تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 325
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332889

مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی /بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار


مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی /بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS)اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 نفراز معتادان بستر ی در مراکز اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز) و تعداد 75 نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخابشد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد کهتفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله­ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می­باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک­های ، هویت سردرگم و سبك مقابله اي هيجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

کلید واژه:سبک های هویت ،سبکهای مقابله ای ،سیستم های فعال سازی/ باز داری رفتاری،سومصرف مواد

 

فهرست مطالب

چکیده :1

فصل اولکلیات پژوهش... 2

1-1مقدمه :3

1-2 بیان مسئله:5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4 اهداف تحقيق:11

1-4-1 هدف کلی تحقیق.. 11

1-4-2اهداف ویژه تحقیق.. 11

1-4-3اهدف کاربردی تحقیق.. 11

1-5 فرضیه ها12

1-6تعریف متغییر ها12

1-6-1هویت:12

1-6-2سبک های هویت:13

1-6-3سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری:16

1-6-4 سبک های مقابله ای:17

1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس... 17

1-6-6سومصرف مواد. 18

1-7 تعاریف عملیاتی:18

1-7-1سبک های هویت:18

1-7-2سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری:18

1-7-3سبک های مقابله ای.. 18

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 19

مقدمه. 20

2-1اعتياد. 20

2-1-1تاریخچه مواد. 21

2-1-2طبقه بندي مواد. 22

2-1-3 وابستگي.. 25

2-1- 3-1 ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد. 26

2-1-4 سوء مصرف مواد. 27

2-1-4-1ملاك های تشخيصي براي سوء مصرف مواد به شرح زير مي باشد:27

2-1-5 قطع مصرف يا ترك مواد. 28

2-1-5-1 ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد:28

2-1-6همه گير شناسي.. 29

2-2مصرف مواد در ایران.. 30

2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد. 30

2-3-1علل فردی.. 30

2-3-2 عوامل محیطی و اجتماعی.. 32

2-3-3 مشکلات هیجانی.. 34

2-3-4عوامل ژنتیکی و زیستی.. 36

2-3-5 سیستم پاداشمغزی.. 37

2-4 تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد. 39

2-5مبنای نظری وابستگی به مواد. 40

2-5-1نظریات روان پویشی.. 40

2-5-2نظریات روان تحلیلی.. 40

2-5-3 روانشناختی خود. 41

2-5-4 نظریات رفتاری - شناختی.. 42

2-5-4-1نظریات شناختی.. 43

2-5-5 نظریه های یادگیری.. 43

2-5-5-1 نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی.. 43

2-5-5-2نظریه یادگیری اجتماعی.. 44

2-5-6دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی.. 44

2 -5-6-1مدل بوم شناسی اجتماعی.. 44

2-5-6-2الگوی تحقیر خود. 45

2-5-6-3یادگیری اجتماعی چند مرحله ای.. 45

2-5-7نظریه تعامل خانواده. 46

2-5-8نظریه های یکپارچه نگر. 46

2-5-8-1نظریه رفتار مشکل.. 46

2-5-8-2نظریه گروه همسالان:47

2-5-8-3 الگوی آسیب پذیری.. 47

2-5-8-4نظریه تفسیر انتخاب عقلایی.. 47

2-5-9نظریه های زیستی – روانی.. 48

2-5-9-1 نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد. 48

2-5-9-2 نظریه مشوق مثبت اعتیاد. 48

2-5-10نظریه های اجتماعی – فرهنگی.. 49

2-5-10-1نظریه بی هنجاری.. 49

2-5-10-2نظریه انزوا طلبی مرتون.. 49

2-5-10-3نظریه برچسب زنی.. 49

2-5-11نظریات فیزیولوژیک... 50

2-5-12نظریه ی سیستم انگیزشی.. 50

2-6 اهداف درمان وابستگی به مواد. 51

2-6-1رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد. 52

2-6-2 درمان اعتیاد. 52

2-6-2-1درمان دارویی.. 53

2-6-2-2درمان های غیر دارویی.. 54

2-7 سبک های مقابله اي.. 58

2-7-1تعريف سبک های و مهارتهاي مقابله اي.. 58

2-7-2 مهارتهای مقابله ای :58

2-7-3 انواع سبک های مقابله. 60

2-7-4انواع مقابله‌ي كارآمد.. 61

2-7-4-1مقابله‌ي متمركز بر مسأله. 61

2-7-4-2مقابله‌ي متمركز بر هيجان.. 62

2-7-5مقابله‌ي ناكارآمد و غير مفيد.. 63

