تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 570
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331425

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه¬ای راهبردهای مقابله¬ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان ....


بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه¬ای راهبردهای مقابله¬ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان ....

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان ....در سال 1393، با استفاده از فرمول کوکران 241 نفر (214 نفر مذکر و 27 نفر مؤنث)، به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده، انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام، پرسشنامه سبک­های مقابله با رویدادهای استرس­زا (CISS) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد استرس شغلی و ابعاد آن قادر به پیش­بینی تغییرات مربوط به سلامت روان و همچنین راهبردهای مقابله­ی مسأله­مدار و هیجان­مدار آزمودنی­ها می­باشد. یافته­ها همچنین نقش واسطه­گری شیوه­های مقابله­ با استرس مسأله­مدار و هیجان­مدار را در رابطه بين استرس شغلی و سلامت روان مورد تأیید قرار داد. با توجه به یافته­ها می­توان سلامت روان را با افزایش راهبرد مسأله­مدار از طریق آموزش استفاده از این نوع راهبردها و همچنین کاهش راهبردهای هیجان­مدار بهبود بخشید.

واژگان کلیدی:استرس شغلی، سلامت روان، راهبردهای مقابله­ای، کارکنان.

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکیده......................................................................................................

1

فصل نخست: کلیات پژوهش..........................................................................

2

 

1-1- مقدمه...................................................................................

3

 

2-1- بیان مساله..............................................................................

5

 

3-1- اهمیت موضوع پژوهش..............................................................

10

 

4-1- اهداف پژوهش........................................................................

12

 

5-1- تعریف متغیرها........................................................................

13

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش................................................................

16

 

1-2- مقدمه...................................................................................

17

 

2-2- سلامت روان...........................................................................

18

 

3-2- تعریف سلامت روان .................................................................

19

 

4-2- ویژگی­های افراد سالم ................................................................

23

 

5-2- نظریه­های سلامت روان..............................................................

24

 

6-2- استرس شغلی..........................................................................

40

 

7-2- تعریف استرس شغلی................................................................

43

 

8-2- علل استرس در محیط کار...........................................................

44

 

9-2- علل استرس در محیط کار...........................................................

44

 

10-2- نشانه­های استرس....................................................................

46

 

11-2- شیوع استرس شغلی.................................................................

47

 

12-2- پیامدهای استرس شغلی............................................................

48

 

13-2- سبک­های مقابله.....................................................................

50

 

14-2- انواع شیوه­های مقابله­ای............................................................

53

 

15-2- انواع مقابله­های کارآمد.............................................................

54

 

16-2- پژوهش­های پیشین..................................................................

59

 

17-2- جمع­بندی.............................................................................

73

 

18-2- فرضیه­های پژوهش..................................................................

73

فصل سوم: روش­ پژوهش..............................................................................

75

 

1-3- طرح کلی پژوهش....................................................................

76

 

2-3- جامعه آماری پژوهش.................................................................

76

 

3-3- نمونه مورد مطالعه و شیوه نمونه­گیری.............................................

77

 

4-3- ابزارهای گردآوری اطلاعات........................................................

80

 

5-3- روش اجرای پژوهش .................................................................

85

 

6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها................................................

86

 

7-3- ملاحظات اخلاقی.....................................................................

87

فصل چهارم: یافته­ها.....................................................................................

88

 

1-4- یافته­های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ..................................

89

 

2-4- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش..............................................

90

 

3-4- یافته­های تحلیل مسیر.................................................................

90

 

1-3-4- پیش­بینی سلامت روان بر اساس استرس شغلی ...............................

91

 

2-3-4- پیش­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس استرس شغلی..............

94

 

3-3-4- پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس با کنترل استرس شغلی.........................................................................

99

 

4-3-4- مدل نهایی پژوهش................................................................

103

 

5-3-4- برازش مدل نهایی.................................................................

106

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری........................................................................

109

 

1-5- بررسی و تبیین نتایج فرضیه­های پژوهش..........................................

111

 

2-5- نتیجه­گیری .............................................................................

120

 

3-5- محدودیت­ها...........................................................................

121

 

4-5- پیشنهادها...............................................................................

122

 

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی................................................................

122

 

2-4-5 پیشنهادهای کاربردی................................................................

122

پیوست­ها...................................................................................................

124

 

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام.............................................

125

 

پرسشنامه سبک­های مقابله با رویدادهای استرس­زا (CISS)...........................

126

 

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)...............................

128

فهرست منابع..............................................................................................

130

 

منابع فارسی....................................................................................

130

 

منابع انگلیسی..................................................................................

139

چکیده انگلیسی...........................................................................................

145

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد و دامنه نمرات متغیرهای مورد مطالعه ....................

89

جدول 2-4: ماتریس همبستگی مرتبه صفر بین متغیرهای پژوهش ..................................

90

جدول 3-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس استرس شغلی .........................................................................................

91

جدول 4-4:ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی رضایت شغلی آزمودنی­ها بر اساس سرسختی روان شناختی ....................................................................

91

جدول 5-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس ابعاد استرس شغلی ................................................................................

92

جدول 6-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی رضایت شغلی آزمودنی­ها بر اساس ابعاد استرس شغلی ................................................................................

93

جدول 7-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس استرس شغلی .......................................................................

94

جدول 8-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی راهبردهای مقابله­ای آزمودنی­ها بر استرس شغلی .........................................................................................

95

جدول 9-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس ابعاد استرس شغلی .................................................................

96

جدول 10-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی راهبردهای مقابله­ای آزمودنی­ها بر ابعاد استرس شغلی ................................................................................

97

جدول 11-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی ...........................................

99

جدول 12-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی .........................................................

99

جدول 13-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله­ای و ابعاد استرس شغلی ..............................................

101

جدول 14-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله­ای و ابعاد استرس شغلی ............................................................

101

جدول 15-4: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل معنی­دار برای مدل نهایی اصلاح شده ............

104

جدول 16-4: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل معنی­دار برای مدل نهایی اصلاح شده ............

105

جدول 17-4: برازش مدل نهایی مربوط به شکل 7-4، (241=N) ...................................

107

جدول 18-4: برازش مدل نهایی مربوط به شکل 8-4، (241=N) ...................................

108


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 260

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.