تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 465
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331320

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی


تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشانویسی در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی انجام شد. از یک طرح شبه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. دو دبستان ابتدایی شهر .... به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های SNAP-IV (فرم معلم) و اختلال رفتاری راتر (فرم معلم)، و آزمون هوشی وکسلر اجرا شد. آزمون انشا به عنوان پیش آزمون بر روی دانش آموزانی که نمره­­ی برش اختلال نارسا توجه / فزون­کنشی را کسب کرده بودند اجرا شد. تعداد 30 دانش آموز که طول انشا آنها کمتر از 100 کلمه بود وارد مطالعه شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند.مدت هشت جلسه 60 دقیقه­ای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، به گروه آزمایش آموزش داده شد، اما گروه گواه مداخله­ای دریافت نکردند. نمرات پس آزمون، و پیگیری یک ماهه جمع­آوری شد و داده­ها با روش آماری تحلیل واریانس اندازه­های تکراری تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که عملکرد دانش آموزان در تمام مولفه­ها­ی پژوهش از جمله زمان برنامه­ریزی، زمان نوشتن، طول متن نوشتاری، واژه­ها­ی پیوندی، عناصر اصلی انشا، و کیفیت کلی انشا به طور معناداری بهبود یافته و پیگیری پس از گذشت یک ماه تایید کننده پایداری آموخته­ها بود. بنابراین، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می­تواند منجر به بهبود مولفه­های انشا و کیفیت کلی آن شود.

واژگان کلیدی: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،انشای متقاعد­کننده، اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل یکم............................ 1

1-1 مقدمه.......................................... 2

2-1- بیان مسئله............................... 4

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش................................ 10

4-1- هدف های پژوهش.......................... 11

1-4-1-هدف کلی............................ 11

2-4-1-هدف های جزئی............................................ 11

5-1- سوال های پژوهش................................................... 12

6-1-تعریف مفهومی متغیرها..................................................13

7-1- تعریف عملیاتی متغیر ها.................................................13

فصل دوم. .................................17

1-2- نوشتن...................................................... 18

2-1-2- مولفه های نوشتن...................................... 19

1-2-1-2- انشا......................................19

2-2-1-2- املا یا هجی کردن.......................................... 19

3-2-1-2- دستخط......................................................... 20

3-1-2- عناصر انشا...................................................20

1-3-1-2- عنصر شناختی..................................................... 20

2-3-1-2- عنصر زبان شناختی............................................ 20

3-3-1-2- عنصر سبک شناختی......................................... 21

4-1-2- انشای متقاعدکننده و عناصر آن......................................... 21

5-1-2- نارسایی در بیان نوشتاری.............................................. 21

6-1-2- سبب شناسی نارسایی در بیان نوشتاری..................................... 22

7-1-2- روش های آموزش و ترمیم مشکلات انشا..........................................24

1-7-1-2- مدل شناختی انگلرت و همکاران.......................... 24

2-7-1-2- روش تجربه-زبان........................................ 26

3-7-1-2- روش رابطه ها..............................................26

4-7-1-2- روش جهانشمولی (همه جانبه نگری)..................................27

8-1-2- راهبردهای لرنر در مورد آموزش انشا..........................................27

2-2- اختلال نارسا توجه / فزون کنشی....................................................... 28

1-2-2- زیر ریختهای اختلال نارسا توجه / فزونکنشی...................................... 28

1-1-2-2- نارسا توجهی.............................. ...28

2-1-2-2- فزون کنشی................................................ 29

3-1-2-2- تکانشگری.................................................. 30

2-2-2- سبب شناسی اختلال نارسا توجه / فزون کنشی...................................... 30

1-2-2-2- ژنتیک............................................ 30

2-2-2-2- ویژگی های خانوادگی. ....................................32

3-2-2-2- عوامل عصبی- زیست شناختی. ................................................32

