی و سلامت روانی................................................................................................ 46

2-6-7 مقایسه هوش معنوی باهوش‌های دیگر.................................................................................... 47

2-7 پیشینه پژوهش.......................................................................................................................... 49

2-7-1پژوهش‌های داخلی و خارجی.................................................................................................. 49

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه...................................................................................................................................... 53

3-2 روش تحقیق............................................................................................................................. 53

3-3 جامعه آماري............................................................................................................................. 54

3-4 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه.................................................................................................. 54

3-5 روش جمع آوري داده ها........................................................................................................... 54

3-6 ابزار تحقيق............................................................................................................................... 55

3-6-1 روايي ابزار پژوهش............................................................................................................... 55

3-6-2 پايايي ابزار پژوهش............................................................................................................... 56

3-7 روش اجرای پژوهش................................................................................................................. 57

3-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده ها........................................................................................................ 57

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه...................................................................................................................................... 59

4-2 آمار توصیفی............................................................................................................................. 59

4-2-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان..................................................................................... 59

4-2-2 توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان.................................................................................... 60

4-3 آمار استنباطی............................................................................................................................ 60

4-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش................................................................................... 60

4-3-2 آزمون فرضیات اصلی تحقیق......................................................................... 62

4-3-2-1 فرضیه اصلی اول............................................................................................................... 62

4-3-2-2 فرضیه اصلی دوم.............................................................................................................. 64

4-3-2-3 فرضیه اصلی سوم............................................................................................................. 67

4-3-2-4 فرضیه اصلی چهارم........................................................................................................... 69

4-3-3 فرضیات فرعی...................................................................................................................... 72

4-3-3-1 فرضیه فرعی اول............................................................................................................... 72

4-3-3-2 فرضیه فرعی دوم.............................................................................................................. 73

4-3-3-3 فرضیه فرعی سوم.............................................................................................................. 74

4-3-3-4 فرضیه فرعی چهارم........................................................................................................... 75

4-3-3-5 فرضیه فرعی پنجم............................................................................................................. 76

4-3-3-6 فرضیه فرعی ششم............................................................................................................ 77

4-3-3-7 فرضیه فرعی هفتم............................................................................................................. 78

4-3-3-8 فرضیه فرعی هشتم............................................................................................................ 79

4-3-3-9 فرضیه فرعی نهم............................................................................................................... 80

4-3-3-10 فرضیه فرعی دهم............................................................................................................ 81

4-3-3-11فرضیه فرعی یازدهم......................................................................................................... 82

4-3-3-12 فرضیه فرعی دوازدهم...................................................................................................... 83

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 85

5-2 نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق.......................................................................................... 85

5-2-1 نتایج فرضیه‌های اصلی........................................................................................................... 85

5-2-2 نتایج فرضیات فرعی.............................................................................................................. 86

5-3 نتیجه گیری.............................................................................................................................. 89

5-4 ارائه راهکارها و پیشنهادات........................................................................................................ 89

5-4-1 پیشنهادات کاربردی............................................................................................................... 89

5-4-2 پیشنهادهای پژوهش.............................................................................................................. 89

5-5 محدودیتهای تحقیق................................................................................................................... 90

فهرست منابع. ...............................................................91

پیوست‌ها......................................................98

چكيده .....................................................................109

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مقايسه هوش معنوي و هوش متعارف............................................................................. 48

جدول 3-1: سؤالات پرسشنامه.......................................................................................................... 55

جدول 3-2 ضريب آلفاي کرونباخ متغیرهای پژوهش............................................................................ 56

جدول 3-2 جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی...................................................................... 57

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسیت پاسخ دهندگان............................................................................... 59

جدول 4-2: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان................................................................................... 60

جدول (4-3): بارهای عاملی متغیرهای پژوهش................................................................................... 61

جدول 4-4: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون.................................................................... 62

جدول 4-5: تحلیل واریانس.............................................................................................................. 62

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه اول............................................................... 63

جدول 4-7: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون.................................................................... 64

جدول 4-8: تحلیل واریانس............................................... 65

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه.............................................. 65

جدول (4-10): تحلیل واریانس ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون........................................ 67

جدول 4-11: تحلیل واریانس............................................................................................................ 67

جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 3............................................... 68

جدول 4-13: ضریب همبستگی، R2، آماره دوربین-واتسون.................................................................. 69

جدول 4-14 تحلیل واریانس............................................................................................................. 70

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه 4.......................................................... 70

جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 72

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه........................................................... 73

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 74

جدول 4-19: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 75

جدول 4-20: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 76

جدول 4-21: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه.............................................................. 77

جدول 4-22:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه.................................................................... 78

جدول 4-23:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه.................................................................... 79

جدول 4-24:نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه.................................................................... 80

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه. .........................................................81

جدول 4-26: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 82

جدول 4-28: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون برای فرضیه................................................................... 83

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1:هیستوگرام باقیمانده استانداردشده..............................................63

نمودار 4-2: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال................................................ 64

نمودار 4-3: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده........................................66

نمودار 4-4: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال.......................................................... 66

نمودار 4-5: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده.................................................68

نمودار 4-6: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال............................................................ 69

نمودار 4-7: هیستوگرام باقیمانده استانداردشده........................................................71

نمودار 4-8: پراکنش باقیمانده اطراف خط نرمال..................................................... 71


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 724

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.