تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 284
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332848

مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی


مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی

چکیده

متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد وغیره نام برد .اختلالات رفتاری وتکاشگری در دوره نوجوانی بیش از سایر دوران زندگی اهمیت دارد ومهارتهای مقابله ای به عنوان واسط بین استرس وسلامت روانی عمل می کند .هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارتهای مقابله ای ، تکاشگری واختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست ، بد سرپرست وعادی بود . حجم نمونه شامل 76 نوجوان 12تا 18 ساله (35 نفر بدسرپرست 15 نفر بی سرپرست و26 نفر عادی بود) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند برا ی گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارتهای مقابله ای لازاروس وفولکمن ، پرسشنامه اختلال رفتاری آخن باخ – سیاهه رفتاری کودک (CBCL) ومقیاس تکانشگری بارات استفاده گردید این پژوهش با روش علی – مقایسه ای انجام شد وهمه داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) وتحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) تحلیل شدند . نتایج نشان داد که بین سه گروه نوجوانان بی سرپرست ، بد سرپرست وعادی از لحاظ مهارتهای مقابله ای وتکانشگری تفاوت معناداری وجود دارد اما بین این سه گروه در اختلالات رفتاری تفاوت معنا دار وجود دارد. نتیجه اینکه نوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست اختلال رفتاری بیشتری نسبت به نوجوانان عادی نشان می دهند

کلید واژه ها : مهارت های مقابله ای ،تکانشگری ، اختلالات رفتاری ، نوجوانان بی سرپرست ،نوجوانان بد سرپرست ، نوجوانان عادی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:مقدمه

1-1 کلیات.. 2

1-2 بیان مساله. 5

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8

1-4 اهداف پژوهش.... 10

1-4-1 هدف اصلی.. 10

1-4-2 اهداف فرعی.. 10

1-6تعريف مفهومي متغيرها10

1-6-1 سبک های مقابله ای.. 10

1-6-2 اختلالات رفتاری.. 10

1-6-3تکانشگری.. 11

1-7 تعريف عملياتي متغيرها11

1-7-1 تکانشگری.. 11

1-7-2 سبک های مقابله ای.. 11

1-7-3 اختلالات رفتاری.. 11

 