4-2-2-2- سم های محیطی............................................... 33

5-2-2-2- عوامل مربوط به تغذیه............................................. 33

3-2-2- اختلال نارسا توجه/ فزونکنشی و اختلالهای همبود.........................................34

4-2-2- سبب شناسی نارسایی نوشتن در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی................................. 35

3-2- خودتنظیمی.................................. 36

1-3-2- نظریهی خودتنظیمی بندور....................................ا37

2-3-2- ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی...................................... 38

1-2-3-2- راهبردهای رفتاری............................................. 39

2-2-3-2- راهبردهای انگیزشی............................................ 39

3-2-3-2- راهبردهای شناختی.............................................. 40

1-3-2-3-2- راهبردهای تکرار یا مرور ذهنی........................................................ 40

2-3-2-3-2- راهبردهای بسطدهی............................................. 41

3-3-2-3-2- راهبردهای سازماندهی......................................................... 41

4-2-3-2- راهبردهای فراشناختی............................................... 42

1-4-2-3-2- راهبرد تعیین هدف و برنامهریزی.......................................... 42

2-4-2-3-2- راهبرد نظارت و کنترل.......................................... 45

3-4-2-3-2- راهبرد نظم دهی........................................ 47

3-3-2- ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم........................................... 47

4-3-2- خلاصهی دانش موجود.......................................... 50

فصل سوم............................................. 51

1-3- طرح پژوهش....................................... 52

2-3- جامعه آماری.................................................. 52

3-3- حجم نمونه و روش نمونهگیری........................................ 52

4-3- ابزارهای پژوهش................................................. 53

5-3- روش اجرا..............................55

6-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها.....................................57

فصل چهارم...................................... 58

1-4- توصیف نمونه........................................ 59

2-4- یافته های توصیفی.................................... 60

3-4- یافتههای استنباطی....................................... 60

فصل پنجم. ...................................68

1-5- بحث در مورد فرضیههای پژوهش...................................... 69

2-5- نتیجه گیری........................................... 73

3-5- محدودیت های پژوهش.............................................. 74

4-5- پیشنهادهای پژوهش............................................... 74

فهرست منابع........................................ 76

منابع داخلی........................................... 77

منابع خارجی..................................................... 85

پیوست ها..................................96

پیوست 1- پروتکل آموزشی................................... 97

پیوست2- عناصر راهبرد برنامه ریزی .........................................(STOP)102

پیوست3- عناصر انشای متقاعد کننده........................................ (DARE)103

پیوست 4- پرسشنامهSNAP-IV................................................ 104

فهرست5- پرسشنامه ی ارزیابی رفتاری راتر (فرم معلم)...........................................105

پیوست 6- فهرست واژه های انتقالی/ پیوندی....................................................... 107

 

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-1- پروتکل آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ..............................................................................................................15

جدول شماره 1-3- چارچوب آموزش راهبرد یادگیری خود تنظیمی ................................................................................................................... 56

جدول شماره 1-4- آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها............................................................................................ 60

جدول شماره 2- 4- نتایج مقایسه ی زوجی گروه ها بین متغیرهای پژوهش در سه مرحله ی ارزیابی.........................................................67

 

فهرست شکل ها

شکل 1-2- مدل تعامل سه جانبه ...............................................................................................................................................................................38

شکل 1-3- دیاگرام طرح .............................................................................................................................................................................................52

فهرست نمودارها

نمودار1-4- میانگین زمان برنامه ریزی بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی..........................................................................................................62

نمودار2-4- میانگین زمان نوشتن انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی........................................................................................................63

نمودار3-4- نمودار2- میانگین طول انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی....................................................................................................64

نمودار4-4- نمودار2- میانگین واژه ها و عبارت های پیوندی بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی .................................................................65

نمودار5-4- نمودار2- میانگین عناصر انشا بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی ..................................................................................................66

نمودار6-4- نمودار2- میانگین کیفیت کلی انشاء بین گروه ها در سه مرحله ارزیابی .....................................................................................67

 


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 481

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.