تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 150
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307703

مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر ....


مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر ....

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر .... بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه سبک­هاي فزرند پروري و پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با سبک­های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش­آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت معنی­داری وجود دارد (67/8 =F و 000/0=P). همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی­داری وجود دارد (929/2 =F و 055/0=P) و در نهایت تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد (926/2 =F و 05/0=P).

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...............................2

بیان مسأله....................................3

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی.................................... 6

عوامل فردی................................. 6

عوامل خانوادگی............................ 6

اهمیت و ضرورت پژوهش..................................... 8

هدف کلی پژوهش............................ 10

اهداف جزئی............................... 10

فرضیه های پژوهش...................................... 10

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها....................................12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مبانی نظری و تحقیقات پیشین. .................................21

مبانی نظری...................................... 21

سبک های فرزندپروری.......................................21

والدین گرم و آزادگذارنده..................................25

والدین گرم و کنترل کننده.............................................26

والدین سرد و آزاد گذارنده...................................26

والدین سرد و کنترل کننده......................................26

سبک مستبدانه و سلطه جو............................................. 27

سبک مقتدرانه..............................................27

سبک سهل گیرانه............................28

سبک غفلت گرایانه و بی توجه............................................29

سازگاری........................................... 29

انواع سازگاری.............................................. 30

1- سازگاری اجتماعی...................................... 30

2- سازگاری تحصیلی........................................... 30

3- سازگاری خانوادگی................................................ 31

تعاریف سازگاری اجتماعی................................... 31

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی....................................... 33

1- عوامل فردی............................................ 33

2- عوامل خانوادگی....................................... 34

3- عوامل اجتماعی................................... 34

4- عوامل مذهبی و اخلاقی........................................... 35

هیجان............................................... 37

هوش هیجانی.................................. 38

تاریخچه هوش هیجانی................................. 39

تعاریف هوش هیجانی................................... 44

مدلهای هوش هیجانی. .................................47

مدل توانایی....................................... 47

مدل هوش هیجانی دانیل گلمن...................................... 50

مدل شخصیتی بار-آن. ...................................53

الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی.......................................... 54

مفهوم سازگاری تحصیلی. ...................................54

دیدگاه های نظری درباره سازگاری. ...................................58

دیدگاه تحلیل روانی............................................. 58

دیدگاه روانشناسی فردی..................................... 59

نظریه رونی- اجتماعی.................................. 59

نظریه زیستی- اجتماعی.................................... 59

نظریه یادگیری. ............................61

نظریه یادگیری اجتماعی................................... 61

دیدگاه روانشناسی شناختی..................................... 61

نظریه بافت گرا.....................................62

پیشینه تجربی..................................... 64

جمع بندی فصل. ........................................67

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه.......................................66

طرح پژوهش.................................... 66

جامعه ی آماری............................................ 66

روش نمونه گیری................................. 66

الف) نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها...............................................67

ب) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها...........................................67

ابزارهای پژوهش......................................... 67

پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی................................... 69

روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی...................................... 69

خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی................................... 74

پایایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. ...................................74

روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی...................................... 74

خرده مقیاس سازگاری اجتماعی.................................. 78

پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی...................................... 78

روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی.................................... 78

پرسشنامه سبک فرزندپروری. ............................................82

پایایی پرسشنامه سبک هاي فزرندپروري............................................ 82

روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری..................................... 83

روش اجرای پژوهش...................................................... 86

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها.............................................87

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه........................................86

الف) یافته های توصیفی........................................ 86

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش.................................................. 88

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه.......................................100

تبیین فرضیه های پژوهش......................................... 100

محدودیت های پژوهش................................. 110

پیشنهادهای پژوهش.................................. 111

الف) پیشنهادهای نظری.......................................... 111

ب) پیشنهادهای کاربردی. .....................................112

خلاصه پژوهش........................................... 113

منابع فارسی..................................... 161

منابع انگلیسی.............................................. 166

 

 

 

فهرست جداول

شکل 1-2: سبک های فرزندپروری (اقتباس از مک کوبی و مارتین، 1983)....................... 22

جدول 1-3. سؤال های مربوط به هر مقیاس و خرده مقیاسهای آن .................................. 68

جدول2-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری هیجانی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 69

جدول 3-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی خرده مقیاس سازگاری هیجانی در پژوهش حاضر 72

جدول4-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 72

جدول 5-3. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی ساز گاری تحصیلی در پژوهش حاضر... 75

جدول6-3. پایایی خرده مقیاس پرسشنامه سازگاری تحصیلی در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون 76

جدول 7-3. .شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی در پژوهش حاضر... 78

جدول8-3. پایایی پرسشنامه سبک های فرزندپروری و خرده مقیاس های آن در دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن براون........................................................................................................................ 80

جدول 9-3 شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه ی سبک فرزند پروری در پژوهش حاضر... 85

جدول 1-4- میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاس های آن در دانش آموزان 87

جدول2-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت............................................................... 88

جدول 3-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت......................................................................... 88

جدول 4-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات سازگاری هیجانی در سبک های سه گانه فرزند پروری 89

جدول 5-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری تحصیلی در سبک های سهگانه پرورشی متفاوت 90

جدول 6-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین سازگاری اجتماعی در سبک های سه گانه فرزند پروری متفاوت 90

جدول 7-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های پرورشی متفاوت............. 91

جدول8-4- نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمرههای مؤلفه های سازگاری هیجانی (منع خشونت و تنبیه فیزیکی و رفتار جسورانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزند پروری متفاوت................ 91

جدول 9-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات منع خشونت و تنبیه فیزیکی در سبک های سه گانه فرزندپروری................................................................................................................................ 92

جدول 10-4 نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات تحمل نکردن رفتار جسورانه در سبک های سه گانه فرزندپروری................................................................................................................................ 93

جدول 11-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت 93

جدول 12-4 نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی نمرههای مؤلفه های سازگاری تحصیلی (همکاری و فعالیت یادگیری، توسعه فعالیت خلاقانه) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت........... 94

جدول 13-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات همکاری و فعالیت یادگیری در سبک های سه گانه فرزندپروری................................................................................................................................ 94

جدول 14-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات توسعه فعالیت خلاقانه در سبک های سه گانه فرزندپروری 95

جدول 15-4- خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، همکاری و فعالیت یادگیری، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت................................................................................................... 95

جدول 16-4-نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه بر میانگین نمرات مؤلفه های سازگاری اجتماعی (جو حمایتی و پاداش دهنده، ارتباط خانواده و مدرسه، فرصت برابر و مشارکت در تصمیم گیری) دانش آموزان پسر با سبک های فرزندپروری متفاوت..................................................................................................................... 96

جدول 17-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های سه گانه فرزندپروری................................................................................................................................ 97

جدول 18-4- نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات ارتباط خانواده و مدرسه در سبک های فرزندپروری متفاوت................................................................................................................................ 98

 

 

فهرست جداول

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری هیجانی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی...................................................................................................................... 71

نمودار 2-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری تحصیلی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی...................................................................................................................... 74

نمودار 3-3 ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی.......................................................................................................................... 77

نمودار 4-3. ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) مربوط به مقیاس فرزند پروری با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی................................................................................................................................ 81


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 211

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.