تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 426
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331281

مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب


مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب

چکیده

هدف:پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال 93- 92 در مراکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها حدوداً142000 نفر بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، تعداد 595 نفررا از دانشجویان را تشکیل می دهد. روش نمونه‌گيري در این پژوهش طبقه ای و تصادفي است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه DASS و طرحواره یانگ استفاده شد.در این پژوهش داده ها به سه شیوه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در شیوه اصلی که گروه های سه گانه با هم مقایسه شده اند و در شیوه دوم از رگرسیون خطی و در شیوه سوم تحلیل شبکه عصبی استفاده شد.

یافته ها: با احتمال خطاي بين 05/0 تا 005/0 مي‌توان پذيرفت كه آزمودني‌هاي مضطرب و افسرده در طرحواره هاي تنبيه، خويشتن‌داري/خودانضباطي ناكافي، استحقاق/بزرگ‌منشي، شكست، وابستگي/بي‌كفايتي، انزواي اجتماعي بیگانگی، نقص شرم و محروميت هيجاني با هم متفاوتند و در ساير طرحواره‌ها تفاوت معناداري مشاهده نشد. تنها تفاوت دو گروه افسرده و مضطرب در طرحواره‌هاي فعال،­طرحواره استحقاق/بزرگ‌منشي است كه تفاوت اين دو گروه در اين طرحواره با 401/2- t=و­α> 050/0­معنادار است.

نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که طرحواره ي، استحقاق / بزرگ منشی در رابطه با تفاوت طرحواره فعال در افراد افسرده و مضطرب به طور معناداری قابل پيش بيني بودند.

واژه های کلیدی: طرحواره، افسردگی، اضطراب

 

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق........................................................................................ 2

1-1-مقدمه........................................................................................................ 3

1-2- بیان مسأله.................................................................................................... 3

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق................................................................................................ 6

1-5-متغیرها....................................................................................................... 6

1-6-سؤالات تحقیق.............................................................................................. 6

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق........................................................................................... 6

1-8-­ اصطلاح شناسی(ترمینولوژی).............................................................................. 7

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش......................................................................... 10

2-1- پیش درآمد................................................................................................. 11

2-2- تاریخچه طرحواره......................................................................................... 12

2-3- تعریف طرح واره.......................................................................................... 13

2-4- تجارب کودکی و طرح واره های ناسازگار.............................................................. 16

2-5- ذهنیت های طرح واره ای................................................................................ 18

2-6- حوزههايطرحوارهوطرحوارههايناسازگاراوليه.................................................. 20

2-7- عملکردهای طرح واره.................................................................................... 27

2-8- تدوامطرحواره............................................................................................ 27

2-9- بهبودطرحواره............................................................................................ 28

2-10- سبکهايمقابلهايناسازگار........................................................................... 28

2-11- جبرانافراطيطرحواره................................................................................. 29

2-12- اجتنابطرحواره........................................................................................ 29

2-13- تسليمطرحواره.......................................................................................... 30

2-14- سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب................................... 30

2-15- منظورازافسردگيچيست؟............................................................................. 32

2-16- سببشناسيافسردگي.................................................................................. 33

2-17- افسردگيازديدگاهنظريههايزيستشناختي........................................................ 34

2-18- معاینه وضعیت روانی.................................................................................... 39

2-19- ملاکهایDSM-IV-TR درمورد دوره افسردگی اساسی.............................................. 40

2-20- درمان های اختلالات افسردگی......................................................................... 41

2-20-1- درمان های روانشناختی افسردگی................................................................... 41

2-21- اضطراب.................................................................................................. 44

2-22- تفاوت ترس و اضطراب................................................................................. 45

2-23- اختلالات اضطرابی....................................................................................... 46

2-24- نشانه­های اضطراب...................................................................................... 47

2-25- اختلال اضطراب اجتماعی............................................................................... 47

2-26- علت شناسی.............................................................................................. 48

2-26-1- عوامل رفتاری......................................................................................... 48

2-26-2-عوامل شناختی......................................................................................... 48

2-27- نظریه های اضطراب..................................................................................... 48

2-27-1- نظریه زیست شناختی................................................................................. 48

2-27-2- نظریه رفتارگرایی...................................................................................... 49

2-27-3- نظریه روانکاوی....................................................................................... 49

2-27-4- نظریه شناختی......................................................................................... 49

2-27-5- علوم زیستی........................................................................................... 50

2-28- پیشینه پژوهش........................................................................................... 51

فصل سوم : روش پژوهش.................................................................................... 62

3-1- روش پژوهش............................................................................................. 63

3-2- جامعه آماری............................................................................................... 63

3-3- روش نمونه گیری و نمونه آماری........................................................................ 63

3-4- روش اجرا................................................................................................. 63

3-5- ابزار پژوهش............................................................................................... 64

3-6- روش تجزيه و تحليل داده ها............................................................................. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................... 67

4-1- تحليل توصيفي داده‌ها..................................................................................... 68

4-1-1- گروه مضطرب.......................................................................................... 68

4-1-2- گروه افسرده............................................................................................ 68

4-1-3- گروه بهنجار............................................................................................. 69

4-2- تحليل استنباطي داده‌ها.................................................................................... 70

