تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 53
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333324

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم


مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به  میگرن با افراد سالم

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند،مانوا،میانگین،انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.

واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن

 

فهرست مطالب

عنوان .................صفحه

چکیده.................................................................................................................................... 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه.............................................................................................................................. 3

1-2.بیان مساله........................................................................................................................ 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش................................................................................................. 9

1-4.هدف های پژوهش........................................................................................................... 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش.................................................................................................. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش.............................................................................................. 11

1-5.سوالات پژوهش.............................................................................................................. 11

1-6.فرضیه های پژوهش......................................................................................................... 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی............................................................................................ 12

1-7-1.تعریف میگرن......................................................................................................... 12

1-7-2.تحریف شناختی...................................................................................................... 12

1-7-3.طرحواره هیجانی..................................................................................................... 13

1-8.خلاصه فصل................................................................................................................... 13

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری................................................................................................ 15

2-1.مقدمه.............................................................................................................................. 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن.............................................................................................. 15

2-2-1.تاریخچه................................................................................................................. 15

2-2-2.تعریف میگرن......................................................................................................... 16

2-2-3.علل میگرن.............................................................................................................. 17

2-2-4.انواع میگرن............................................................................................................. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ...................................................................................... 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد.................................................................................. 19

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن ........................................................................................... 19

2-2-5.پاتوژنز................................................................................................................... 21

2-2-6.تشخیص بیماری...................................................................................................... 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن..................................................................................... 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن....................................................................................... 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن....................................................................................... 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن....................................................................................... 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن.......................................................................... 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن............................................................................... 26

2-2-11.دوپامین در میگرن.................................................................................................. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن........................................................................... 27

2-2-13.یافته های بالینی..................................................................................................... 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک....................................................................... 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار........................................................................................ 28

2-2-16.درمان میگرن......................................................................................................... 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن........................................................................................... 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ.................................................................................................... 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی................................................................................................... 34

2-2-20.سبک زندگی......................................................................................................... 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن............................................................................... 34

2-3. ادبیاتوگسترهينظري تحریف های شناختی................................................................... 35

2-3-1.تعریف شناخت‌....................................................................................................... 35

2-3-2.روانشناسی شناختی.................................................................................................. 35

2-3-3.افکار خودآیند......................................................................................................... 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت.......................................................................... 36

2-3-5.مدلABC الیس....................................................................................................... 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری................................................................................................. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک..................................................................................................... 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است...................................................................... 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی............................................ 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی.................................................................................... 41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس....................................................................... 44

2-4.ادبیاتوگسترهينظري طرحواره های هیجانی................................................................... 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن................................................................................... 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان....................................................................................... 53

2-4-3.اجزای هیجان.......................................................................................................... 54

2-4-4.تاریخچه هیجان....................................................................................................... 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان ................................................................................................... 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه........................................................................................ 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه................................................................................................ 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی............................................................................................ 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره..................................................................................... 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها .................................................................................................... 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها................................................................................................. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی..................................................................... 56

2-4-9.ماهیت هیجان.......................................................................................................... 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان.............................................................................. 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان....................................................................................... 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی....................................................................................... 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان.......................................................................................... 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان............................................................................................... 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان.................................................................................... 65

2-4-16.نتیجه هیجان.......................................................................................................... 67

2-4-17.هیجان و سلامت................................................................................................... 69

2-4-18.مغز هیجانی.......................................................................................................... 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها ................................................................................. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی............................................................................................. 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن........................................................................ 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه................................................................................. 75

2-4-23.نتیجه گیری........................................................................................................... 78

2-4-24. مفهوم طرحواره.................................................................................................... 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی............................................................................................ 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ......................................................................... 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی.......................................................................... 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها.............................................................................................. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی............................................................................... 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ................................................................................ 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی.................................................................................... 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی................................................................................................. 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران.................................................................................. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران....................................................................................... 92

2-6.خلاصه فصل................................................................................................................... 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه.............................................................................................................................. 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش................................................................................................. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه.................................................................................................. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه.......................................................................................... 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری........................................................................................................ 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی................................................................................. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی........................................................................... 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش....................................................................................................... 105

