تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 317
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332881

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی


اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی

چکیده

از آنجا كه قلب يكي از مهم ترين و حساس ترين اعضاي بدن آدمي است، آسيب به آن بر وضعيت روحي و رواني فرد تأثير نامطلوب مي گذارد. عدم توجهبهاسترس هاوواكنش هايروانيمبتلايان،سبب توسعهبيماريآنانميگردد. هدف اینپژوهشبررسی اثربخشیبرنامهکاهشاسترسمبتنیبرذهنآگاهی (MBSR) بر کیفیتزندگی،استرسادراكشدهوبهزیستیروانشناختیبیمارانقلبی-عروقی است. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از گمارش تصادفی است. نمونه این پژوهش را 30بیمار قلبی تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه بیماران قلبی (مرد و زن) شهرستان بندرعباس بود ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36 )، بهزیستی روانشناختی ریف و استرس ادراک شده (1983)بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشاندادکهآموزش روش MBSR درکاهش استرس ادراک شده و بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی درسطح 99%مؤثراست و همچنین اثربخشی معناداری در سطح 95% در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی مشاهده شد. بنابراین می توان این روش درمانی را برای کاهش مشکلات روانشناختی این بيماران توصيه كرد.

واژگان کلیدی: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، استرس ادراک شده، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی، بیماری قلبی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

2-1-بیان مسأله

3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1-اهداف تحقیق

5-1- سوالات تحقیق....................................

6-1-فرضیه‌های تحقیق

7-1-متغیرهای تحقیق.................................................................................................................

8-1-تعاريف نظری و عملیاتی متغیرها................................

1-8-1-تعاریف مفهومی

2-8-1-تعاريف عملياتي

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

2-2- مبانی نظری تحقیق.............................................................................................................

1-2-2-بیماری قلبی....................................................................................................................

1-1-2-2-عوامل خطرزا..............................................................................................................

1-1-1-2-2-سابقه خانوادگی.......................................................................................................

2-1-1-2-2-جنسیت..................................................................................................................

3-1-1-2-2-سن........................................................................................................................

4-1-1-2-2-سیگار....................................................................................................................

5-1-1-2-2-فشارخون بالا..........................................................................................................

6-1-1-2-2-عدم فعالیت بدنی....................................................................................................

7-1-1-2-2-بیماری قند.............................................................................................................

8-1-1-2-2-چاقی.....................................................................................................................

9-1-1-2-2-تنش های روانی(استرس).........................................................................................

2-1-2-2-پیامدهای بیماری قلبی..................................................................................................

1-2-1-2-2-افسردگی................................................................................................................

2-2-1-2-2-استرس...................................................................................................................

3-2-1-2-2-ترس و اضطراب.....................................................................................................

4-2-1-2-2-خشم.....................................................................................................................

3-1-2-2-روش های درمان.........................................................................................................

2-2-2-كيفيت زندگي ................................................................................................................

1-2-2-2-تعاریف کیفیت زندگی.................................................................................................

2-2-2-2-ویژگی های کیفیت زندگی............................................................................................

3-2-2-2-ابعاد کيفيت زندگی......................................................................................................

1-3-2-2-2-بعد فيزيكي.............................................................................................................

2-3-2-2-2-بعد اجتماعي ..........................................................................................................

3-3-2-2-2-بعد روانی ..............................................................................................................

4-3-2-2-2-بعد جسمي.............................................................................................................

5-3-2-2-2-بعد روحی .............................................................................................................

6-3-2-2-2-بعد محیطی ............................................................................................................

4-2-2-2-شاخص‌های کیفیت زندگی ..........................................................................................

5-2-2-2-خانواده و کیفیت زندگی............................................................................................

3-2-2- بهزیستی روانشناختی .....................................................................................................

1-3-2-2-تعریف بهزیستی روانشناختی.........................................................................................

2-3-2-2-مولفه های بهزیستی روانی............................................................................................

3-3-2-2-نظریات در خصوص بهزیستی روانی..............................................................................

1-3-3-2-2-نظریه ریف.............................................................................................................

2-3-3-2-2-نظريه فرانکل .........................................................................................................

3-3-3-2-2- نظریه ويسينگ و وان دان .......................................................................................

4-2-2- استرس ادراک شده.........................................................................................................

1-4-2-2-تعريف استرس............................................................................................................

2-4-2-2-اثرات استرس ...........................................................................................................

