تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 83
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332525

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای .... سال 91-90


ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای .... سال 91-90

 

چكيده

مقدمه و هدف: اعتياد بهاينترنت موضوع نو و مسئله ايي فراگيراست كه درسال هاي اخير به عنوان اعتياد رفتارمحور مورد توجه محققين و صاحب نظران مسائل اجتماعي قرارگرفته است.پژوهش حاضربا هدف پيش بيني وابستگي به اينترنت براساس دو ویژگی شخصیتی جذب، غرق شدن، سن، جنسیت و تاهل می باشد.

مواد و روش ها: روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق، توصیفی(غیر آزمایشی) به روش همبستگی و شيوه جمع آوري داده ها، پرسشنامه ميباشد. جامعه آماري تحقيق جامعه آماری که بر حسب جنسیت و تاهل در چهارگروه زن، دختر، مرد و پسر در سنين مختلف از کاربران اینترنتی در شهرهای .... در بهار 1391 به روش نمونه گیری در دسترس 308 نفرانتخاب و انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ي وابستگي به اينترنت يانگ، غرق و جذب شدن استفاده شد است.

يافته ها: يافته ها نشان داد كه بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به غرق شدن رابطه معناداری وجود دارد فرضيه صفر رد شده و با اطمينان 99/0 نتيجه می گيريم بین اعتياد به اينترنت و غرق شدن رابطه خطی وجود دارد، بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه صفر رد شده و با اطمینان99/0 نتیجه میگیریم بین اعتياد به اينترنت و مولفه روياپردازي و ديگر حالتهاي هشياري از مقياس جذب شدن تلگن رابطه خطی وجود دارد، بين اعتیاد به اينترنت با سن رابطه معنا داری وجود دارد ضریب همبستگی محاسبه شده در سطح کمتر از یک هزارم معنادار می باشد. فرضیه پذیرفته می شود ضریب همبستگی به دست آمده بیانگر همبستگی منفی معنادار بین اعتیاد به اینترنت با سن می باشد.و همچنین وجود رابطه بین اعتیاد به اینترنت با جنسیت، تأهل و رابطه این دو نشان داد که وضعیت تأهل و جنسیت بر اعتیاد به اینترنت موثر است اما وضعیت تأهل تاثیری بر آن ندارد بیشترین تاثیر را گروه جنسیت پسردارد.

نتيجه گيري : يافته هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر تأثير برخي عوامل مانند تأهل ، جنسیت، سن، غرق وجذب شدن بر روی اعتیاد به اینترنت می باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، تدوين برنامه هاي آموزشي موثرو تلاش براي رفع مشكلات جوانان براي محدود كردن رشد اعتياد به اينترنت در بين کاربران پیشنهاد می گردد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اولكليات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1-هدف علمی.. 6

1-4-2- هدف کاربردی.. 6

1-5-فرضیه های های تحقیق.. 6

1-6- متغیرهای تحقیق.. 7

1-6-1-تعریف مفاهیم نظری.. 7

1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی.. 7

فصل دومادبیات و پيشينه تحقيق

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی.. 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت... 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت... 12

2- 1- 4- ارزیابی.. 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU)16

2-1-9- تشخیص..... 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها19

2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت... 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت... 29

2-1-14- جذب شدن. 31

2-1-15-غرق شدن. 32

2-1-15-2- انواع غرق شدن. 35

2-1-15-3-حالتهاي غرق شدن. 36

2-2-پیشینیه عملی.. 39

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 45

فصل سومروش شناسي تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 49

3-2- جامعه آماری.. 49

3-3- نمونه تحقیق.. 50

3-3-1- حجم نمونه آماری.. 50

3-3-2- روش نمونه گیری.. 50

3-4-ابزارگردآوری آطلاعات... 50

3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)51

3-4-2-مقياس جذب تلگن (TAS)52

3-4-3 پرسشنامه تمايلات غرق شدن (ITQ)54

3-5- روش اجرای پژوهش... 61

3-6- روش تحلیل داده ها61

فصل چهارمیافتهها ونتایج تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-1- 2- نتایج آمار توصیفی.. 63

4-3-تحلیل فرضیه ها65

فصل پنجمبحث وتفسیر نتایج.. 71

5-1- مقدمه. 72

5-2- بحث وتفسیر)بررسي فرضيه ها(72

5-3- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 74

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 75

منابع ومآخذ. 76

پیوست... 83

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) : تفسیر و طبقه بندی اعتیاد به اینترنت.......................................................................................... 51

جدول (3- 2): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 59

جدول (3- 3) : تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS)59

جدول (3– 4 ) :همبستگی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 60

جدول( 3-5) : همبستگی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 60

جدول(4- 1): میانگین و انحراف معیار پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در 4 گروه 64

جدول (4- 2) : نتايج تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين اعتیا به اینترنت در چهارگروه 64

جدول (4-3):تحلیل رگرسیون متغیر پیش بین(غرق شدن) 65

جدول شماره (4-4): تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین(جذب ودیگر حالت های هشیاری) 65

جدول(4-5): ضرايب رگرسيون متغيرهای پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت در تحليل رگرسيون. 66

جدول (4-6):ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سن .. 67

جدول (4-7):آزمون لوین برای همسانی خطای واریانس و درجات آزادی.. 67

جدول (4- 8): تحلیل کواریانس (سن،جنسیت وتاهل،تعامل تاهل و جنست) 68

جدول(4-9): مقایسه زوجی میانگین اعتیاد به اینترنت در چهار گروه 69

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) : میانگین اعتیاد به اینترنت در چهار گروه پس از حذف تاثیر سن............................................... 70

 

فهرست اشکال

شكل 2-1 غرق شدن در واقعيت... 37

شكل 2- 2 غرق شدن به هنگام خواب ديدن (تصوير سمت راست) و خيالبافي (تصوير سمت چپ) 38

شكل 2-3 دو نفر در يك محيط مجازي ادراكي (مثلا يك فيلم) كه يكي غرق شده (تصوير سمت راست)ديگري غرق نشده است (تصوير سمت چپ) 38

شكل2- 4 دو نفر در يك محيط مجازي مفهومي.. 39


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 178

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.