تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 70
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348048

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام


بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام

چکیده

با توجه به اینکه یکی از رایج­ترین اختلالاتروان­پزشكي اعتیاد می­باشد، «شناخت­درمانی» ابزاری است که درمانگران با تأثیرگذاری بر افکار و باورها،جهت درمان کنترل و درمان اعتیاد بکار می­برند، به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر شهر ايلام در سال 1393 صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تحربی با پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل ودوره پيگيري بوده، جامعه آماری شامل 40 نفر از افراد دچار سوء­مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد، که به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری قرار داده شدند، ابزار مورد استفاده، باورهايمرتبطباموادمخدر رايتوبك (1993) و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS) بود، تجزیه و تحلیل اطلاعات با برنامه spss20 و تحلیل کواریانس صورت گرفت نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت معناداري بين گروهآزمايش و گواه، در مرحله پيگيري، از لحاظ باورهای مرتبط با مواد و نگرش­های ناکارآمد، وجود دارد. از میان متغیرهای جمعیت شناختی نیز، تحصیلات و میزان درآمد با نگرش ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد دارای رابطه بودند. در مجموع با اثبات تاثیر مثبت درمان شناختی بر افکار و باورهای مرتبط با مواد و کاهش نگرش­های ناکارآمد، لزوم توجه و استفاده بیشتر از این رویکرد به درمانگران، روان­شناسان و مددکاران پیشنهاد می­گردد.

 

کلمات کلیدی: سوء­مصرف مواد، شناخت درمانی، باورهای مرتبط با مواد، نگرش­های ناکارآمد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- اهداف جزیی.. 8

1-5- سؤالات تحقیق. 8

1-5- 1- سؤال اصلی.. 8

1-5- 1- سؤالات فرعی.. 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

1-6-1- فرضیه اصلی.. 8

1-6-2- فرضیات فرعی.. 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9

1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 10

فصل دوم:ادبیات، پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی.. 13

2-2-1- رویکرد شناختی.. 13

2-2-2- مفاهیمعمدهنظریه‌های شناختی.. 14

2-2-3- رویکرد شناخت درمانی.. 14

2-2-4- اصول بنیادی درمان شناختی.. 16

2-2-5- شناخت درماني گروهي مايكل فري.. 16

2-2-6- مدل شناخت درمانی مایکل فری.. 16

2-2-7- انواع تکنیک‌های شناخت درمانی.. 17

2-2-8- شناخت درمانی از دیدگاه بک... 18

2-2-9- هدف‌های درمان. 19

2-2-10- سنجش در شناخت درمانی.. 19

2-2-10-1- روش‌های استفاده از فنون سنجش... 19

2-2-11- رابطه درمانی.. 19

2-2-12- فرایند درمان. 20

2-2-13- کاربردهای درمان شناختی.. 22

2-2-14- فنون درمان. 23

2-2-15- تفاوت دیدگاه شناختی درمانی با روان تحلیلی.. 24

2-2-16- محدودیت‌ها و انتقادهای وارد شده به درمان شناختی.. 25

2-2-17- شناخت درمانی در اعتیاد. 25

2-3- مفهوم شناسی نظری نگرش‌های ناکارآمد. 26

2-3-1- تعریف نگرش... 26

2-3-2- عناصر نگرش... 26

2-3-3- اهمیت شناخت نگرش... 27

2-3-5- مفهوم نگرش‌های ناکارآمد. 28

2-3-6- الگوهای شناختی و نظریات نگرش‌های ناکارآمد. 29

2-3-7- نقش افكار و باورها در مصرف مواد بر مبنای ديدگاه‌هاي شناختی.. 30

2-3-8- ارتباط نگرش و باور با مصرف مواد بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی.. 31

