تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 321
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482920

اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان


اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان

چکیده

هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان و مولفه هاي آن شامل واقعیت درمانی ، کاهش کمرویی ، و نارسایی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی 92-91 می باشد که بالغ بر 3000 نفر دانش آموز می­باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ا استفاده شده است. براي تعيين حجم نمونه از بین مدارس مقطع متوسطه، 4 مدرسه (2مدرسه دخترانه و 2 مدرسه پسرانه) و از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس بصورت تصادفی انتخاب گردید. 341 نفر بر اساس جداول حجم نمونه مورگان انتخاب شدند.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شده پرسشنامه کمرویی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو انجام ‌گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش آزمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از فراواني و درصد فراواني(جدولها، نمودارها) و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و در آخر نیز بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون ها به این نتیجه رسیده شد که آموزش واقعیت درمانی به طور معناداری باعث کاهش میزان کمرویی در دانش آموزان می گردد و این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معنادار باعث افزایش مهارتهای دانش آموزان در توصیف احساسات خود می گردد.

واژه های کلیدی: کمرویی ، نارسایی هیجانی، واقعیت درمانی

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

1

چکیده.................................................................................................................................................

 

فصل اول:کلیات تحقیق

3

1-1-مقدمه.........................................................................................................................................

5

1-2- بیان مسئله................................................................................................................................

6

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................................................

8

1-4-اهداف پژوهش..........................................................................................................................

8

1-5- فرضیه ها.................................................................................................................................

9

1-6-تعاریف نظری متغیرهای تحقیق................................................................................................

10

1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق..............................................................................................

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

12

2-1-مقدمه........................................................................................................................................

12

2-2-کمرویی....................................................................................................................................

14

2-2-1-علل کم رویی .....................................................................................................................

16

2-2-2-کمرويی و انزوا طلبی...........................................................................................................

17

2-2-3-سنين کمرويی.......................................................................................................................

17

2-2-4-آثار و نشانه های کمرویي.....................................................................................................

19

2-2-5-ريشه و علل کمرويي ..........................................................................................................

22

2-2-6-خطرات مهم تر.....................................................................................................................

22

2-2-7-راه های پيشگيری از کمرويی در کودکان.............................................................................

29

2-3-نارسایی هیجانی.........................................................................................................................

30

2-4-واقعیت درمانی..........................................................................................................................

30

2-4-1-تاریخچه واقعیت درمانی......................................................................................................

31

2-4-2- واقعیت درمانی و مفهوم آن.................................................................................................

35

2-4-3-تعریف واقعیت درمانی.........................................................................................................

36

2-4-3-1-نیاز اول(پیوند عاطفی دوسویه)........................................................................................

37

2-4-3-2-نیاز دوم (احساس ارزشمندی) ........................................................................................

38

2-4-4-مقایسه نظریه‌ها.....................................................................................................................

38

2-4-4-1-نظریه‌های درمانی سنتی (مخالف) .................................................................................

39

2-4-4-2-نظریه واقعیت گرایانه.......................................................................................................

39

2-4-4-3-عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی.................................................................................

40

2-4-4-4- اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی...............................................................................

40

2-4-4-5- عوامل مؤثر در رشد (درمان) .........................................................................................

41

2-4-5-خلاصه‌ای از نظریات مرتبط..................................................................................................

45

2-4-6-تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید...........................................................................

46

2-4-7-انتظار از واقعیت درمانی یا هدف..........................................................................................

46

2-4-8- فرآیند درمان.......................................................................................................................

47

2-4-9-نتایج مثبت بکارگیری روش واقعیت درمانی.......................................................................

48

2-4-10-فرایند درمان........................................................................................................................

49

2-4-11-اصول واقعیت درمانی.........................................................................................................

51

2-4-12-ویژگی های دیگر واقعیت درمانی.......................................................................................

52

2-5-پیشینه تحقیق.............................................................................................................................

 

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

55

3-1-مقدمه........................................................................................................................................

55

3-2 روش تحقیق...............................................................................................................................

55

3-3-طرح پژوهش.............................................................................................................................

55

3-4-جامعه آماری.............................................................................................................................

55

3-5-نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................

56

3-6-ابزارهای پژوهش.......................................................................................................................

57

3-7-روش اجرای پژوهش...............................................................................................................

58

3-8-روش تجزیه وتحلیل داده ها....................................................................................................

 

60

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-یافته‌های پژوهش......................................................................................................................

60

4-2-یافته های توصیفی....................................................................................................................

62

4-3-آمار استنباطی............................................................................................................................

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

69

مقدمه.................................................................................................................................................

69

5-1- بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................

72

5-2-محدودیت های تحقیق.............................................................................................................

73

5-3-پیشنهادات.................................................................................................................................

74

فهرست منابع.....................................................................................................................................

77

پیوست...............................................................................................................................................

80

چکیده انگلیسی.................................................................................................................................

 

 

 فهرست جداول

جدول شماره4-1: آمار توصيفي مربوط به گروه آزمایش و کنترل.............................................................60

جدول شماره 4-2: آمار توصيفي مربوط به سن.........................................................................................61

جدول شماره 4-3: آمار توصيفي مربوط به ترتیب تولد.............................................................................61

جدول شماره 4-4: آمار توصيفي مربوط به رشته تحصیلی.........................................................................62

جدول4-5- میانگین و انحراف معیار نمره ی کمرویی گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون..................................................................................................................................................62

جدول4-6- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر کمرویی.........................................................................................................................................63

جدول4-7- میانگین وانحراف معیار نمره ی دشواری در توصیف احساسات گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون............................................................................................................63

جدول4-8- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر دشواری در توصیف احساسات.....................................................................................................64

جدول 4-9- میانگین وانحراف معیار نمره ی دشواری در شناسایی احساسات گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون.............................................................................................................65

جدول4-10- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیردشواری در شناسایی احساسات............................................................................................65

جدول4-11- میانگین وانحراف معیار نمره ی تفکر عینی گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون.................................................................................................................................................66

جدول4-12- تحلیل کوواریانس روی میانگین‌های نمره‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر تفکر عینی...........................................................................................................................66


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 298

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.