تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 77
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348055

اثربخشی معنا درما ني گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر ...........


اثربخشی معنا درما ني گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر ...........

چکیده

مقدمه : دوره پیری به عنوان حساس ترين و پر مخاطره آميزترين عمر آدمي بوده كه اساس شخصيت روحی معنوي انسان ها در اين مرحله پايه ريزي مي گردد و چنانچه سالمندان در اين مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگيرد ، چه بسا شکسته شده و روحیه خود را از دست خواهند دادو در تنهایی خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن سالمندان شهر .... می باشد. در مطالعه آزمایشی حاضر که از نوع پیش آـزمون – پس آزمون است و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه 200نفر) 100زن و100مرد) بود و جامعه پژوهشی کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر .... بودند .که از میان سالمندانی که در سال 1391-1392در آسایشگاه سالمندان شهر .... عضویت دارند انتخاب شدند وبر روی آنها روش معنا درمانی گروهی کار شد و پرشسنامه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن گرفته شد.نتایج تجزیه وتحلیل دادها وجود اثربخشی معنا درمانی گروهی بین کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی ناایمن سالمندان را با استفاده از همبستگی کنونی مورد تائید قرار دادند .همچنین وجود اثربخشی زیر را مورد تائید قرار داد.بین مقیاس معنا درمانی گروهی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد.وهمچنین بین معنا درمانی گروهی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن رابطه وجود دارد.در طرح این پژوهش از پیش آزمون –پس آزمون باگروه کنترل است که بصورت داوطلبانه انتخاب وبصورت تصادفی جایگزین می شود ،بهترین روش تجزیه تحلیل دادها ی استخراج شده این تحقیق از تحلیل کو واریانس چند متغیره انکوا از طریق spssانجام شده است براي اين پژوهش با توجه به نمرات پيش و پس آزمون بدست آمده از دو گروه آزمايش و كنترل در بين سالمندان شهر ....(با سطح اطمينان 95/0 )درصد، داراي اختلاف معني دار آماري بوده است و در دو فرضیه فرض H0رد وفرض H1تایید شده است

بحث ونتیجه گیری:مطالعه نشان داد که معنا درمانی گروهی بنظر می رسد بر کیفیت زندگی وتغییر سبک دلبستگی نا ایمن تاثیر گذار است .

کلید واژها: معنادرمانی گروهی- کیفیت زندگی- سبک دلبستگی ناایمن- سالمندان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده فارسی…............................................................................................................1

 

(فصلاول(كلياتطرحپژوهش

مقدمه….…..……….....................................................................................................3

بیان مساله.......................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت پژوهش .................................................................................................7

اهداف پژوهش...............................................................................................................9

سؤالات پژوهش............................................................................................................. 9

فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................9

تعریف نظری و عملياتي کیفیت زندگی....................................................................................9

تعریف نظري وعملیاتی دلبستگی ........................................................................................10

تعريف نظري و عملياتي معنا درماني......................................................................................10

تعریف نظری و عملیاتی سالمندی.........................................................................................11

فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش

مقدمه برنظريه معنا درماني..................................................................................................13

اصول معنا درماني.. ........................................................................................................14

نظريه معنا درماني فرانكل..................................................................................................14

پيشنهادهاي براي جستجوي معنا .......................................................................................15

روان نژندي انديشه زاد ....................................................................................................19

گروه درماني وجودگرا .....................................................................................................20

ارزش زندگي ..............................................................................................................21

معنا خواهي در ديدگاه فرانكل ............................................................................................21

نا اميدي وجودي ............................................................................................................23

حفظ خلاء وجودي .......................................................................................................23

انسان در جستجوي معناي غايي ..........................................................................................24

مفهوم مرگدر نظريه فرانكل...............................................................................................25

علت شناسي در نظريه فرانكل.............................................................................................26

مثلث روان نژندي ...........................................................................................................26

خودشكوفايي در معنا درماني ............................................................................................27

اثربخشي......................................................................................................................28

روان درماني در نظريه فرانکل................................................................................................28

مداخلات درمان يوتكنيك در نظريه فرانكل.............................................................................30

روش های افزايش آگاهي وجودي............................................................................................31

آموزش اهميت قبول مسئوليت براي معنا...................................................................................32

پرسش از مراجع اندر باره معنا..............................................................................................32

گسترش افق هاي فكري در حوزه ي منابع معنا...........................................................................32

توضيح دادن .................................................................................................................33

ضرب المثل هاي پيشنهادي ................................................................................................33

استخراج معنابار و ش پرسش و پاسخ سقراطي............................................................................33

به كارگيري تشبيهات ........................................................................................................34

استخراج معنا ازطريق نم........................................................................................................34

پيشنهاد معنا ....................................................................................................................35

تجزيه و تحليل رويا............................................................................................................35

قصدمتضاد ......................................................................................................................36

مرحله بعد ترس بیمار..........................................................................................................................................36

انديشه زدايي ...................................................................................................................37

روحانيت پزشكي ...............................................................................................................37

اصلاح نگرشها .................................................................................................................38

درمان گروهی سالمندان...............................................................................................................39

نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان...............................................................................41

روش های پیشگیری از افسردگی و تنهای درسالمندان.........................................................................42

مرور زندگی..........................................................................................................................43