2-3-9- اهمیت و تأثیر نگرش مثبت به مصرف مواد. 31

2-4-مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر. 32

2-4-1- تعریف باور. 32

2-4-2- باور و حالات بازنما33

2-4-3- منابع باورها33

2-4-4- رابطه باور و نگرش... 33

2-4-5- عقاید و باورها در رابطه با مصرف مواد. 34

2-4-6- باورهای غلط و رایج نسبت به مصرف گونه‌های مواد مخدر. 35

2-4-7- ارتباط باور فردی و مصرف مواد. 36

2-4-8- باورهای غیر منطقی و اعتیاد. 37

2-4-9- باورهای فراشناختی و اعتیاد. 38

2-5- پیشینه تحقیق. 42

2-5-1- مطالعات داخلی.. 42

2-5-1- مطالعات خارجی.. 47

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 50

3-2- روش تحقیق. 50

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 51

3-4- ابزار اندازه‌گیری تحقیق. 51

3-5- روش اجرا54

3-6- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها56

فصل چهارم:تجزيهوتحليليافته‌ها

4-1- مقدمه. 58

4-2-آمار توصیفی.. 58

4-2-1- گروه سنی.. 59

4-2-2- وضعیت تاهل. 59

4-2-3- تحصیلات.. 60

4-2-4- میزان درآمد ماهیانه. 61

4-2-5- وضعیت شغلی.. 62

4-2-6- آزمون همسانی واریانس ها63

4-2-7- آزمون همسانی واریانسها63

4-2-8- میانگین و انحراف معیار نمرات نگرشهای ناکارآمد در گروهها64

4-2-9- میانگین و انحراف معیار نمرات باورهای مرتبط با مواد در گروهها64

4-3- آمار استنباطی.. 65

4-3-1- فرضیه (1)65

4-3-2- فرضیه (2)66

4-3-3-فرضیه (3)66

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 68

5-2- بحث (آزمون فرضیات)68

5-3- نتیجه گیری.. 72

5-4- راهکارها و پیشنهادات.. 74

5- 4-1- پیشنهادات کاربردی.. 75

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 76

5-5- محدودیت‌های پژوهش... 76

منابع. 78

پیوست ها87

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- سؤالات و شاخص‌های مربوط به هر کدام از متغیرهای پژوهش... 53

جدول 3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر در پژوهش حاضر. 53

جدول 3-3- شرحجلساتآموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد 55

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد سن گروه‌های مورد مطالعه. 59

جدول 4-2- توزیعفراوانیو درصدوضعیتتاهلدرگروههايموردمطالعه. 59

جدول 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات گروههايموردمطالعه. 60

جدول 4-4- توزیع فراوانی میزان درآمد گروه‌های مورد مطالعه. 61

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت شغلی گروه‌های مورد مطالعه. 62

جدول 4-6- آزمونلوينبرايبررسييكسانيواريانس... 63

جدول 4-7- نتايجآزمونكولموگروفاسميرنفبرايبررسينرمالبودنتوزيعهادرمتغيرهاي موردمطالعه. 64

جدول 4-8- میانگینوانحرافمعیارنمراتپیشآزمون،پسآزمونوپیگیرينمراتنگرش ناکارآمددردوگروه64

جدول4-9- میانگینوانحرافمعیارنمراتپیشآزمون،پسآزمونوپیگیرينمراتباورهای مرتبط با مواددردوگروه64

جدول 4-10- نتایجتحلیلکواریانستاثیرشناخت درمانیبرمیزاننمراتنگرشناکارآمدپسآزمونوپیگیري.. 65

جدول 4-11- نتايجتحليلكواريانسبرايبررسياثربخشيشناخت درمانیبرباورهايمرتبطبامواد. 66

جدول 4-12- ضریب همبستگيپيرسونبین باورهای مرتبط با مواد و نگرشهای ناکارآمد با عوامل زمینه‌ای (متغیرهای دموگرافیک)66

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- توزیع فراوانی و درصد سن گروه‌های مورد مطالعه. 59

نمودار 4-2- توزیعفراوانیو درصدوضعیتتاهلگروه‌هايموردمطالعه. 60

نمودار 4-3- فراوانی و درصد تحصیلات گروههايموردمطالعه. 61

نمودار 4-4- توزیع فراوانی میزان درآمد گروه‌های مورد مطالعه. 62

نمودار 4-5- توزیع فراوانی وضعیت شغلی گروه‌های مورد مطالعه. 63

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1- مدل شناخت درمانی، برگرفته از کتاب شناخت درمانی گروهی.17


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 633

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.