3-4-2-2- عواملمؤثردربروزاسترس........................................................................................

4-4-2-2-منابعاسترس...............................................................................................................

5-4-2-2-علائماسترس..............................................................................................................

1-5-4-2-2-علائمجسماني........................................................................................................

2-5-4-2-2-علائمروانيورفتاري.............................................................................................

6-4-2-2-نظريههایاسترس......................................................................................................

1-6-4-2-2-نظريةروانکاوی......................................................................................................

2-6-4-2-2-نظريةضعفجسماني..............................................................................................

3-6-4-2-2-نظريةتكوينوتعادلخودكار..................................................................................

4-6-4-2-2-نظريةپردازشاطلاعات...........................................................................................

7-4-2-2-نقشاسترسدربروزبيماريها...................................................................................

5-2-2-ذهن آگاهی.....................................................................................................................

1-5-2-2-تعریف ذهن آگاهی......................................................................................................

2-5-2-2-کاهش استرس مبتنيبر ذهن آگاهی ..............................................................................

3-2- پیشینه ادبیات.....................................................................................................................

فصل سوم:روش تحقیق

1-3-مقدمه.................................................................................................................................

2-3-روش تحقیق.......................................................................................................................

3-3- جامعه آماری......................................................................................................................

4-3-برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................

5-3-ابزار گردآوری داده ها .........................................................................................................

1-5-3 -پرسشنامه SF-36 ........................................................................................................

2-5-3- پرسشنامه بهزیستی روانشناختی........................................................................................

3-5-3-مقیاس استرس ادراک شده................................................................................................

6-3- شيوهاجرا..........................................................................................................................

7-3-تکنیک های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی.....................................................................

1-7-3-تکنیک تنفس..................................................................................................................

2-7-3- تنفس شكمي (ديافراگمي)...............................................................................................

3-7-3-تکنیک تفکر نشسته(مراقبه)...............................................................................................

4-7-3-تکنیک اسکن بدن (بررسی بدن)........................................................................................

5-7-3-تکنیک پیاده روی متفکرانه................................................................................................

6-7-3-تکنیک یوگا....................................................................................................................

8-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده ها

4-1-مقدمه

4-2-تحلیل توصیفی داده ها

4-3-تحلیل استنباطی داده‌ها (آزمون فرضیه ها)

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه ای از نتایج پژوهش

1-5-مقدمه.................................................................................................................................

2-5-خلاصه تحقیق.....................................................................................................................

3-5- نتیجه گیری و بحث............................................................................................................

4-5-نتیجه گیری.........................................................................................................................

5-5-محدودیت های پژوهش.......................................................................................................

6-5-پیشنهادات..........................................................................................................................

منابع..........................................................................................................................................

الف- منابع فارسی.......................................................................................................................

ب- منابع لاتین............................................

چكيده لاتین

 

 

فهرست جداول

جدول 1-2: تعاریف ذهن آگاهی...................................................................................................

جدول 1-3: تحلیل آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس­ها SF-36 در نمونه ایرانی.....................................

جدول 2-3: برنامه تمرین هشت هفته ای آموزش ذهن آگاهی .........................................................

جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت( مرد – زن )..........

جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن..................................

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر وضعیت تاهل....................

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر میزان تحصیلات..................

جدول 5-4: توزیع فراوانی متغير شغل در نمونه آماری مورد مطالعه...................................................

جدول 6-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر محل سکونت....................

جدول 7-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه به تفکیک وضعیت گروهی.......................

جدول8-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای کیفیت زندگی....

جدول9-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای متغیر بهزیستی روانشناختی

جدول10-4: میانگین و انحراف معیار نمرات بیماران در پیش آزمون و پس آزمون برای متغیر استرس ادراک شده

جدول11-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش و کنترل....

جدول12-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات کیفیت زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل.........

جدول13-4: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نمرات استرس ادراک شده در گروه آزمایش و کنترل......

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت ( مرد – زن )......................

نمودار 2-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن...............................................

نمودار 3-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر سن...............................................

نمودار 4-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر میزان تحصیلات..............................

نمودار5-4: نمودار ستوني توزیع فراوانی متغير شغل در نمونه آماری مورد مطالعه................................

نمودار 6-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر محل سکونت.................................

نمودار 7-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب وضعیت گروهی(آزمایش و کنترل)...........


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 312

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.