تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 124
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307677

بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی ...


بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی ...

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر .... انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامهراهبردهاییادگیریخودتنظیمی(MSLQ) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان ، ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شد. و از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار در سطح 001/.P< وجود دارد و خرده مقیاس های هوش معنوی پیش بینی کننده مناسبی برای عملکرد تحصیلی می باشند. همچنین مشخص شد که بین راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی یادگیری خودتنظیمی را عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. و در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد از بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و مدیریت منابع با مقادیر بتای 41/.و42/. و مقادیر t، 15/6 و35/6 در سطح 001/.P< معنادار شدند و توانستند عملکرد تحصیلی را در بین دانشجویان پیش بینی نمایند. در حالی که از بین راهبردهای یادگیری، راهبرد انگیزشی از لحاظ آماری معنادار نشد و نتوانست عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:.............................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه..........................................................................................................................................................................3

1-2. تعریف و بیان مسأله:....................................................................................................................................................6

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:................................................................................................................................10

1-4. اهداف پژوهش..........................................................................................................................................................11

1-4-1.هدف کلی :............................................................................................................................................................11

1-4-2.اهداف جزئی :.....................................................................................................................................................11

1-5. فرضیه های پژوهش:..................................................................................................................................................11

1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات:...................................................................................................................................12

1-6-1. تعاریف مفهومی.....................................................................................................................................12

1-6-2. تعاریف عملیاتی:....................................................................................................................................13

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................................15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :.............................................................................................................................15

2- 2-1 مفاهیم هوش :........................................................................................................................................15

2-2-1- 1 هوش :................................................................................................................................................15

2-2-1-2 تعریف هوش :.....................................................................................................................................16

2-2-1-3 انواع هوش :.........................................................................................................................................17

2-2-1-3-1 هوش بدنی(PQ) :....................................................................................................................18

2-2-1-3-2 هوش عقلانی (IQ) :...................................................................................................................18

2-2-1-3-3 هوش هیجانی (EQ) :..................................................................................................................18

2-2-1-3-4 هوش معنوي (SQ):.....................................................................................................................19

2-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش :..................................................................................................................19

2-2-1-5 معنویت :..............................................................................................................................................20

2-2-1-5-1 دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :..............................................................................23

2-2-1-5-1-1 دیدگاه الکینز :...........................................................................................................23

2-2-1-5-1-2 دیدگاهفریدمنومکدونالد :......................................................................................23

2-2-1-5-1-3 دیدگاه گاردنر :..........................................................................................................24

2-2-1-5-1-4 دیدگاه ویلیام وست :.................................................................................................24

2-2-1-5-1-5 دیدگاه گروم :............................................................................................................24

2-2-1-5-1-6 دیدگاهویگلزورث :.................................................................................................24

2-2-1-5-2 تعاریف هوش معنوی :........................................................................................................25

2-2-1-5-3 ابعاد هوش معنوی :.............................................................................................................28

2-2-1-5-4 مؤلفه هايهوش معنويازدیدگاه هايمختلف :.................................................................30

2-2-1-5-4-1 دیدگاهایمونز :.......................................................................................................32

2-2-1-5-4-2 دیدگاه فریدمن و مکدونالد :.................................................................................33

2-2-1-5-4-3دیدگاهنوبلووگان :.............................................................................................33

2-2-1-5-4-4 دیدگاهبروسلیچفیلد :.........................................................................................33

2-2-1-5-4-5 دیدگاه مک مولن :................................................................................................34

2-2-1-5-5 مؤلفه هايهوش معنويدراسلام :.....................................................................................34

2-2-1-5-6 مدل های هوش معنوی :......................................................................................................35

2-2-1-5-6-1مدلچهارمؤلفه ايکینگ :...........................................................................35

2-2-1-5-6-1-1 درک معنی فردی :..........................................................................35

2-2-1-5-6-1-2 آگاهی متعالی :...............................................................................35

2-2-1-5-6-1-3 تفکر انتقادی وجودی :....................................................................35

2-2-1-5-6-1-4 حالات هوشیاری بسط یافته :..........................................................35

2-2-1-5-6-2 مدل زهر و مارشال :....................................................................................35

2-2-1-5-6-3 مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :...........................................................................36

2-2-1-5-6-4 مدل پنج مؤلفه ای سیسک :..........................................................................37

2-2-1-5-6-4-1 ارزش های بنیادین :.....................................................................37

2-2-1-5-6-4-2 فضایل بنیادین :............................................................................37

2-2-1-5-6-4-3 تجارب بنیادین :...........................................................................37

2-2-1-5-6-4-4 قابلیت های بنیادین :....................................................................37

2-2-1-5-6-4-5 نظام های نمادین :.........................................................................37

