تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 139
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307692

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی


اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

چکیده

افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مسأله­ای چالش برانگیز در عرصه­ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بوده است روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروهی آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بودند که در نیمه ی دوم سال 1393 به مراکز و کلینیک های درمانی و مشاوره ای شهر ماسال مراجعه کرده بودند. نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفری (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) بود که به طور داوطلبانه و به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خود کارآمد عمومی(GSE-10 و پرسشنامه احساس ­تنهایی(دهشیری، 1387) استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده گردید. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که روش درمانی شناختی- رفتاری به شیوه ی گروهی بر افرایش خودکارآمدی عمومی و نیز کاهش احساس تنهایی بیماران با افسردگی اساسی مؤثر است(05/0>P). با توجه به شيوع بالا و هزینه­های جانی و مالی اختلال افسردگی اساسی، اين یافته که درمان شناختی- رفتاری به شیوه­ی گروهی، موجب بهبودی افراد مبتلایان به افسردگی اساسی از طریق افزایش خودکارآمدی عمومی و کاهش احساس­تنهایی می­گردد، می­تواند مورد استفاده­ی درمانگران و مشاوران در این گروه از بیماران قرار گيرد.

واژه­های کلیدی: افسردگی اساسی، خودکارآمدی عمومی، احساس تنهایی

 

فهرست مطالب

چکیده پژوهش....................................................................................................................................................................................

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه.................................................................................................................................................................................................. 2

بیان مسأله........................................................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................................. 6

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................. 8

فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................................................... 9

متغیرهای پژوهش............................................................................................................................................................................. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی............................................................................................................................................................. 9

تعاریف مفهومی متغیرها.................................................................................................................................................................. 9

تعاریف عملیاتی متغیرها................................................................................................................................................................ 10

فصل دوم (ادبیات و پیشینه ی پژوهش)

پیشگفتار........................................................................................................................................................................................... 13

اختلال افسردگی............................................................................................................................................................................. 13

تعریف افسردگی............................................................................................................................................................................. 18

انواع افسردگی................................................................................................................................................................................. 20

نظریه های افسردگی...................................................................................................................................................................... 25

جنسیت و افسردگی....................................................................................................................................................................... 32

تفاوت های فردی و افسردگی...................................................................................................................................................... 34

تأثیر افسردگی بر ابعاد زندگی....................................................................................................................................................... 34

علائم افسردگی اساسی.................................................................................................................................................................. 36

علل افسردگی.................................................................................................................................................................................. 39

ویژگی ها و ابعاد تشخیصی اختلال افسردگی............................................................................................................................ 43

درمان افسردگی............................................................................................................................................................................... 43

روان درمانی..................................................................................................................................................................................... 44

روان درمانی از دیدگاه های مختلف ........................................................................................................................................... 47

دارو درمانی..................................................................................................................................................................................... 48

شوک درمانی .................................................................................................................................................................................. 50

شناختی درمانی .............................................................................................................................................................................. 50

درمان شناختی- رفتاری ............................................................................................................................................................... 51

فرایندهای درمان شناختی- رفتاری ............................................................................................................................................. 56

راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری................................................................................................................................. 61

آموزش مثبت نگری....................................................................................................................................................................... 66

احساس تنهایی................................................................................................................................................................................ 67

سبب شناسی احساس تنهایی........................................................................................................................................................ 70

احساس تنهایی در بیماری های نوروتیک................................................................................................................................... 72

خودکارآمدی................................................................................................................................................................................... 74

تأثیر خودکارآمدی بر سلامت ...................................................................................................................................................... 76

عوامل مرتبط با احساس کارآمدی................................................................................................................................................ 78

پیشینه ی پژوهشی.......................................................................................................................................................................... 79

پژوهش های انجام شده در داخل کشور..................................................................................................................................... 79

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور................................................................................................................................ 82

فصل سوم (روش‌شناسی)

روش پژوهش................................................................................................................................................................................. 87

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................................ 87

