تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 396
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331251

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی


مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

چكيده:

هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراري اغلب از منبع كنترل بيروني و دختران عادي اغلب از منبع كنترل دروني برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.

كليدواژه ­ها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری

 

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب

صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه............................................................................................................................................................................2

1-2- بیان مساله.....................................................................................................................................................................2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................6

1-4- فرضیه های پژوهش.....................................................................................................................................................7

1-5- اهداف پژوهش..............................................................................................................................................................7

1-6- متغیر های پژوهش.......................................................................................................................................................8

1-7- تعاریف نظری متغیرها...................................................................................................................................................9

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................................................10

 

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

2-1- مبانی نظری.....................................................................................................................................................................12

2-2- فرار ازمنزل.......................................................................................................................................................................12

2-2-1-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل...................................................................................................................12

2-2-2-علت فرار از خانه..........................................................................................................................................................13

2-2-3-گستره فرار از خانه........................................................................................................................................................14

2-3-تنظیم هیجان....................................................................................................................................................................15

2-3-1-مبانی تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................15

2-3-2-تعریف تنظیم هیجان....................................................................................................................................................15

2-3-3-تنظیم شناختی هیجان.................................................................................................................................................17

2-3-4-ابعاد تنظیم شناختی هیجان.........................................................................................................................................18

2-3-5-مدل های تنظیم هیجان..............................................................................................................................................18

2-3-6-فرایند تنظیم هیجان.....................................................................................................................................................20

2-4-دلبستگی............................................................................................................................................................................21

2-4-1-تعریف دلبستگی...........................................................................................................................................................22

2-4-2-پیدایش دلبستگی در کودک........................................................................................................................................25

2-4-3-انواع دلبستگی..............................................................................................................................................................25

2-4-4-مراحل ایجاد دلبستگی.................................................................................................................................................27

2-4-5-دلبستگی و رشد بعدی.................................................................................................................................................28

2-4-6-دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................................................28

2-4-6-1-تعریف دلبستگی بزرگسالان...................................................................................................................................29

2-4-6-2-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................................29

2-4-7-نظریه های دلبستگی..................................................................................................................................................30

2-4-7-1-نظریه کردارشناختی بالبی.......................................................................................................................................31

2-4-7-2-نظریه روان تحلیل گری.........................................................................................................................................33

2-4-7-3-نظریه اریکسون.......................................................................................................................................................34

2-4-7-4-نظریه ارتباط موضوعی............................................................................................................................................35

2-4-7-5-نظریه رفتارگرایی.....................................................................................................................................................36

2-4-7-6-نظریه شناختی.........................................................................................................................................................37

2-4-8-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی..............................................................................................37

2-5-ابراز وجود..........................................................................................................................................................................38

2-5-1-تعریف ابراز وجود.........................................................................................................................................................38

2-5-2-انواع ابراز وجود.............................................................................................................................................................39

2-6-منبع کنترل.......................................................................................................................................................................39

2-6-1-تعریف منبع کنترل.......................................................................................................................................................40

2-6-2-تفاوتهای رفتاری..........................................................................................................................................................41

2-6-3-تفاوت ها در سلامت جسمانی......................................................................................................................................41

2-7-پیشینه های تحقیق...........................................................................................................................................................42

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

3-1-روش تحقیق.....................................................................................................................................................................52

3-2-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری..............................................................................................................52

3-3-ابزار سنجش......................................................................................................................................................................52

3-4-روش اجرا..........................................................................................................................................................................54

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری.............................................................................................................................................55

 

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

4-1-مقدمه................................................................................................................................................................................57

4-2-اطلاعات جمعیت شناختی.................................................................................................................................................57

4-3-یافته های توصیفی...........................................................................................................................................................60

4-4-یافته های استنباطی..........................................................................................................................................................62

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................69

5-2-محدودیت ها.....................................................................................................................................................................73

5-3-پیشنهادات.........................................................................................................................................................................73

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................................................74

 

 

فهرست جدول­ها

جدول4-1:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی......................................57 

جدول4-2:توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار................................................................58

جدول4-3:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری وعادی.............................58

جدول4-4:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............................59

جدول4-5:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی...................................59

جدول4-6:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی.................................60

جدول4-7:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی.....................................................60

جدول4-8:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی............61

جدول4-9:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان..........................................................62

جدول4-10:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.............................................................................................................................................................................62

جدول4-11:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.........................63

جدول4-12:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی ميانگين مولفه هاي راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی........................................................................................................................................................................................64

جدول4-13:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی............................................................................65

جدول4-14:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روي نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی................................................................................................................................................................65

جدول4-15:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراري و عادي..................................................66

جدول4-16:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی........................................................66

جدول4-17:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و عادی..............................................................................67

جدول4-18:نتایج آزمون مجذور کای نمرات منبع کنترل دردو گروه دختران فراری و عادی..................................................67


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 197

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.