2-2-1-5-6-5 مدل امرم :..........................................................................................................................37

2-2-1-5-6-5-1 هوشیاری :.............................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-1-1 دقت(توجه) :...............................................................................................38

2-2-1-5-6-5-1-2آگاهی فراعقلانی :.........................................................................................38

2-2-1-5-6-5-1-3 عمل (تمرین) :.............................................................................................38

2-2-1-5-6-5-2 متانت :.................................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-2-1 تقدیس :..........................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-2-2عشق :...............................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-2-3 توکل :.............................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-3 معنا :...................................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-4 تعالی :.................................................................................................................38

2-2-1-5-6-5-4-1 ارتباطکامل،متقابلومستقیمبهشیوهايعقلانی:.......................................38

2-2-1-5-6-5-4-2 کلنگری :.....................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-5 صداقت :..............................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-5-1 پذیرش :.....................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-5-2 صراحت :...................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-6 تسلیم آرام و بی دغدغه :....................................................................................39

2-2-1-5-6-5-6-1 آرامش :...................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-6-2 عدم خودخواهی و فروتنی :.....................................................................39

2-2-1-5-6-5-7 وابستگی درونی :...............................................................................................39

2-2-1-5-6-5-7-1 آزاديدرونیبههمراهفعالیت معقول :......................................................39

2-2-1-5-6-5-7-2 آزادی :.....................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-7-3 تشخیص :................................................................................................39

2-2-1-5-6-5-7-4 درستی :...................................................................................................39

2-2-1-5-6-6 مدل نوبل :........................................................................................................39

2-2-1-5-6-7 مدل سه مؤلفه ای وگان :...................................................................................39

2-2-1-5-7 اجزای هوش معنوی :............................................................................................................40

2-2-1-5-7-1 عقلشهودي: ..............................................................................................................40

2-2-1-5-7-2 ادراك مستدل: .........................................................................................................40

2-2-1-5-7-3 آگاهی بر خواسته ها و نیات :.....................................................................................40

2-2-1-5-7-4 قدرتوعدالت متمرکز:.............................................................................................40

2-2-1-5-7-5 عشقوشفقت:............................................................................................................40

2-2-1-5-7-6 شفا و بخشش :..........................................................................................................40

2-2-1-5-7-7 زندگی باشوق :..........................................................................................................40

2-2-1-5-7-8 زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :...................................................................................41

2-2-1-5-7-9 پیوند و خدمت خلاق :..................................................................................................41

2-2-1-5-7-10 پادشاهیخداوند،شاديوتکامل،وزندگیهمراهبا هوش معنويمطلوب :.............41

2-2-2راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:..............................................................................................................41

2-2-2-1تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:.....................................................................................................41

2-2-2-2 مفهوم یادگیری خودتنظیمی :......................................................................................................42

2-2-2-3 راهبردهای یادگیری :..................................................................................................................45

2-2-2-3-1طبقه بندی راهبردهای یادگیری:.................................................................................45

2-2-2-3-1-1 راهبردهای مرور ذهنی :..................................................................................45

2-2-2-3-1-2 راهبردهای بسط دهی :....................................................................................45

2-2-2-3-1-3 راهبردهای سازماندهی :..................................................................................46

2-2-2-3-1-4 راهبردهای نظارت بر درک مطلب :.................................................................46

2-2-2-3-1-5 راهبردهای عاطفی :........................................................................................46

2-2-2-4 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :................................................................................................46

2-2-2-4-1 راهبردهای شناختی :.......................................................................................................46

2-2-2-4-2 راهبردهای فراشناختی :..................................................................................................47

2-2-2-5 رابطهييادگيريخودتنظيمیوپيشرفتيادگيري :.......................................................................48

2-2-2-6 ويژگي هاييادگيرندگانبرخوردار ازتواناييخودتنظيميدريادگيري :........................................48

2-2-2-7 آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :............................................................................50

2-2-3 عملکرد تحصیلی :..................................................................................................................................52

2-2-3-1 مفهومعملکرد تحصيلي :............................................................................................................52

2-2-3-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي :..............................................................................................54

2-2-3-2-1 عوامل فردی :...............................................................................................................54

2-2-3-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :.......................................................................................54

2-2-3-2-3 عوامل آموزشگاهی :.....................................................................................................54

2-2-3-2-4 جنس :..........................................................................................................................54

2-2-3-3 مفهوم پيشرفت یا موفقیت تحصيلي :...........................................................................................55

2-2-3-4 عوامل موثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :....................................................................................56

2-2-3-5 نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :.....................................................................57

2-2-3-6 نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :......................................................................................59

2-2-3-7 رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :...............................62

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :............................................................................................................................................64

2-3-1 پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :............................................................64

2-3-2 پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران:.................................................................................66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................................69