4-2-1- فرضيه اصلي پژوهش.................................................................................. 72

4-2-2- فرضيه‌هاي فرعي پژوهش.............................................................................. 76

4-2-2-1- فرضيه فرعي اول.................................................................................... 76

4-2-2-2- فرضيه فرعي دوم.................................................................................... 77

4-2-2-3- فرضيه فرعي سوم................................................................................... 78

4-3- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام........................................................................ 79

4-3-1- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی........................................................... 79

4-3-2- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب........................................................... 83

4-4- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی...................................................................... 85

4-4-1- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها..................................... 85

4-4-2- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب...................................... 87

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری............................................................................ 93

5-1- مقدمه....................................................................................................... 94

5-2- بحث و نتیجه گیری....................................................................................... 94

5-3- محدودیت های پژوهش.................................................................................. 98

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................ 98

منابع و مأخذ...................................................................................................... 99

منابع فارسی...................................................................................................... 100

منابع انگلیسی.................................................................................................... 102

پیوست ها........................................................................................................ 104

پرسشنامه طرحواره یانگ........................................................................................ 105

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS............................................................ 110

فرم جمعیت شناختی............................................................................................ 112

خروجی داده ها................................................................................................. 113

 


فهرست جداول

جدول3-1: نقاط برش برحسب شدت خرده‌مقياس‌هاي افسردگي، اضطراب و استرس..................................................... 65

جدول 4-1: توزيع فراواني متغيرهاي جمعيت‌شناختي اعضاي گروه مضطرب............................................................... 68

جدول 4-2: توزيع فراواني متغيرهاي جمعيت‌شناختي اعضاي گروه افسرده................................................................. 68

جدول 4-3: توزيع فراواني متغيرهاي جمعيت‌شناختي اعضاي گروه بهنجار................................................................. 69

جدول 4-4 : توزيع فراواني رشته‌هاي تحصيلي اعضاي گروه‌ها مضطرب، افسرده و بهنجار................................................ 69

جدول 4-5: ميانگين و انحراف معيار نمرات اضطراب و افسردگي سه گروه افسرده، مضطرب و بهنجار.................................. 70

جدول 4-6: نتايج آزمون t مستقل براي مقايسه ميانگين‌هاي اضطراب و افسردگي در دو گروه مضطرب و افسرده....................... 71

جدول 4-7 : نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين‌هاي طرحواره‌هاي حوزه گسستگي و طرد در دو گروه افسرده و مضطرب............. 72

جدول 4-8: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين‌هاي طرحواره‌هاي حوزه خودگرداني/عمكرد مختل در دو گروه افسرده و مضطرب.... 73

جدول 4-9: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين‌هاي طرحواره‌هاي محدوديت‌پذيري مختل در دو گروه افسرده و مضطرب............. 73

جدول 4-10: نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين‌هاي طرحواره‌هاي حوزه ديگرجهت مندي در دو گروه افسرده و مضطرب............ 74

جدول 4-11 : نتايج آزمون t براي مقايسه ميانگين‌هاي طرحواره‌هاي پيش آمادگي/ پيش بازداري در دو گروه افسرده و مضطرب....... 74

جدول 4-12: شاخص‌هاي آماري طرحواره­هاي هيجده‌گانه مرتب شده از بيشترين به كمترين در گروه افسرده........................... 76

جدول 4-13: شاخص‌هاي آماري طرحواره­هاي هيجده‌گانه مرتب شده از بيشترين به كمترين در گروه بهنجار........................... 77

جدول 4-14: شاخص‌هاي آماري طرحواره­هاي هيجده‌گانه مرتب شده از بيشترين به كمترين در گروه بهنجار........................... 78

جدول 4-15- خلاصه تحليل رگرسيون چند گانه گام­به­گام براي تبيين افسردگی دانشجویان براساس طرح­واره­ها........................ 80

جدول 4-16- تحليل واريانس رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش­بيني میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه................... 81

جدول 4-17- ضرایب رگرسیون برای پیش­بینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه.................................................. 83

جدول 4-18- خلاصه تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام براي تبيين اضطراب دانشجویان بر اساس طرحواره­ها...................... 83

جدول 4-19- تحليل واريانس رگرسيون چند گانه گام به گام براي پيش­بيني میزان اضطراب.............................................. 84

جدول 4-20- ضرایب رگرسیون برای پیش­بینی میزان اضطراب دانشجویان مورد مطالعه................................................... 85

جدول 4-21- خلاصه فرآیند انجام شده....................................................................................................... 85

جدول 4-22- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیش­بینی شبکه عصبی.............................................................. 87

جدول 4-23- خلاصه فرآیند انجام شده....................................................................................................... 87

جدول 4-24- طبقه­بندی موارد در افسردگی................................................................................................... 90

جدول 4-25- طبقه­بندی موارد در اضطراب................................................................................................... 90

جدول 4-26- اهمیت طرح واره ها در پیش­بینی شبکه عصبی................................................................................ 91


فهرست نمودارها

نمودار 4-1- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی.................................................. 86

نمودار 4-2- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی................................. 87

نمودار 4-3- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی.................................................. 89

نمودار 4-4- اهمیت طرح واره ها در پیشبینی شبکه عصبی................................................... 92


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 227

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.