تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 591
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331446

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی¬های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی


مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی¬های شخصیتی وکارکرد  خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

چکیده

نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید.روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. باتوجهبهنتایجپژوهشبهنظر می­رسدکهدانش­آموزاندبیرستان­هایتیزهوشانازنظربرخیازابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­هایشخصیتیونیزعملکرد خانوادهبادانش­آموزانعادیمتفاوتهستند.شرایطمطلوبمحیطآموزشیونوعبرخوردخانوادهمی­توانددراینتفاوت­ها نقش داشته باشد.

کلیدواژه: خودنظم بخشی، ویژگی شخصیتی، کارکرد خانواده، تیزهوش، عادی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده فارسی....................................................................................................................................................................ن

چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................س

فصل اول:کلیات پژوهش

پیش درآمد............................................................................................................................................................................2

مقدمه......................................................................................................................................................................................2

1-1بیان مسئله......................................................................................................................................................................3

1-2اهمیت وضرورت پژوهش...........................................................................................................................................5

1-3هدفهای پژوهش..........................................................................................................................................................7

1-3-1هدفهای اصلی........................................................................................................................................................7

1-3-2هدفهای جانبی.......................................................................................................................................................7

1-4فرضیه های پژوهش...................................................................................................................................................7

1-4-1فرضیه های اصلی..................................................................................................................................................6

1-4-2یافته های جانبی.....................................................................................................................................................7

1-5تعاریف مفهومی............................................................................................................................................................7

1-5-1خودنظم بخشی.......................................................................................................................................................7

1-5-2ویژگی های شخصیتی..........................................................................................................................................8

1-5-3کارکردخانواده..........................................................................................................................................................9

1-5-4تیزهوشی..................................................................................................................................................................9

1-5-5مدارس عادی.........................................................................................................................................................9

1-6تعاریف عملیاتی............................................................................................................................................................9

1-6-1خودنظم بخشی.....................................................................................................................................................10

1-6-2ویژگی شخصیتی...................................................................................................................................................10

1-6-3کارکردخانواده.........................................................................................................................................................10

1-6-4تیزهوشی.................................................................................................................................................................10

فصل دوم:پیشینه پژوهش.........................................................................................................................................11

پیش درآمد..........................................................................................................................................................................12

2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی............................................................................................................................12

2-1-1خودنظم بخشی رفتار..........................................................................................................................................12

2-1-2انواع خودنظم بخشی.........................................................................................................................................13

2-1-3خودنظم دهی بیرونی.........................................................................................................................................13

2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده......................................................................................................................14

2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم..................................................................................................................14

2-1-6منابع خودنظم بخشی..........................................................................................................................................16

2-1-7 تعیین کننده های شخصی.............................................................................................................................16

2-1-8تعیین کننده های رفتاری.................................................................................................................................17

2-1-9تعیین کننده های محیطی.................................................................................................................................17

2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی...............................................................................................................17

2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس...............................................................................................17

2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی..................................................................................................................18

2-1-13الگوی کرنو...........................................................................................................................................................18

2-1-14الگوی بوگارتس...............................................................................................................................................18

2-1-15الگوی کارور وشییر.........................................................................................................................................19

2-1-16الگوی باتلر ووین...............................................................................................................................................21

2-1-17الگوی پنتریچ.....................................................................................................................................................22

2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری........................................................................................................................25

2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت.........................................................................................25

2-1-20راهبردهای مدیریت منابع...............................................................................................................................25

2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان..............................................................................................25

2-1-22پدیدارشناسان....................................................................................................................................................25

2-1-23کنشگران............................................................................................................................................................25

2-1-24ویگوتسکی...........................................................................................................................................................26

2-1-25پردازش اطلاعات.................................................................................................................................................28

2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی...............................................................................................................29

2-2-1ماهیت شخصیت....................................................................................................................................................30

2-2-2کارکردهای روانشناختی.......................................................................................................................................30

2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت.................................................................................................................31

2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت..........................................................................................................................31

2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت......................................................................................................................33

2-2-6رویکرد روان تحلیلگری........................................................................................................................................33

2-2-7حالت من والدینی...............................................................................................................................................34

2-2-8حالت من کودکی................................................................................................................................................35

2-2-9حالت من بالغ.......................................................................................................................................................35

2-2-10رویکرد شناختی................................................................................................................................................36

2-2-11رویکرد یادگیری..................................................................................................................................................36

2-2-12رویکرد زیستی.....................................................................................................................................................37

2-2-13رویکرد صفاتی....................................................................................................................................................38

2-2-14رویکرد یونگ.......................................................................................................................................................39

2-2-15 رویکرد انسانگرایی............................................................................................................................................39