2-7-6عوامل موثر بر انتخاب راهبردهاي مقابله‌ای.. 65

2-7-6-1عوامل مربوط به منبع مقابله‌65

2-7-6-2عوامل مربوط به ارزيابي‌هاي موقعيتي.. 66

2-7-7 اهميت آموزش مهارت‌هاي سبک های مقابله‌اي.. 67

2-7-8عملکرد اصلي مهارت هاي مقابله اي.. 68

2-8 سیستم های مغزی ـ رفتاری.. 68

2-8-1 نظریه شخصیتی گری.. 69

2-8-2سیستم فعال سازی رفتاری (BAS)70

2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS)71

2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS)73

2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی - رفتاری:74

2-8-5-1 بعد رفتاری:74

2-8-5-2سطح شناختی.. 75

2-8-5-3بعد عصب شناختی.. 75

2-9 آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد. 76

2-10سبکهای هویت... 76

2-10-1 نظریه های هویت... 78

2-10-2 انواع سبک های هویت... 80

2-10-3 تعهد :.82

2-10-4 شکل گیری هویت در نوجوانی.. 82

2-10-4-1 مدل های شکل گیری هویت... 84

2-10-5 چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا85

2-10-6 تغییر هویت در نوجوانی.. 91

2-10-6-1 مکانیسم های تغییر هویت... 92

2-10-7پیشینه پژوهش... 93

2-10-7-1پیشینه داخلی پژوهش... 93

2-10-7-2پیشینه خارجی پژوهش... 97

2-10-8جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش... 100

فصل سوم:روش پژوهش... 102

3-1روش پژوهش... 103

3-2جامعه آماري.. 103

3-3روش نمونه‏گيري و حجم نمونه:103

3-4روش گردآوري داده‏ها:104

3-5ابزارگردآوری اطلاعات:104

3-5-1 مقیاس سيستمهايمغزي / رفتاري (BIS، BAS):104

3-5-2 پرسشنامهيسبك هایمقابلهبااسترس:105

3-5-3 پرسشنامهسبکهایهویت:(ISI-6G)106

3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:106

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش وتجزيه و تحليل دادهها107

4-1 ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 108

4-2 يافته هاي توصيفي.. 109

4-3 يافته هاي استنباطي.. 112

فصل پنجم:تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 120

5-1مقدمه. 121

5-2 بحث و نتیجه‌گیری:121

5-3نتیجه گیری کلی.. 125

5-4محدوديت‌های پژوهش... 126

5-5پیشنهادات... 126

5-6پیشنهاد کاربردی پژوهش... 127

منابع:128

منابع فارسی.. 128

منابع انگلیسی.. 133

ضمائم. 129

 

 

فهرست جداول

شکل2-1 تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد. 39

نمودار (2-1) نمودار سیستم بازداری رفتاری ايجاد اختلال. 73

جدول 2-1 پایگاههای هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،2004)86

جدول 4-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل.. 108

جدول 4-2: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل.. 108

جدول 4-3: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات.. 109

جدول 4-4: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن.. 109

جدول 4-5: ميانگين و انحراف معيار سيستم فعال سازي/ بازداري در گروه هاي مورد مطالعه 109

جدول 4-6: ميانگين و انحراف معيار سبك هاي مقابله اي در گروه هاي مورد مطالعه. 110

جدول 4-7: ميانگين و انحراف معيار سبك هاي هويت در گروه هاي مورد مطالعه. 111

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي هويت... 112

جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك هاي هويت و تعهد. 112

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك هاي هويت و تعهد 113

جدول 4-11: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سيستم فعال سازي/بازداري.. 114

جدول 4-12: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سيستم فعال سازي/بازداري.. 114

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سيستم فعال سازي/بازداري 115

جدول 4-14: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي مقابله اي.. 116

جدول 4-15: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك هاي مقابله اي.. 116

جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك هاي مقابله اي.. 117

جدول 4-17: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي مقابله اي.. 118

جدول 4-18: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه هاي سبك اجتنابي.. 118

جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه هاي سبك اجتنابي 119

جدول سوالات مقیاس های سبک هویت... 132


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 708

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.