فصل دوم:مبانی نظری

2-1- مقدمه. 13

2-1-1 اختلالات رفتاری.. 13

2-1-1-1 علل اختلالات رفتاری.. 18

2-1-1-1-1 برخی از انواع اختلالات رفتاری.. 18

2-1-1-1-2 اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه. 18

2-1-1-2 نشانه های بیش فعالی.. 19

2-1-1-3 رفتار تخریبی.. 20

2-1-1-3-1 اختلال سلوک 20

2-1-2 تکانشگري.. 21

2-1-2-1 تکانه. 23

2-1-2-2 پردازشگزينههادرتصميمگيريمخاطرهآميز. 24

2-1-2-2-1 عاملارزش... 25

2-1-2-2-2عاملزمان.. 25

2-1-2-2-3 عاملاحتمالات.. 26

2-1-2-3رويكردهايمختلفدرتحليلرفتارهايتكانشي.. 31

2-1-2-3-1 رويكردشخصيتشناسانه. 32

2-1-2-3-2 رويكردرفتارگرايانه. 35

2-1-2-3-3 رويكردزيستي.. 37

2-1-2-3-4رويكرداجتماعي.. 38

2-1-2-4 تكانشگريوجنسيت... 39

2-1-2-5اختلالهايمرتبطباتكانشگري.. 39

2-1-2-6 تعاریف خود نظمدهی.. 39

2-1-2-7 نظریههای خود نظمدهی.. 41

2-1-2-7-1 نظریهی خود نظمدهی بندورا41

2-1-2-7-2 نظریهی خود نظمدهی کارور و شییر. 41

2-1-2-7-3 نظریه خود تنظمی باتلر و واین.. 42

2-1-2-7-4 نظریه خودنظمدهی پینتریچ و دیگروت.. 43

2-1-2-8 پژوهش ها درباره تکانشگری.. 43

2-1-3 مهارت های مقابله ای.. 45

2-1-3-1 تاريخچه استرس... 48

2-1-3-2 برداشت ها ازمفهوم استرس... 49

2-1-3-3تعریف استرس... 49

2-1-3-4 رويدادهاي استرس زا53

2-1-3-5 نظريه‌هاي فشار رواني.. 54

2-1-3-5-1 استرس به عنوان پاسخ دروني.. 54

2-1-3-5-2 استرس به عنوان تعامل.. 54

2-1-3-5-3 استرس به عنوان يك تبادل.. 55

2-1-3-6 مراحل فشار رواني از لحاظ سازگاري.. 56

2-1-3-7 پژوهشهای انجام گرفته درباره استرس... 56

2-1-3-8 سبک های مقابله با استرس... 58

2-1-3-9 مطالعات پیرامون شيوههاوراهبردهاىمقابلهبااسترس... 59

2-1-3-10 رابطه استرس با سایر اختلالات.. 65

2-1-4 کودکان بی سرپرست و بد سرپرست... 66

2-2 پیشینه پژوهش.... 69

2-2-1 پژوهشهای داخلی.. 69

2-2-2 پژوهش های خارجی.. 76

2-3 جمع بندی.. 80

2-4 پرسش هاي پژوهش.... 82

 

فصل سوم:روش پژوهش

3-1 طرح تحقیق.. 84

3-2جامعه آماري.. 85

3-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 85

3-4 ابزار پژوهش.... 85

3-4-1 چک لیست راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (WCQ)85

3-4-2 پرسشنامه اختلال رفتاری آخن باخ، سیاهه رفتاری کودک (CBCL)86

3-4-3 مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)88

3-5 روش اجرا89

3-6 روش تجزيه و تحليل داده ها89

3-7 ملاحظات اخلاقی.. 89

 

فصل چهارم:یافته ها

4-1تحلیل توصیفی.. 92

4-2 ویژگی های توصیفی مقیاس های متغیر وابسته. 93

4-3 آزمون فرضیه ها95

4-3-1- سوال اول تحقیق.. 95

4-3-2- سوال دوم تحقیق.. 97

4-3-3 سوال سوم تحقیق.. 99

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1بحث یافته اول.. 102

5-2بحث یافته دوم. 104

5-3 بحث یافته سوم. 105

5-4 نتیجه نهایی.. 106

5-5 محدودیت های پژوهش.... 107

5-6 پیشنهادهاي كاربردي.. 107

 

منابع

منابع فارسی.. 108

منابع انگلیسی.. 116

پیوست ها122

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1.روایی و پایایی پرسشنامه سبک های مقابله ای.. 86

جدول 3-2. روایی و پایایی پرسشنامه تکانشگری.. 88

جدول شماره4-1. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن، جنس و تحصیلات.. 92

جدول 4-2. ویژگی های توصیفی متغیرسبک مقابله، تکانشگری و اختلال رفتاری
در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بدسرپرست و عادی.. 94

جدول 4-3. آزمون همگنی واریانس هاس لوین سبک مقابله ای.. 95

جدول 4-4. آزمون اثر پیلایی مقیاس سبک های مقابله ای در سه گروه نوجوانان
بی سرپرست،بد سرپرست و عادی.. 95

جدول 4-5. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری سه گروه نوجوانان بی سرپرست بدسرپرست و عادی در مقیاس سبک های مقابله ای.. 96

جدول 4-6. آزمون همگنی واریانس های لوین.. 97

جدول 4-7. آزمون اثر پیلایی مقیاس تکانشگری.. 97

جدول 4-8. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری سه گروه در مقیاس تکانشگری.. 98

جدول 4-9. آزمون همگنی واریانس هاس لوین.. 99

جدول 4-10. نتایح تحلیل واریانس سه گروه بی سرپرست .بدسرپرست و عادی در مقیاس اختلال رفتاری 99

جدول 4-11. آزمون تعقیبی شفه در مقیاس اختلال رفتاری.. 100


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 251

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.