2-2-16نظریه آیزنگ.......................................................................................................................................................40

2-2-17نظریه کتل............................................................................................................................................................41

2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت...........................................................................................................................42

2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت................................................................................................................................43

2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده..........................................................................................................................46

2-3-1راهبردهای خانواده................................................................................................................................................47

2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده...............................................................................................................47

2-3-3رویکرد چند نسلی................................................................................................................................................48

2-3-4رویکرد ساختاری.................................................................................................................................................48

2-3-4-1خانواده گسسته...............................................................................................................................................49

2-3-4-2خانواده به هم تنیده.......................................................................................................................................49

2-3-5طرح سه محوری....................................................................................................................................................49

2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده....................................................................................................................50

2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده...........................................................................................................................50

2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده..........................................................................................................................50

2-3-6دیدگاه راهبردی................................................................................................................................................51

2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده..........................................................................................................................51

2-3-8حمایت ومراقبت................................................................................................................................................52

2-3-9جامعه پذیری.......................................................................................................................................................52

2-3-10عاطفه وهمراهی.............................................................................................................................................53

2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده..........................................................................................................................54

2-3-12نقش ها...............................................................................................................................................................55

2-3-13ارتباط.................................................................................................................................................................55

2-3-14دخالت عاطفی...................................................................................................................................................56

2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت......................................................................................................................56

2-3-14-2علاقه...............................................................................................................................................................56

2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه................................................................................................................................56

2-3-14-4دخالت دلسوزانه..........................................................................................................................................56

2-3-14-5شبکه................................................................................................................................................................56

2-3-15کنترل...................................................................................................................................................................57

2-3-16ارزشها وهنجارها.................................................................................................................................................58

2-3-17پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................58

2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران................................................................................................................58

2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران........................................................................................................65

فصل سوم:

طرح پژوهش......................................................................................................................................70

3-1پیش درآمد..................................................................................................................................................................71

3-2طرح پژوهش................................................................................................................................................................71

3-3جامعه آماری................................................................................................................................................................71

3-4ابزارپژوهش..................................................................................................................................................................73

3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت.........................................................................................................................73

3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده..................................................................................................................................74

3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد...........................................................................................................................77

3-5شیوه اجرا...................................................................................................................................................................78

3-6 روش آماری.................................................................................................................................................................78

فصل چهارم:یافته های پزوهش........................................................................................................79

4-1پیش درآمد.................................................................................................................................................................80

4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک..............................................................................................................80

4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو..................................................................................................................82

4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه..................................................................................................................86

4-5یافته های جانبی........................................................................................................................................................90

4-6یافته های جانبی یک...............................................................................................................................................89

4-7یافته های جانبی دو...................................................................................................................................................90

4-8یافته های جانبی سه................................................................................................................................................90

4-9یافته های جانبی چهار.............................................................................................................................................91

4-10یافته های جانبی پنج.............................................................................................................................................92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................95

5-1پیش درآمد................................................................................................................................................................96

5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش.............................................................................................................................96

5-3تبیین یافته ها به ترتیب.........................................................................................................................................96

5-4فرضیه یک....................................................................................................................................................................96

5-5فرضیه دو.....................................................................................................................................................................98

5-6فرضیه سه...................................................................................................................................................................99

5-7یافته یک....................................................................................................................................................................100

5-8یافته دو....................................................................................................................................................................101

5-9یافته سه...................................................................................................................................................................101

5-10یافته چهار..............................................................................................................................................................101

5-11یافته پنج...............................................................................................................................................................102

5-12محدودیت های پزوهش.....................................................................................................................................102

5-13پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................................................103

5-14پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................103

فهرست منابع فارسی.....................................................................................................................................................105

فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................................................................111.

پیوست.............................................................................................................................................................................114

پرسشنامه کارکرد خانواده..........................................................................................................................................113

پرسشنامه شخصیت نئو..............................................................................................................................................116

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد.................................................................................................................................. 123

 

 

فهرست جداول

جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..............80

جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ............................................................................................................................81

جدول 4-3 : نتايج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی...................81

جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی.............................82

جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.......................83

جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی................................................................................84

جدول 4-7 : نتايج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......................84

جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی..................................85

جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.................................86

جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی......87

جدول 4-11 : نتايج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی.....................88

جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی................................................89

جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی.......................................................90

جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده......................................................................90

جدول4-15 : همبستگیبین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران...................................................................91

جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی............................91

جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92

جدول 4-18 - خلاصه نتايج رگرسيون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................92

جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی.........................93

جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی..................93

جدول 4-21 خلاصه نتايج رگرسيون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی......................................94


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 186

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.