3-2 نوع پژوهش :............................................................................................................................................................69

3-3 جامعه آماري :............................................................................................................................................................69

3-4 نمونه و روش نمونه گيري :........................................................................................................................................69

3-4-1 تعیین حجم نمونه :...........................................................................................................................................69

3-4-2 روش نمونه گیری :..........................................................................................................................................70

3-5 ابزارهای پژوهش :.....................................................................................................................................................70

3-5-1 معرفی پرسشنامه هوش معنوی :..............................................................................................................70

3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش معنوی :...................................................................................................70

3-5-1-2 پایایی پرسشنامه هوش معنوی :..................................................................................................71

3-5-1-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش معنوی :................................................................................71

3-6 پرسشنامه راهبردهاییادگیریخودتنظیمی((MSLQ :..............................................................................................723-6-1-معرفی پرسشنامهراهبردهاییادگیریخودتنظیمی :.................................................................................72

3-6-2 روایی پرسشنامه راهبردهاییادگیریخودتنظیمی :.........................................................................73

3-6-3 پایایی پرسشنامهراهبردهاییادگیریخودتنظیمی :..........................................................................73

3-6-4شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهاییادگیریخودتنظیمی :..........................................................74

3-7. نحوه اجرای تحقیق:...................................................................................................................................................74

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :...............................................................................................................................74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................................76

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :.......................................................................................................................................76

4-2-1 بومی و غیربومی :.....................................................................................................................................76

4-2-2 رشته تحصیلی :........................................................................................................................................77

4-2-3 سن شرکت کننده ها :...............................................................................................................................78

4-2-4 وضعیت تأهل :.........................................................................................................................................79

4-3 یافته های استنباطي پژوهش :......................................................................................................................................80

4-3-1 فرضیه پژوهشی اول :........................................................................................................................................80

4-3-2 فرضیه پژوهشی دوم :.........................................................................................................................................81

4-3-3 فرضیه پژوهشی سوم :.........................................................................................................................................81

4-3-4 فرضیه پژوهشی چهارم :......................................................................................................................................82

4-3-5 فرضیه پژوهشی پنجم :........................................................................................................................................83

4-3-6 فرضیه پژوهشی ششم :........................................................................................................................................83

4-3-7 فرضیه پژوهشی هفتم :.........................................................................................................................................84

4-3-8 فرضیه پژوهشی هشتم :........................................................................................................................................85

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................................89

5-2 یافته های اصلی :.......................................................................................................................................................89

5-3 محدوديت هاي پژوهش :...........................................................................................................................................94

5-4 پيشنهادهای پژوهش :.................................................................................................................................................95

منابع

منابع فارسی..............................................................................................................................................................98

منابع غیرفارسی ....................................................................................................................................................101

پیوست

پیوست الف) پرسشنامه هوش معنوی : ....................................................................................................................110

پیوست ب) پرسشنامه راهبردهاییادگیریخودتنظیمی(MSLQ).........................................................................113

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................116

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1. پرسشنامه هوش معنوی :.................................................................................................................................71

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیر

بومی بودن:.........................................................................................................................................................................76

جدول 4-2. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب رشته

تحصیلی :...........................................................................................................................................................................77

جدول4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :..........................78

جدول 4-4 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :........79

جدول 4-5. ضرایب همبستگی ساده بین هوش معنوی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :.....................................................80

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش معنوی و عملکرد تحصیلی :...........................................81

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان :........................81

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :................................................82

جدول4-9. ضرایب همبستگی ساده بین راهبردهای فرا شناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی :...........................................83

جدول4-10. ضرایب همبستگی ساده بین باورهای انگیزشی مهارت های خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی :........................83

جدول 4-11 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :......................................................................................................................................................................84

جدول 4-12. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:.........................................................................................................................................................84

جدول 4-13. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر راهبردهایی یادگیریخودتنظیمی:...........................................85

جدول 4-14 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی متغیرعملکرد تحصیلی بر اساس خرده مقیاس های هوش معنوی :....................................................................................................................................................................86

جدول 4-15. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی بر اساس راهبرد های یادگیری خودتنظیمی :........................................................................................................................................................86

جدول 4-16 جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر خرده مقیاس های هوش معنوی :..........................................87

 

 

فهرست شکل ها

شکل شماره 2-1 هرمهوش هايچندگانه :.......................................................................................................................18

شکل شماره 2-2 مدل هوش معنوی زهر و مارشال :..........................................................................................................34

شکل شماره 2-3الگوی نظریه یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت(1992):..............................................................42

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. نمودارتوزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب بومی و غیربومی :.......................................77

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب رشته تحصیلی :...........................78

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن :...........................................79

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل:............................80


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 404

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.