ابزارهای اندازه گیری..................................................................................................................................................................... 87

روش اجرای پژوهش..................................................................................................................................................................... 89

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................................................................................. 89

خلاصه­ی پروتکل درمانی.............................................................................................................................................................. 89

فصل چهارم (تجزیه و تحلی داده ها)

مقدمه................................................................................................................................................................................................ 94

یافته­های توصیفی و جمعیت شناختی.......................................................................................................................................... 95

تحلیل یافته­های پژوهش.............................................................................................................................................................. 100

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

مقدمه.............................................................................................................................................................................................. 109

بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................................................... 111

محدودیت ها................................................................................................................................................................................ 117

پیشنهادهای کاربردی.................................................................................................................................................................... 118

پیشنهادها پژوهشی....................................................................................................................................................................... 118

منابع فارسی................................................................................................................................................................................... 120

منابع انگلیسی................................................................................................................................................................................ 124

پیوست ها...................................................................................................................................................................................... 127

چکیده­ی انگلیسی......................................................................................................................................................................... 138

 

 

فهرست جداول

جدول شماره1-4: توزیع نمونه ها به تفکیک جنسیت....................................................................................................... 95

جدول شماره2-4: فراوانی مربوط به سطح تحصیلات نمونه ها....................................................................................... 95

جدول شماره3-4:شاخص های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه................................................................................ 96

جدول شماره4-4:فراوانی مربوط به وضعیت تأهل نمونه ها............................................................................................ 97

جدول شماره5-4:شاخص های توصیفی مربوط به شغل................................................................................................. 97

جدول شماره6-4:میانگین اولیه نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای خودکارآمدی و احساس تنهایی.......... 98

جدول شماره7-4:میانگین­های تعدیل شده مربوط به متغیرهای خودکارآمدی و احساس­تنهایی................................ 99

جدول شماره8-4: آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس - کوواریانس ............................................. 101

جدول شماره9-4:آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها.................................................................................. 101

جدول شماره10-4:نتایج آزمون تحلیل­کوواریانس چندمتغیره در مورد اثر متغیر­مستقل بر متغیرهای­وابسته........... 101

جدول شماره11-4:نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در خودکارآمدی و احساس تنهایی............ 102

جدول شماره12-4:آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها............................................................................... 103

جدول شماره13-4:نتایج تحلیل کوواریانس اثر روش درمانی بر افزایش خودکارآمدی عمومی.............................. 103

جدول شماره14-4:نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در متغیرخودکارآمدی.................................. 103

جدول شماره15-4:آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس ها............................................................................... 104

جدول شماره16-4:نتایج تحلیل کوواریانس اثر روش درمانی بر احساس تنهایی....................................................... 105

جدول شماره17-4:نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه جفتی میانگین­ها در خودکارآمدی و احساس تنهایی............ 105

جدول شماره18-4:نتایج تحلیل­کوواریانس مربوط به اثر متغیر­مستقل بر مؤلفه­های احساس تنهایی.......................... 96

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره1-4:نمودار فراوانی ستونی مربوط به تفکیک جنسیت............................................................................. 95

نمودار شماره2-4:نمودار مربوط به فراوانی سطح تحصیلات گروه آزمایش و گروه کنترل......................................... 96

نمودار شماره3-4:نمودار مربوط به فراوانی سن افراد در گروه های آزمایش و کنترل................................................. 96

نمودار شماره4-4:نمودار مربوط به وضعیت تأهل گروه آزمایشی و گروه نمونه.......................................................... 97

نمودار شماره5-4:نمودار فراوانی شغل در گروه آزمایشی و گروه کنترل....................................................................... 98

نمودار شماره6-4:نمودار خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته............................................................ 100

نمودار شماره7-4:نمودار مربوط به میانگین های پس آزمون متغیر خودکارآمدی در گروه ها.................................. 104

نمودار شماره8-4:نمودار مربوط به میانگین­های پس­آزمون متغیر احساس تنهایی در گروه ها................................. 106


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 182

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.