نظریه ای روانی –اجتماعی دوران پیری....................................................................................43

نظریه دیگر رشد روانی اجتماعی دوران پیری.............................................................................44

نظریه پک:سهتکلیف انسجام منیاخویشتن..........................................................................45

نظریه لابووی-ویف:خبرگری هیجانی....................................................................................46

نظریه رابرت باتلر:.............................................................................................................47

نظریه بازسازی اجتماعی....................................................................................................48

نظریه جداسازی سالمندی................................................................................................49

نظریه زیستی شناختی پیری...............................................................................................50

اختلالات روانی سالمندی.................................................................................................51

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده............................................................51

پختگی پایان دوره بزرگسالی.............................................................................................52

ظرفیت های جدید تحول.....................................................................................................53

تغییرات در سطح بدنی ...................................................................................................54

روی آورد فعالیت..........................................................................................................55

روی اورد عدم تعهد.........................................................................................................................................55

مناسبت درون نسلی.سال خوردگان در شرایط مختلفی به سر می برند...................................................56

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی.............................................................................................57

روان درمانی در سالمندان...................................................................................................57

شادی در سالمندان..........................................................................................................59

ارتباط شادی وطول عمر در سالمندان...................................................................................60

نگرش ما بر سالمندان........................................................................................................60

برخورد صحیح با سالمندان.................................................................................................61

کیفیت زندگی................................................................................................................62

تاریخچه کیفیت زندگی.....................................................................................................63

ایا می توان کیفیت یا کیفیت زندگی راتعریف کرد........................................................................65

تعاریف کیفیت زندگی.......................................................................................................66

تعاریف موجود از کیفیت زندگی............................................................................................67

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی...................................................................................68

سنجش کیفیت زندگی.......................................................................................................70

احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی...........................................................................................................72

ویژگی های کیفیت زندگی......................................................................................................72

مولف کیفیت زندگی..........................................................................................................73

کیفیت زندگی.Qualitref lif.........................................................................................................74

ارتباط کیفیت زندگی با سلامت..........................................................................................................................75

عوامل موثر بر کیفیت زندگی.............................................................................................................................76

کیفیت زندگی مرتبط باسلامت.............................................................................................77

سنجش کیفیت زندگی........................................................................................................79

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان...................................................................................84

درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد.......................................................................87

خوش بینی و کیفیت زندگی..................................................................................................89

کیفیت زندگی در سالمندان...................................................................................................89

غفلت از کیفیت زندگی سالمندان..........................................................................................92

نگرش ما به سالمندان........................................................................................................93

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس...........................................................................93

دلبستگی.......................................................................................................................94

نظریه دلبستگی................................................................................................................95

نظریه های مختلف در مورد دلبستگی.......................................................................................96

نظریه روان تحلیل گری......................................................................................................96

نظريه فروید....................................................................................................................97

نظریه وینیکات..............................................................................................................98

نظریه اشپیتز....................................................................................................................99

نظریه اریکسون .............................................................................................................100

نظريه تحولی-شناختی......................................................................................................101

نظریه یادگیری................................................................................................................102

نظریه رفتارشناسی طبیعی..................................................................................................102

نظریه بالبی....................................................................................................................103

دلبستگی در گذر عمر ........................................................................................................106

دلبستگی .نظریه و نظام دلبستگی............................................................................................110

اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان..........................................................................................111

روابط دلبستگی بزرگسالان..................................................................................................113

گسترش نظریه دلبستگی بزرگسالان.......................................................................................114

ویژگی های طبقاتی دلبستگی در بزرگسالان.................................................................................114

پيشينه پژوهش داخلي و خارجی...........................................................................................119

 

فصلسومروشپژوهش

جامعه آماري ..................................................................................................................126

نمونه آماري ...................................................................................................................126

روش نمونه گيري و چگونگي جمع آوري اطلاعات......................................................................126

روش پژوهش .................................................................................................................127

ابزارهاي پژوهش .............................................................................................................127

روش تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش...........................................................................130

نحوه آموزش معنا درماني گروهي ...........................................................................................130

خلاصه آموزش معنا درماني ..................................................................................................130

فصل چهارم

توصیف داده ها.......................................................................................................................................133

تحليل توصيفي و استنباط داده ها (فرضيه اول)……………………………...………………..139

تحليل توصيفي و استنباط داده ها(فرضيه دوم)………………....……………………………...142

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری از وضعیت های جامعه شناسی..................................................................................147

تحليل و اثبات فرضيه اول…………………………...……………...…………………........148

تحلیل و اثبات فرضیه دوم.....................................................................................................149

پیشنهادهای کاربردی..........................................................................................................................................151

پيشنهاد هاي پژوهش …......................……………………….....…..………………………152

محدودیتها.........................................................................................................................................................153

منابع فارسی……………...……………………….....…………………………………154

منابع انگلیسی………………........……………………….....…………………………..159

پیوست شماره 1: برنامه آموزشی (پكيج معنا درماني) …….…......…….....…...………………….162

پیوست شماره 2:پرسشنامه کیفیت زندگی………....………………………….....……………184

پیوست شماره 3:پرسشنامه سبک دلبستگی.…………………………......…………………….185

پیوست شماره 4:خروجی spss........................................................................................................................186

چکیده انگلیسی………………………….......……………………………………............187


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 195

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.