تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 70
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332512

بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان


بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان

چکیده:

این پژوهش به بررسی رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرداخت. جامعة اين پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه که در سال تحصیلی94-1393 بود. حجم نمونه 100 نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از 4 پرسشنامه سازگاري اجتماعی سینها (AISS) ، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، مقیاس احساس تنهایی و مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه (COS) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد كه بین استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد و این رابطه در بین استفاده مفرط از تلفن همراه و احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی به صورت معکوس می‌باشد و بین سازگاری اجتماعی با انگیزش تحصیلی به صورت مثبت بود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی 54 درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی را تبیین می‌کنند. نتایج آزمونF نشان داد که متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی‏ تبیین معناداری از انگیزش تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که انگیزش تحصیلی به وسیله متغیرهای استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی و سازگاری اجتماعی قابل پیش بینی است.

كليد واژه ها: استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهایی، سازگاری اجتماعی، انگیزش تحصیلی و دانشجویان.

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده.....................................................................................................................................................................................

1

فصل یکم: مقدمه

مقدمه......................................................................................................................................................................................

3

بیان مسأله...............................................................................................................................................................................

5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.............................................................................................................................................

8

اهداف پژوهش.......................................................................................................................................................................

11

‌هدف اصلی............................................................................................................................................................................

11

‌اهداف ویژه............................................................................................................................................................................

11

فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................

11

تعاریف متغیرها.......................................................................................................................................................................

12

فصل دوم: پیشینهپژوهش

 

پیش درآمد.............................................................................................................................................................................

15

1) پیشینه نظری......................................................................................................................................................................

15

بخش اول: گستره نظري مربوط به انگیزش تحصیلی.............................................................................................................

15

تعریف انگیرش تحصیلی.........................................................................................................................................................

16

نظریات مطرح در زمینه انگیزش ...........................................................................................................................................

17

نظریه آلپورت .......................................................................................................................................................................

18

نظریه تقویت و انگیزش.........................................................................................................................................................

18

نظریه مورای ..........................................................................................................................................................................

19

نظریه مک کله لند .................................................................................................................................................................

20

نظریه نیاز پیشرفت ................................................................................................................................................................

20

نظریه انتظار– ارزش ..............................................................................................................................................................

21

نظریه هدف گرایی .................................................................................................................................................................

22

نظریه خود ارزشی .................................................................................................................................................................

22

نظریه خود کارآمدی .............................................................................................................................................................

23

نظریه اسناد ............................................................................................................................................................................

23

نظریه انگیزش درونی و بیرونی .............................................................................................................................................

24

نظریه خود-تعيينی .................................................................................................................................................................

25

دیدگاه زمینه‌ای ......................................................................................................................................................................

28

نظريه اهداف پيشرفت ...........................................................................................................................................................

29

مولفه های مشترک نظریه های انگیزش ................................................................................................................................

30

عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی...........................................................................................................................................

31

برخی از پیامدهای ناشی از عدم انگیزش تحصیلی ................................................................................................................

36

بخش دوم : گستره نظري مربوط به استفاده مفرط از تلفن همراه............................................................................................

37

تاریخچه تلفن همراه .............................................................................................................................................................

37

علل استفاده از تلفن همراه ....................................................................................................................................................

39

آسيب شناسي تلفن همراه .....................................................................................................................................................

43

استفاده افراطی از تلفن همراه ................................................................................................................................................

44

ویژگی‌های تلفن همراه و آسیب‌شناسی آن ها.........................................................................................................................

48

تلفن‌ همراه و سلامت اجتماعي- رواني .................................................................................................................................

52

انواع خدمات تلفن همراه .......................................................................................................................................................

55

بخش سوم: گستره نظري مربوط به احساس تنهایی ...............................................................................................................

56

احساس تنهایی .......................................................................................................................................................................

56

تعریف احساس تنهایی ...........................................................................................................................................................

57

دو دیدگاه عمده در ارتباط با احساس تنهایی .........................................................................................................................

60

طبقه بندی ویس از احساس تنهایی .......................................................................................................................................

61

مولفه‌های اصلی در احساس تنهایی .......................................................................................................................................

63

ویژگی‌های افراد دارای احساس تنهایی ..................................................................................................................................

64

همراهی احساس تنهایی با سایر مشکلات روانی ...................................................................................................................

65

بخش چهارم: گستره نظري مربوط به سازگاری اجتماعی ......................................................................................................

66

سازگاری اجتماعی .................................................................................................................................................................

66

تعريف سازگاري اجتماعي ....................................................................................................................................................

66

نظريه‌هاي سازگاري اجتماعي ................................................................................................................................................

69

نظريه‌های روان پويشي ..........................................................................................................................................................