3-7.روش پردازش و تحليل اطلاعات....................................................................................... 106

3-8.خلاصه فصل .................................................................................................................. 107

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه............................................................................................................................ 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش................................................................................................ 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش................................................................................................. 129

4-4.خلاصه فصل چهارم......................................................................................................... 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه ............................................................................................................................. 146

5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی................................................ 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش..................................................................... 148

5-4.محدودیت های تحقیق...................................................................................................... 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش......................................................................................................... 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی............................................................................................... 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی.................................................................................................. 150

5-6.خلاصه فصل............................................................................................................... 151

فهرست منابع.......................................................................................................................... 152

پیوست ها............................................................................................................................... 158

چکیده انگلیسی....................................................................................................................... 176

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی............................. 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی.................. 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت................................ 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی........................................................................................................ 102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی............................. 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول....................................................................... 110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه............................................................... 110

جدول 4-3؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم............. 111

جدول 4-4؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.................. 113

جدول 4-5؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.............. 114

جدول 4-6؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم..... 115

جدول 4-7؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم............. 117

جدول 4-8؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم............... 118

جدول 4-9؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم...................... 119

جدول 4-10؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم............. 121

جدول 4-11؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم...................... 122

جدول 4-12؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم...... 123

جدول 4-13؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم..................................................................................................................................... 125

جدول 4-14؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم........... 126

جدول 4-15؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم................ 127

جدول 4-16؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم............ 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم............................................................................. 130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه............................................................ 130

جدول 4-19؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم... 131

جدول 4-20؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم....... 133

جدول 4-21؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم................ 134

جدول 4-22؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم...................................................................................................................................... 135

جدول 4-23؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.. 137

جدول 4-24؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم138

جدول 4-25؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم...... 139

جدول 4-26؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.................. 141

جدول 4-27؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم............. 142

جدول 4-28؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.......... 143

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: تفاوت بين­گروهي ميانگين بی­اعتمادسازی................................................................. 111

نمودار4-2: تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم درک........................................................................ 112

نمودار4-3: تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس گناه.................................................................... 114

نمودار4-4: تفاوت بين­گروهي ميانگين ساده انگاری هیجان.......................................................... 115

نمودار4-5: تفاوت بين­گروهي ميانگين فاقد ارزشیابی.................................................................. 116

نمودار4-6: تفاوت بين­گروهي ميانگين فقدان کنترل..................................................................... 118

نمودار4-7: تفاوت بين­گروهي ميانگين کرختی............................................................................ 119

نمودار4-8: تفاوت بين­گروهي ميانگين بسیار منطقی.................................................................... 120

نمودار4-9: تفاوت بين­گروهي ميانگين تداوم.............................................................................. 122

نمودار4-10: تفاوت بين­گروهي ميانگين هوشیاری ضعیف............................................................ 123

نمودار4-11: تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم پذیرش احساسات................................................... 124

نمودار4-12: تفاوت بين­گروهي ميانگين نشخوارفکری................................................................. 126

نمودار4-13: تفاوت بين­گروهي ميانگين اظهارگری...................................................................... 127

نمودار4-14: تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس شرم................................................................. 128

نمودار4-15: تفاوت بين­گروهي ميانگين تحریف همه یاهیچ......................................................... 131

نمودار4-16: تفاوت بين­گروهي ميانگين تعمیم مبالغه امیز............................................................. 132

نمودار4-17: تفاوت بين­گروهي ميانگين فیلترذهنی...................................................................... 134

نمودار4-18: تفاوت بين­گروهي ميانگين بی توجهی به امر مثبت.................................................... 135

نمودار4-19: تفاوت بين­گروهي ميانگين نتیجه گیری شتابزده........................................................ 136

نمودار4-20: تفاوت بين­گروهي ميانگين درشت بینی و ریزبینی..................................................... 138

نمودار4-21: تفاوت بين­گروهي ميانگين استدلال احساسی........................................................... 139

نمودار4-22: تفاوت بين­گروهي ميانگين باید بهتر........................................................................ 140

نمودار4-23: تفاوت بين­گروهي ميانگين برچسب زدن................................................................. 142

نمودار4-24: تفاوت بين­گروهي ميانگين شخصی سازی............................................................... 143


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 224

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.