تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 321
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332885

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان  دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چکیده

هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر .... بود. پژوهش حاضر، يک مطالعه آزمايشی از نوع طرح پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری اين پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر .... در سال تحصیلی94-93 تشکيل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گيری در دسترس استفاده شد، به طوری که‌در اين پژوهش 60 دانش‌آموز شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری گمارده شدند (يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل). گروه آزمايشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دريافت کردند در حالی که به گروه کنترل اين آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحليل کوواريانس چندمتغيری تحليل شد. نتايج نشان داد که بعد از مداخله، ميانگين نمرات سلامت روان گروه آزمايش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. هم‌چنين نمرات سلامت روان گروه آزمايش در خرده‌مقياس‌های علايم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود .برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علايم جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراين برنامه‌ريزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به اين دانش‌آموزان اهميت ويژه‌ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذکر می سازد.

واژه‌های کلیدی:مهارت زندگی، سلامت روان، دانش آموزان تیز هوش .

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل یکم. 2

مقدمه پژوهش... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 5

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش... 8

1-4- اهداف پژوهش... 10

1-5- فرضیه‌های پژوهش... 11

1-6- تعریف متغیرها11

فصل دوم. 14

مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 14

2-1- مهارت های زندگی.. 15

2-1-5- مهارت‌های اصلی زندگی.. 17

2-1-6- ده مهارت اصلی وپایه‌ای مهارت‌های زندگی.. 18

2-1-7- مبانی نظری مهارت های زندگی.. 20

2-1-7-1- نظریه یاد گیری اجتماعی.. 20

2-1-7-2- نظریه نمره اجتماعی.. 20

2-1-7-3- نظریه حل مسایل شناختی.. 21

2-1-7-4- نظریه هوش چند بعدی.. 21

2-1-7-5- نظریه خطر و جهندگی.. 22

2-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی.. 23

2-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی.. 23

2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی.. 24

2-1-10-مهارت حل مسأله. 25

2-1-10-1- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله. 25

2-1-10-3- راه کارهای مهارت حل مساله:26

2-1-11- مهارت تصمیم گیری.. 27

2-1-12- مهارت تفکر خلاق.. 30

2-1-13-مهارت تفکر نقادانه. 32

2-1-14- مهارت کنترل هیجان. 35

2-1-15- مهارت همدلی.. 36

2-1-16- مهارت مقابله با استرس... 37

2-1-17- مهارت خود آگاهی.. 39

2-1-18- مهارت برقراری ارتباط مؤثر. 41

2-1-19- مهارت جرأت ورزی:42

2-2- سلامت.. 44

2-2-1 -الگوی سلامت.. 45

2-2-2- ابعاد سلامت.. 46

2-2-3- سلامت روان. 47

2-2-4- اصول سلامت روانی.. 50

2-2-5- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف... 52

2-2-6- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف روانشناسی.. 53

2-2-7 - نظریه های مربوط به سلامت روان. 55

2-2-8- ایجاد سلامت روان. 59

2-2-9- پیشگیری.. 59

2-2-10- مدرک‌های سلامت روان. 60

2-2-11- اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان. 61

2-3- تیزهوش... 62

2-4- پیشینه پژوهش‌66

فصل سوم :74

روش پژوهش... 74

3-1- روش پژوهش... 75

3-2- معرفی متغیرها75

3-3- جامعه آماری.. 75

3-4- نمونه وروش نمونه گیری.. 75

3-5- ابزار پژوهش... 75

3-6- روش اجرای پژوهش... 77

3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی.. 77

3-8- روش تحلیل داده ها80

فصل چهارم. 81

تجزیه و تحلیل داده ها81

الف) یافته های توصیفی.. 82

ب) یافته های استنباطی.. 83

فصل پنجم. 90

بحث و نتیجه گیری.. 90

5-1-بحث و نتیجه گیری.. 91

5-3- محدودیتهای پژوهش.. 96

5-4-پیشنهادات.. 96

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 96

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................97

منابع. 98

پیوست‌ها111

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1- محتوای آموزشی دوره آموزش مهارت‌های زندگی.. 77

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پیش آزمون. 82

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در پس آزمون. 83

جدول 4-3- آزمون همگنی واریانسها در سلامت روان دو گروه83

جدول 4-4- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان. 84

جدول 4-5- آزمون همگنی واریانسها در اضطراب دو گروه85

جدول 4-6- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اضطراب.. 85

جدول 4-7 آزمون همگنی واریانسها در افسردگی دو گروه86

جدول 4-8 آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش افسردگی.. 86

جدول 4-9 آزمون همگنی واریانسها در اختلال کنش اجتماعی دو گروه87

جدول 4-10- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اختلال در کنش اجتماعی 87

جدول 4-11- آزمون همگنی واریانسها در نشانه های جسمانی.. 88

جدول 4-12- آزمون کوواریانس به منظور تعیین تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی 88


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 625

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.