69

نظريه يادگيري.........................................................................................................................................................................

74

نظريه يادگيري شناختي- اجتماعي .........................................................................................................................................

75

نظريه اجتماعي- شناختي .......................................................................................................................................................

76

نظريه پديدار شناختي..............................................................................................................................................................

78

نظريه تحولي...........................................................................................................................................................................

81

نظریه بالبی..............................................................................................................................................................................

82

2) پيشينه مطالعاتي..................................................................................................................................................................

83

بخش چهارم: پيشينه پژوهش..................................................................................................................................................

83

الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور...................................................................................................................................

89

   

جمع بندی و نتیجه گیری........................................................................................................................................................

91

فصل سوم: روش‌ پژوهش

روش پژوهش..........................................................................................................................................................................

94

جامعه پژوهش ......................................................................................................................................................................

94

نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................................................................

94

روش جمع آوری اطلاعات....................................................................................................................................................

95

1)پرسشنامة سازگاري اجتماعی سینها....................................................................................................................................

95

2)پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر.......................................................................................................................................

97

3)مقیاس احساس تنهایی .......................................................................................................................................................

98

4)مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه....................................................................................................................................

99

روش تجزيه و تحليل داده‌ها ..................................................................................................................................................

100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه.......................................................................................................................................................................................

102

الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی................................................................................................................................

102

ب. تحلیل فرضیه های پژوهش..............................................................................................................................................

103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................................

116

فرضیه های پژوهش................................................................................................................................................................

116

بحث و تبیین..........................................................................................................................................................................

118

محدودیت‌ها............................................................................................................................................................................

125

پیشنهادات...............................................................................................................................................................................

126

الف. پیشنهادات پژوهشی........................................................................................................................................................

126

ب. پیشنهادات کاربردی..........................................................................................................................................................

126

فهرست منابع..........................................................................................................................................................................

128

منابع فارسی............................................................................................................................................................................

128

منابع لاتین...............................................................................................................................................................................

134

پیوست‌ها.................................................................................................................................................................................

139

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................................................

145

 

 

 

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن.............................................................................................

102

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تحصیلات....................................................................................

102

جدول 4-3: آزمون کلموگروف – اسمیرونوف جهت نرمال بودن داده ها.............................................................................

103

جدول(4- 4) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول......................................................................................

104

جدول (4-5): خلاصه الگو رگرسیون بین مؤلفه های احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی...................................................

105

جدول(4-6): آزمون Fو سطح معناداری بین مؤلفه های احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی...............................................

105

جدول 4-7: ضرایب رگرسیون مؤلفه های احساس تنهایی با انگیزش تحصیلی................................................................... ‏

105

جدول(4- 8): نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه دوم...................................................................................

106

جدول (4-9): خلاصه الگو رگرسیون بین مؤلفه های سازگاری با انگیزش تحصیلی...........................................................

107

جدول(4-10): آزمون Fو سطح معناداری بین مؤلفه های سازگاری با انگیزش تحصیلی....................................................

107

جدول 4-11: ضرایب رگرسیون مؤلفه های سازگاری با انگیزش تحصیلی..........................................................................

107

جدول(4- 12) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه سوم.................................................................................

108

جدول (4-13): خلاصه الگو رگرسیون بین مؤلفه های احساس تنهایی با سازگاری.............................................................

109

جدول(4-14): آزمون Fو سطح معناداری بین مؤلفه های احساس تنهایی با سازگاری.........................................................

109

جدول (4-15): ضرایب رگرسیون مؤلفه های احساس تنهایی با سازگاری............................................................................

109

جدول(4-16) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه چهارم................................................................................

110

جدول (4-17): خلاصه الگو رگرسیون بین مؤلفه های سازگاری با استفاده مفرط از تلفن همراه ‏........................................

111

جدول(4-18): آزمون Fو سطح معناداری بین مؤلفه های سازگاری با استفاده مفرط از تلفن همراه....................................

111

جدول (4-19): ضرایب رگرسیون مؤلفه های سازگاری با استفاده مفرط از تلفن همراه ‏......................................................

111

جدول(4- 20): نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه پنجم................................................................................

112

جدول (4-21): خلاصه الگو رگرسیون بین مؤلفه های احساس تنهایی با استفاده مفرط از تلفن همراه ‏‏..............................

113

جدول(4-22): آزمون Fو سطح معناداری بین مؤلفه های احساس تنهایی با استفاده مفرط از تلفن همراه ‏‏.........................

113

جدول 4-23: ضرایب رگرسیون مؤلفه های احساس تنهایی با استفاده مفرط از تلفن همراه ‏‏...............................................

113


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 204

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.